STATUT

Gminnego Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

 w Gierałtowicach

 

 

Statut przedszkola opracowany jest w oparciu o:

1. Ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz.2156)  z późn. zmianami.

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r – Karta Nauczyciela - tekst jednolity ( Dz. U. z 2014 r.  poz. 191 z późn. zmianami)

3. Konwencję Praw Dziecka z 20 listopada 1989r.

4. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
    (Dz. U. z 2001r. Nr 61 poz. 624 z późn. zmianami)

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
    przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 997),

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
    psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532)

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego
    wspomagania rozwoju dzieci. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1257)

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez
    zespoły orzekające działające w publicznych poradniach (Dz. U. z 2008 r. Nr 173, poz. 1072)

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego
    przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U.  z 2014 r., poz. 1157)

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków
      organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie

      w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 957)

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki
      religii w szkołach publicznych (Dz. U. z 1992 r.  Nr 36, poz.155 z późniejszymi zmianami: Dz. U z 1993 r. Nr 83, poz.390, Dz.
      U. z 1999 r. Nr 67, poz. 753, Dz. U. z 2014 r., poz. 478)

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne
      przedszkola dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
      (Dz. U. z 2014 r., poz. 1170 z późniejszymi zmianami: Dz. U. z 2015 r., poz.1250 + Dz. U. z 2016 r., poz. 1368)

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
      i niepublicznych przedszkolach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69) )+ Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr
      139, poz.1130)

14. Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne

      przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz.1516) ze zmianami: (Dz. U. 2014 r.,
      poz. 1150)

15. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności
      innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne przedszkola i szkoły ( Dz. U. z 2002 r.  Nr 56, poz. 506)

16. Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów
      wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników  ( Dz. U.
      z 2012 r. poz.752)

17. Pismo MEN DKOS.ZS.523/110/07 z 24 września 2007r. w sprawie wyjaśnień dotyczących stosowania przepisów prawa
      oświatowego w zakresie warunków organizowania kształcenia dzieciom przewlekle chorym, szczególnie w zakresie braku
      uprawnień i kwalifikacji nauczycieli do wykonywania nawet najprostszych zabiegów medycznych

18. Kodeks Cywilny

19. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

20. Kodeks: Prawo o ruchu drogowym

21. Kodeks Karny

 

1. Ilekroć w Statucie jest mowa o dyrektorze – rozumie się przez to Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Gierałtowicach

2. Ilekroć w Statucie jest mowa o dyrektorze przedszkola – rozumie się przez to Wicedyrektora ds. przedszkola w Zespole
     Szkolno-Przedszkolnym

§1

1. Ustalona nazwa używana przez przedszkole brzmi:

        1) Gminne Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gierałtowicach.

        2) Przedszkole używa pieczątek o treści:

                          Zespół Szkolno-Przedszkolny

                                   w Gierałtowicach

                            GMINNE PRZEDSZKOLE

                  44-186 Gierałtowice, ul. Powstańców Śl. 41

                         tel./fax 32 301 15 70 / 301 15 00

        3) Siedzibą przedszkola jest budynek przy:

            ul. Powstańców Śląskich 41

                 44-186 Gierałtowice

§ 2

1. Celem przedszkola jest:

       1)  wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych
            sytuacjach i w dalszej edukacji;

       2)  budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

       3)  kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych
            sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

       4)  rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w po¬prawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

       5)  stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach
            fizycznych i intelektualnych;

       6)  troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

       7)  budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności
            prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

       8)  wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe
            formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

       9)  kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej)
            oraz postawy patriotycznej;

     10)  zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności,
            a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

1a Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na:

       1)  rozpoznawaniu przez nauczycieli oraz specjalistów zatrudnionych w przedszkolu indywidualnych potrzeb rozwojowych
            i edukacyjnych dzieci oraz ich indywidualnych możliwości psychofizycznych;

       2)  prowadzeniu obserwacji pedagogicznych zakończonych oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza
            pedagogiczna);

       3)  udzielaniu dziecku potrzebnej pomocy w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem;

       4)  ustaleniu form i sposobów udzielania pomocy dziecku odpowiednio do rozpoznania;

       5)  dokonywaniu okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej dzieciom, w tym efektywności prowadzonych zajęć
            specjalistycznych, rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i innych zajęć organizowanych stosownie do potrzeb;

       6)  formułowaniu wniosków i zaleceń do dalszej pracy z dzieckiem;

       7)  dokumentowaniu działań prowadzonych w ramach udzielanej pomocy zgodnie z przepisami prawa oświatowego;

       8)  informowaniu rodziców o podjętych działaniach;

       9)  wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich
            umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci;

     10)  współpracowaniu z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno
            -pedagogicznej;

1b

Opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi przedszkole organizuje poprzez:

       1)  indywidualizację tempa pracy wychowawczo-dydaktycznej, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy;

       2)  prowadzenie zajęć indywidualnych zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub innej
            specjalistycznej i lekarza;

       3)  tworzenie za zgodą organu prowadzącego oddziałów integracyjnych oraz organizowanie na podstawie orzeczeń
            o kształceniu specjalnym i opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka (wydane przez poradnie psychologiczno
            -pedagogiczne lub inną poradnię specjalistyczną) opieki wymagającej specjalnej organizacji nauki i metod pracy;

       4)  kształtowanie pozytywnej postawy wychowanków wobec dzieci niepełnosprawnych;

       5)  tworzenie za zgoda organu prowadzącego nauczania indywidualnego;

       6)  organizowanie zajęć specjalistycznych korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
            prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów.

1c  W zakresie podtrzymywania wśród dzieci tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej przedszkole:

       1)  wychowuje dzieci w duchu tolerancji dla inności (narodowej, etnicznej, językowej religijnej);

       2)  dostarcza wiedzy o innych kulturach, narodach religiach;

       3)  organizuje na życzenie rodziców w grupach 5 i 6-latków lekcje religii.

2. Przedszkole realizuje swoje zadania poprzez pracę z dziećmi w 7 oddziałach, w miarę możliwości organizacyjnych przedszkola
    w każdym oddziale są dzieci z tego samego rocznika.

       1)  Nauczyciele w poszczególnych oddziałach pracują w oparciu o wybrany przez siebie program wychowania
            przedszkolnego, zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną,
            zatwierdzony przez dyrektora przedszkola i wpisany w Zestaw Programów Wychowania Przedszkolnego,

      2)  W ramach pracy w danej grupie nauczyciele stwarzają różne sytuacje edukacyjne umożliwiające pracę z całą grupą,
           w małych zespołach i pracę indywidualną zwłaszcza z dziećmi zdolnymi i mającymi problemy z opanowaniem treści
           przewidzianych dla danej grupy wiekowej;

      3)  W ramach wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole nauczyciele utrzymują stały
           kontakt z rodziną dziecka poprzez:

                a)  rozmowy indywidualne z rodzicami w ciągu tygodnia, spotkania grupowe co najmniej trzy razy w roku szkolnym;

                b)  konsultacje dla rodziców prowadzone przez nauczycieli poszczególnych oddziałów wg ustalanego na początku
                     roku szkolnego harmonogramu;

                c)  prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców;

                d)  organizowanie spotkań ze specjalistami;

                e)  w grupie najmłodszej umożliwienie rodzicom czynnego udziału w zajęciach.

3. Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze odpowiednio do wieku i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących    
    przepisów bezpieczeństwa i higieny. W sytuacjach tego wymagających przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami
    działającymi na rzecz dziecka.

      1)  nauczyciele są w pełni odpowiedzialni za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci;

      2)  przez cały dzień pobytu w przedszkolu dzieci w oddziale są pod opieką nauczyciela;

      3)  nauczyciele zapewniają dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,
           stosują w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.;

      4)  każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciele powinni skontrolować sale, sprzęt, pomoce i inne narzędzia;

      5)  nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciel, informuje go o wszystkich sprawach
           dotyczących wychowanków;

      6)  nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby
           nad powierzonymi jej dziećmi;

      7)  obowiązkiem nauczycieli jest obserwować, sumiennie nadzorować, nie pozostawiać dzieci bez opieki, oraz udzielać
           natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna. Powiadomić dyrektora przedszkola

           oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach (temperatura, złe samopoczucie,
           dziwne zachowanie dziecka);

      8)  obowiązkiem nauczyciela jest zapoznanie się z przepisami ruchu drogowego i przestrzeganie tych przepisów podczas
          spacerów i wycieczek z dziećmi;

      9)  wycieczki i spacery poza teren powinny odbywać się przy udziale wymaganej liczby opiekunów, zgodnie z Regulaminem
           Wycieczek.

3a

Organizacja zastępstw za nieobecnego nauczyciela:

      1)  zastępstwa za nieobecnego nauczyciela organizuje wicedyrektor, nauczyciel wyznaczony do koordynacji zastępstw
           i dyrektor przedszkola. Pierwszeństwo zastępstwa w oddziale mają nauczyciele pracujący w danym oddziale

      2)  zastępstwa odnotowywane są w księdze zastępstw i potwierdzone własnoręcznym podpisem osoby zastępującej
           nieobecnego nauczyciela;

      3)  zastępstwa odnotowywane są również w dzienniku zajęć przedszkola;

      4)  praca dydaktyczno-wychowawcza w trakcie realizacji zastępstw prowadzona jest w oparciu o obowiązujący w danym
           oddziale tygodniowy plan pracy.

4. Dziecko jest przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich
    osobę dorosłą zapewniającą pełne bezpieczeństwo. Nazwiska upoważnionych osób są podawane przez rodziców

    w upoważnieniu składanym w przedszkolu na początku każdego roku szkolnego.

5. W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich nawet w uzgodnieniu z rodzicami, jedynie wynikające z udzielenia
    pierwszej pomocy przedmedycznej.

6. W przypadku dzieci przewlekle chorych, u których występuje konieczność stałego podawania leków stosuje się „Procedurę
    postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w przedszkolu w Zespole Przedszkolno-żłobkowym w Gierałtowicach”

7. W przedszkolu organizuje się nieodpłatne zajęcia dodatkowe zgodne z sugestiami rodziców zgłaszanymi na zebraniach
    ogólnych i grupowych oraz w miarę możliwości finansowych przedszkola. Zajęcia te organizowane są po godzinach realizacji
    podstawy programowej dla całego oddziału lub zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami indywidualnymi dzieci. Zajęcia mogą
    być prowadzone przez nauczycieli pracujących w Zespole Szkolno-Przedszkolnym lub specjalistów zatrudnianych z zewnątrz.

§ 3

1. Organami przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym są:

      1)  Dyrektor

      2)  Rada Pedagogiczna przedszkola

      3)  Rada Rodziców przedszkola

1a

      1)  Dyrektor w szczególności:

                a)  planuje i organizuje pracę przedszkola, kieruje jego działalnością i reprezentuje przedszkole na zewnątrz;

                b)  sprawuje nadzór pedagogiczny;

                c)  sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez
                     aktywne działania prozdrowotne;

                d)  realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

                e)  dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i radę
                     rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

                 f)  przyjmuje dzieci do przedszkola.

      2)  Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników nie będących
            nauczycielami i decyduje w sprawach:

               a)  zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

               b)  przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom przedszkola;

               c)  występowania z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawie odznaczeń, nagród lub wyróżnień
                    nauczycieli i innych pracowników przedszkola;

               d)  wykonuje zadania związane z awansem zawodowym nauczyciela, w tym nadaje nauczycielowi stażyście stopień
                    nauczyciela kontraktowego;

      3)  Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną oraz organami

           prowadzącymi i nadzorującymi przedszkole.

1b

      1)  Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

              a)  zatwierdzanie planu pracy przedszkola po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców;

              b)  podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich
                   projektów przez Radę Rodziców;

              c)  ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

              d)  podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola;

              e)  uchwalenie zmian w statucie przedszkola;

               f)  uchwalanie regulaminu swojej działalności.

               g) uchwalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą
                   lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.

      2) Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

              a)  organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;

              b)  zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego;

              c)  projekt planu finansowego przedszkola;

              d)  wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

              e)  propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach
                   wynagrodzenia, a także dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych;

              f)  powierzenie stanowiska dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący;

              g)  delegowanie przedstawiciela rady do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora;

              h)  powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola kandydatowi ustalonemu przez dyrektora

               i)  przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu dyrektorowi;

               j)  przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu dyrektorowi przedszkola;

              k)  odwołanie ze stanowiska dyrektora przedszkola;

               l)  utworzenie zespołu szkół;

             m)  zezwolenie, na indywidualny program nauki;

              n)  zezwolenie na indywidualny tok nauki.

       3) Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora lub dyrektora przedszkola.

       4) Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jej członków.

       5) Szczegółowe zasady pracy Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej obowiązujący w przedszkolu.

1c

       1)  Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców.

       2)  Rada Rodziców powoływana jest na ogólnym zebraniu organizacyjnym rodziców na początku każdego roku szkolnego.      
            Członkowie Rady wybierani są z ogółu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

       3)  Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców.

       4)  Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców, określa  uchwalony przez Radę Rodziców regulamin
             jej działalności. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem.

       5)  Dyrektor przedszkola zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania, a także stale z nią współpracuje
             osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.

       6)  Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:

               a)  uchwalanie regulaminu działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem przedszkola;

               b)  występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw
                    przedszkola;

               c)  opiniowanie pracy nauczycieli.

       7)  W celu wsparcia działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek
             rodziców lub innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.

       8)  Rodzice mają prawo do wyrażania i przekazywania, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi
            prowadzącemu, opinii na temat pracy przedszkola.

2. Organy przedszkola współdziałają ze sobą dając każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
    w ramach swoich kompetencji określanych ustawą i zawartych szczegółowo w Statucie Przedszkola.

       1)  W celu zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola na wniosek dyrektora,
             dyrektora przedszkola, Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców organizowane są wspólne zebrania mające na celu
             podnoszenie poziomu pracy placówki oraz stworzenie dzieciom jak najlepszych warunków rozwoju.

        2)  Bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami zapewnia dyrektor, wykorzystując do tego stronę internetową
             przedszkola, tablice informacyjne dla rodziców i pracowników przedszkola.

3. Spory między organami rozstrzygane są drogą negocjacji. Sprawy sporne między organami rozstrzygane są na wspólnym
     zebraniu zainteresowanych. Ostateczna decyzja należy do dyrektora i podana jest do wiadomości zainteresowanych stron.

§ 4

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, przez 10 godzin dziennie od  godz. 630
    
do godz. 1630 .

2. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

       1)  7 sal zabaw z niezbędnym wyposażeniem

       2)  salę gimnastyczną

       3)  kuchnię z zapleczem gospodarczym

       4)  pomieszczenia administracyjno-gospodarcze

       5)  ogród przedszkolny

§ 5

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich
    potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci w oddziale może być niższa
    od określonej w ust. 2.

§ 6

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o Zestaw Programów Wychowania Przedszkolnego
    zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i dopuszczony do realizacji przez dyrektora przedszkola w danym roku szkolnym.

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

3. Czas trwania zajęć prowadzonych w przedszkolu, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii
    i zajęć rewalidacyjnych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

       1) z dziećmi w wieku 3-4 lat około 15 minut

       2) z dziećmi w wieku 5-6 lat około 30 minut

4. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 7

Przedszkole jest wielooddziałowe.

§ 8

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola
    opracowany przez dyrektora przedszkola, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony przez organ prowadzący
    przedszkole.

2. W arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się:

       1)  czas pracy poszczególnych oddziałów

       2)  liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych

       3)  ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielanych przez organ prowadzący przedszkole

       4)  terminy przerw w pracy przedszkola

       5)  harmonogram pracy nauczycielek

§ 9

1. Praca przedszkola w ciągu dnia przebiega zgodnie z ramowym rozkładem dnia ustalonym przez dyrektora przedszkola
    na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców (prawnych
    opiekunów) i tak w godzinach:

      od 630 do 815      schodzenie się dzieci w salach, dowolna działalność, w kącikach zainteresowań i przy stolikach, zabawy
                                dowolne przy niewielkim udziale nauczycielki, gry dydaktyczne, obserwacje przyrodnicze, prace hodowlane,
                                rozmowy indywidualne i w małych zespołach z nauczycielką, przygotowywanie pomocy do zajęć

     od 815 do 900       porządkowanie sali, ćwiczenia poranne, śniadanie

     od 900 do 1115     zajęcia edukacyjne realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego, wycieczki, spacery,
                                zabawy w ogrodzie, obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe, dowolne, tematyczne, dydaktyczne, kołowe,
                                teatrzyki, wyjścia do kina,

     od 1115 do 1200   czynności porządkowe, zabiegi higieniczne, obiad

     od 1200 do1345    leżakowanie (dla dzieci z najmłodszej grupy),zajęcia relaksacyjne, słuchanie literatury dziecięcej czytanej
                                przez nauczycielkę, zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela, wycieczki, spacery, teatrzyki, praca
                                indywidualna i wyrównawcza, czynności samoobsługowe, zajęcia wykraczające poza podstawę programową,
                                zajęcia dodatkowe

     od 1400 do 1415   prace porządkowe, zabiegi higieniczne, podwieczorek

     od 1415 do 1630   zajęcia dodatkowe, zabawy w ogrodzie, zabawy ruchowe, dowolne, tematyczne, dydaktyczne, kołowe,
                                ćwiczenia rozwijające narządy mowy i słuchu, praca indywidualna, religia w grupach 5 i 6-latków, czynności
                                porządkowe

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla danego
    oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 10

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

        1)  Dzienny czas pracy przedszkola, w tym 5 godzin dziennie na realizację podstawy programowej wychowania
              przedszkolnego ustalany jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola, Rady Pedagogicznej i Rady
              Rodziców i wynosi obecnie 10 godzin.

        2)  Terminy przerw w danym roku szkolnym, ustalane są przez organ prowadzący przedszkole na wniosek dyrektora
              przedszkola i znajdują się w arkuszu organizacyjnym przedszkola zatwierdzonym na dany rok szkolny.

        3)  Liczba miejsc w przedszkolu jest ustalona przez organ prowadzący przedszkole i wynosi 175.

        4)  Podstawa programowa jest realizowana od godziny 800 do godziny 1300.  Czas realizowania podstawy programowej
             ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora.

        5)  Wysokość opłaty za świadczenia oferowane przez przedszkole poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy
             programowej wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.

                     a)  Czas pobytu dziecka rejestrowany jest przez system iPrzedszkole, za pomocą karty zbliżeniowej, którą otrzymują
                           bezpłatnie rodzice na początku roku szkolnego, w którym dziecko rozpoczyna edukacje przedszkolną. Na
                           podstawie odczytu z systemu naliczana jest miesięczna należność za pobyt dziecka w przedszkolu poza czasem
                           przeznaczonym na realizację podstawy programowej.

         6)  Dzienna stawka żywieniowa za 3 posiłki ustalana jest przez organ prowadzący przedszkole na wniosek dyrektora
               w oparciu o kalkulację żywieniową za 1 dzień i wynosi obecnie 5,00 zł.

                     a)   W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu rodzicom przysługuje zwrot opłaty za żywienie za dni
                            nieobecne; dni te są notowane przez nauczyciela w dzienniku zajęć i w systemie iPrzedszkole

         7)  Opłaty za świadczenia wykraczające poza realizację podstawy programowej i wyżywienie uiszcza się na konta

               przedszkola - żywieniowe i godzinowe. Informacja o wysokości należności za kolejne miesiące znajduje się na
               platformie iPrzedszkole, do której bezpłatny dostęp otrzymują rodzice na początku każdego roku szkolnego za pomocą
               unikalnego loginu..

                     a)  Opłaty należy regulować do 15 każdego miesiąca.

                     b)  Szczegóły dotyczące opłat za świadczenia oferowane przez przedszkole znajdują się w umowie zawieranej
                          między przedszkolem reprezentowanym przez dyrektora, a rodzicem zapisującym dziecko do przedszkola.

         8)  Z wyżywienia mogą również korzystać pracownicy przedszkola wnosząc opłatę w wysokości ustalonej dla dzieci stawki
             plus koszty przygotowania posiłków.

§ 11

1. W przedszkolu zatrudniony jest wicedyrektor przedszkola, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi.

2. Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków, i tak:

        1)  Do obowiązków nauczyciela należy realizowanie zadań dotyczących dydaktyki, wychowania i opieki z uwzględnieniem
             § 15.

         2)  Do obowiązków woźnych oddziałowych należą czynności porządkowe i obsługowe związane z funkcjonowaniem
              przedszkola.

         3)  Do obowiązków pomocy nauczyciela należy pomoc w procesie dydaktyczno - wychowawczym i opiekuńczym
              nauczycielowi

         4)  Do obowiązków intendentki należy wykonywanie prac związanych z całością spraw administracyjno-gospodarczych
              i z zabezpieczeniem żywności na potrzeby żywieniowe placówki zgodnie z zaleceniami SANEPID-u.

         5)  Do obowiązków kucharki należy przyrządzanie zdrowych i higienicznych posiłków zgodnie z przepisami BHP, ppoż.
               i SANEPID-u.

         6)  Do obowiązków pomocy kuchennej należy pomoc kucharce w procesie żywienia na placówce.

         7)  Do obowiązków dozorcy należy dbanie o mienie przedszkolne.

§ 12

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym są utworzone dwa stanowiska wicedyrektorów. Wicedyrektor ds. przedszkola wykonuje zadania ustalone przez Dyrektora Zespołu, a w szczególności:

          1)  Zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności.

          2)  Kieruje bieżącą działalnością przedszkola

          3)  Przewodniczy Radzie Pedagogicznej Przedszkola

          4)  Przygotowuje projekty następujących dokumentów:

                   a)  Arkusz organizacyjny przedszkola

                   b)  Tygodniowy rozkład zajęć

          5)  Sprawuje nadzór pedagogiczny w przedszkolu.

          6)  Odpowiada za planowanie, realizację i dokumentowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

          7)  Przygotowuje projekty ocen pracy nauczycieli.

          8)  Nadzoruje przebieg stażów w procedurze awansu zawodowego nauczycieli i wnioskuje do Dyrektora o nadanie
               nauczycielom stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

         9)  Wydaje polecenia służbowe podległym sobie pracownikom.

       10)  Wnioskuje do Dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień, dodatków motywacyjnych oraz kar dla tych pracowników,
              których bezpośrednio nadzoruje.

        11)  Organizuje w porozumieniu z Dyrektorem doskonalenie zawodowe nauczycieli.

        12)  Zatwierdza zastępstwa za nieobecnych nauczycieli.

        13)  Ma głos doradczy w sprawach kadrowych.

        14)  Dysponuje w porozumieniu z Dyrektorem środkami finansowymi zatwierdzonymi w planie finansowym przedszkola.

        15)  Odpowiada za mienie przedszkola.

        16)  Kontroluje spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

        17)  Realizuje inne zadania powierzone przez dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego związane z funkcjonowaniem
                przedszkola.

§ 13

1. Każdy oddział jest powierzony przez dyrektora przedszkola opiece jednemu lub dwóm nauczycielom.

2. W uzasadnionych przypadkach w oddziale może pracować trzech nauczycieli.

3. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności - w miarę możliwości organizacyjnych przedszkola -
    przynajmniej jeden z dwóch nauczycieli prowadzi swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

§ 14

W przypadku utworzenia oddziałów integracyjnych w przedszkolu zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne.

§ 15

1. Do szczegółowych zadań nauczyciela należy:

         1)  Współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania poprzez:

                   a)  rzetelne przekazywanie informacji dotyczących rozwoju dziecka,

                   b)  wypracowanie z rodzicami jednolitych form oddziaływania na dziecko,

                   c)  informowanie o zadaniach przedszkola wynikających z programu realizowanego w danej grupie wiekowej,

                   d)  zgłaszanie rodzicom niepokojących oznak dotyczących zdrowia i prawidłowego rozwoju dziecka.

         2)  Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej a w szczególności:

                  a)  organizowanie ciekawych, różnorodnych zajęć umożliwiających zaspokojenie ciekawości dzieci dotyczącej
                        otaczającego świata wg opracowanego na podstawie planu rozwoju placówki własnego planu pracy,

                   b)  dobieranie treści programowych odpowiednio do możliwości rozwojowych i zainteresowań dzieci,

                   c)  indywidualizowanie pracy z dziećmi,

                   d)  wykorzystywanie w pracy ciekawych pomocy dydaktycznych (gotowych i przygotowanych samodzielnie,

                   e)  dbanie o wystrój i estetykę sal zabaw i całego przedszkola,

        3)  Prowadzenie  obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych  dzieci
             oraz dokumentowanie tych obserwacji w systematycznie uzupełnianych arkuszach obserwacji dziecka, a w grupie
             6 latków prowadzenie diagnozy gotowości szkolnej i opracowanie programów wyrównawczo – kompensacyjnych
             dla dzieci tego wymagających oraz przygotowanie do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości
             dziecka do podjęcia nauki w szkole.

        4)  Współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno- pedagogiczną i zdrowotną a w szczególności:

                  a)  ujednolicanie oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych z poradnią prowadzącą dane dziecko poprzez kontakt
                       z tą poradnią i wypełnianie zaleceń;

                  b)  udział w spotkaniach ze specjalistami organizowanymi przez dyrekcję przedszkola;

2. Współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania odbywa się poprzez:

          1)  stały kontakt z rodziną dziecka - rozmowy indywidualne z rodzicami w ciągu tygodnia,

          2)  spotkania grupowe (co najmniej 3 razy w roku szkolnym),

          3)  prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców (co najmniej 1 raz w roku),

          4)  udział rodziców w uroczystościach przedszkolnych,

          5)  w grupie najmłodszej możliwość czynnego udziału rodziców we wszystkich zajęciach (w pierwszym półroczu).

§ 16

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a.

2. W przypadku odroczenia obowiązku szkolnego, do przedszkola może uczęszczać dziecko, które nie ukończyło 9 lat.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

4. Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola dzielą się na dwie grupy i są brane pod uwagę w kolejnych etapach postępowania
    rekrutacyjnego.

        1)  Pierwszą grupę kryteriów - braną pod uwagę w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego - stanowią kryteria
             określone przez „ustawę rekrutacyjną”. Mają jednakową wagę i są to:

                   a) wielodzietność rodziny kandydata

                   b) niepełnosprawność kandydata

                   c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

                   d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

                   e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

                    f) samotne wychowywanie kandydata przez rodzica

                   g) objęcie kandydata pieczą zastępczą

          2)  Drugą grupę stanowią kryteria ustalane przez organ prowadzący przedszkole. Kryteria te są punktowane, mają różną
               wartość i są brane pod uwagę w drugim etapie posterowania rekrutacyjnego.

          3)  Rekrutacja do przedszkola odbywa się w terminie ustalonym przez ministra właściwego dla oświaty w oparciu o zasadę
               powszechnej dostępności.

          4)  Informacja o naborze jest umieszczana na tablicach informacyjnych przedszkola oraz na stronie internetowej
               przedszkola i gminy;

          5)  Do przedszkola przyjmuje się dzieci z całej gminy.

5. Przedszkole zapewnia dzieciom prawo do właściwie zorganizowanego procesu dydaktyczno – wychowawczego
    w bezpiecznych warunkach, uwzględniając potrzeby dziecka, umożliwiając aktywne działanie, indywidualizację i integrację.

          1)  w przedszkolu przestrzega się zapisów „Konwencji o Prawach Dziecka”

          2)  w przedszkolu nie stosuje się przemocy psychicznej i fizycznej.

          3)  dzieci ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków.

          4)  opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice (opiekunowie) we wrześniu, na początku roku szkolnego.

6. Na podstawie uchwały rady pedagogicznej, dyrektor w drodze decyzji administracyjnej może dokonać skreślenia dziecka
     z listy wychowanków gdy:

          1)  dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres 30 kolejnych dni, a rodzice dziecka nie zgłoszą przyczyny
                nieobecności;

          2)  rodzice bez podania przyczyny zalegają z opłatami za wyżywienie i amortyzację przez okres 2 miesięcy;

          3)  nie można nawiązać współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia metod pracy z dzieckiem w przedszkolu i w domu;

          4)  dziecko stwarza zagrożenie higieniczno-epidemiologiczne dla innych dzieci.

          5)  skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

§ 17

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 18

1. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia mocą Uchwały Nr 6/2016/2017 Rady Pedagogicznej Gminnego Przedszkola
    w Gierałtowicach z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmiany statutu przedszkola

 

 

(32) 301 15 70

przedszkole@zspgieraltowice.pl

GMINNE PRZEDSZKOLE w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gierałtowicach

OGŁOSZENIA DYREKTORA

KONTAKT

KALENDARZ

JADŁOSPIS

RADA RODZICÓW

KADRA

GRUPY

HOME

DO POBRANIA

PODSTAWY PRAWNE

(32) 301 15 70

STREFA NAUCZYCIELA

admin

MADE IN THE WORKSHOP OF "ArtMir" Mirosław Pietrzyk  2016

e-mail administrator@zspgieraltowice.pl

  • All rights reserved PRZEDSZKOLE W GIERAŁTOWICACH