(32) 301 15 70

przedszkole@zspgieraltowice.pl

GMINNE PRZEDSZKOLE w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gierałtowicach

OGŁOSZENIA DYREKTORA

KONTAKT

KALENDARZ

JADŁOSPIS

RADA RODZICÓW

KADRA

GRUPY

HOME

DO POBRANIA

PODSTAWY PRAWNE

PROGRAM WYCHOWAWCZY

Gminnego Przedszkola w Gierałtowicach

 

 

"Wychowanie to uczenie dzieci czerpania przyjemności z tego, co dobre"

Platon

 

I.  WSTĘP

Konieczność opracowania i realizowania programu wychowawczego przedszkola wynika nie tylko z przepisów prawa oświatowego, ale również z potrzeby przygotowania dziecka do uczestnictwa w życiu społecznym.

Przedszkole nie stanowi jedynego kręgu oddziaływań wychowawczych.

Dzieci dorastają w trzech kręgach, z których najważniejszym jest dom rodzinny, kolejnym – najbliższe otoczenie, ostatnim zaś – społeczeństwo i jego kultura. Można zatem stwierdzić, że rodzina i przedszkole są środowiskiem decydującym o tym, w jakiej formie dokona się późniejsze wejście człowieka w społeczeństwo.

Należy pamiętać, że nikt nie zastąpi rodziców w ich roli głównych wychowawców, ale przedszkole ma obowiązek ich w tym wspierać. Dlatego też program wychowawczy ma na celu między innymi ujednolicenie oddziaływań wychowawczych w przedszkolu i w domu, aby dzieci uczęszczające do naszego przedszkola w przyszłości tworzyły społeczeństwo tolerancyjne i empatyczne o głęboko zakorzenionych strukturach moralnych.

Program wychowawczy nie jest dokumentem zamkniętym, ulega zmianom wraz ze zmieniającą się rzeczywistością. Jest zapisem swoistych oczekiwań i przewidywań dotyczących efektów wychowania. Podlega on również monitorowaniu, czyli systematycznej i rozciągniętej w czasie obserwacji sposobów realizacji przyjętych w programie celów i zadań wychowawczych. Zadanie to należy do dyrektora przedszkola, nauczycieli i rodziców.

Nasz program ma na celu:

 • określenie wartości, jakie chcemy wpajać dzieciom i jakie wskazuje podstawa programowa wychowania przedszkolnego
 • zapewnienie każdemu dziecku radosnego i szczęśliwego dzieciństwa, bezpieczeństwa i poczucia własnej godności
 • wspieranie zarówno nauczycieli, jak i rodziców w optymalnym osiąganiu celów wychowawczych, opiekuńczych oraz
  dydaktycznych, kierując procesy wychowawcze na właściwe tory, przy uwzględnieniu potrzeb oraz możliwości całej
  społeczności przedszkolnej
 • ujednolicenie oddziaływań na dziecko rodziców i pracowników, tak by było świadome swojej odrębności jaki i tego, że jest
  częścią pewnej społeczności mającej swoją tożsamość, symbole i historię, w której obowiązują ustalone normy.
 • określenie zadań wychowawczych nauczycieli i rodziców

II.  CELE WYCHOWAWCZE

1. Cele ogólne wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego to:

1) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

2) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach,
    w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

3) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

4) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach
    fizycznych i intelektualnych;

5) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

6) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych;

7) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej)
    oraz postawy patriotycznej;

8) rozbudzanie świadomości językowej i wrażliwości kulturowej.

 

2. Cele szczegółowe wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

1)  W zakresie kształtowania umiejętności społecznych dzieci: porozumiewania się z dorosłymi i dziećmi, zgodnego

     funkcjonowania w zabawie i w sytuacjach zadaniowych dziecko:.

 • obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby zrozumieć to, co mówią i czego oczekują;
 • grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy.
 • przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach
  zadaniowych) oraz w świecie dorosłych.
 • w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań.
 • wie, że nie należy chwalić się bogactwem i dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach,
 • a także, że nie należy wyszydzać i szykanować innych.
 • umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu można podawać takie informacje.

2) W zakresie kształtowania czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażania dzieci
    do utrzymywania ładu i porządku dziecko:

 • umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby
 • właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie
 • samodzielnie korzysta z toalety.
 • samodzielnie ubiera i rozbiera się, dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie lub kradzież.
 • utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.

3) W zakresie wspomagania rozwoju mowy dziecka, dziecko:

 • mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji
 • uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi.
 • w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach.

4) W zakresie wychowania zdrowotnego i kształtowania sprawności fizycznej dzieci, dziecko:

 • dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia.
 • uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali
  gimnastycznej.

5) W zakresie wdrażania dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych, dziecko:

 • wie, jak trzeba się zachować w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić.
 • orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu.
 • zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich.
 • próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie,
  gdzie można się bezpiecznie bawić.

6) W zakresie wychowania dla poszanowania roślin i zwierząt, dziecko:

 • potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin  i zwierząt w kolejnych porach roku; wie, w jaki sposób człowiek
  może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę

7) W zakresie wychowania rodzinnego, obywatelskiego i patriotycznego, dziecko:

 • wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie pracują, czym się zajmują.
 • zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach społecznych pełnionych
  przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka.
 • wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa
 • nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do Unii Europejskiej.
 • wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.

III.  WARTOŚCI JAKIE CHCEMY PRZYSWOIĆ DZIECIOM UCZĘSZCZAJĄCYM DO NASZEGO

      PRZEDSZKOLA:

 • Wartość: KULTURA BYCIA

Zasada: Bądź kulturalny

Normy postępowania:

 • Używaj form grzecznościowych: „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”.
 • Pamiętaj o witaniu i żegnaniu się – odpowiednio używaj wyrażeń: „dzień dobry”, „do widzenia”, "cześć”.
 • Stosuj zasadę „Dziewczynka ma pierwszeństwo”.
 • Okazuj szacunek dorosłym (starszym osobom).
 • Słuchaj, gdy ktoś mówi, nie przerywaj.
 • Nie niszcz (zabawek, przedmiotów, pracy innych).
 • Prawidłowo posługuj się sztućcami.
 • Po skończonym posiłku wytrzyj usta, podziękuj i zasuń krzesełko.

Formy realizacji:

 • dostarczanie dzieciom właściwych wzorców zachowania, m. in. poprzez postępowanie nauczyciela, teatrzyki, pogadanki,
  bajki, teksty literackie itp.;
 • organizowanie uroczystości, np. z okazji Dnia Babci i dziadka, Dnia Matki;
 • scenki sytuacyjne kształtujące pozytywne postawy społeczne, uświadamiające potrzebę stosowania zwrotów
  grzecznościowych;
 • wykorzystywanie różnorodnych sytuacji dnia codziennego, również zajęć z całą grupą, do zwracania uwagi na swój
   sposób bycia, komunikowania się z innymi, zwracania się do innych.
 • Wartość: ZDROWIE

Zasada: Dbaj o zdrowie swoje i innych.

Normy postępowania:

 • Nie krzycz, mów umiarkowanym głosem.
 • Bierz udział w zabawach ruchowych, spacerach i wycieczkach (przebywaj często na świeżym powietrzu).
 • Ubieraj się stosownie do pogody i pory roku.
 • Pokonuj uprzedzenia do niektórych potraw poprzez ich próbowanie.
 • Myj ręce przed posiłkami i po wyjściu z ubikacji.
 • Zasłaniaj usta przy kichaniu i kasłaniu.
 • Prawidłowo wydmuchuj nos.

Formy realizacji:

 • wycieczki oraz spacery wokół przedszkola;
 • pogadanki zachęcające dzieci do czynnego wypoczynku, do ograniczania czasu spędzanego przed telewizorem;
 • organizowanie teatrzyków o tematyce prozdrowotnej;
 • nauka wierszy i piosenek;
 • czynny udział w gimnastyce korekcyjnej;
 • ćwiczenia poranne i gimnastyczne;
 • przenoszenie (przy sprzyjającej pogodzie) zabaw ruchowych do ogrodu.
 • Wartość: BEZPIECZEŃSTWO

Zasada: Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych

Normy postępowania:

 • Akceptujemy cię takiego, jakim jesteś.
 • Dziel się swoimi wątpliwościami.
 • Dostrzegaj sytuacje zagrażające bezpieczeństwu twojemu i innych.
 • Powiedz, czego się boisz.
 • Mów o swoich uczuciach (odczuciach).
 • Informuj dorosłych o swoich dolegliwościach (skaleczenie, złe samopoczucie).
 • Zawsze będziesz wysłuchany.
 • Nie oddalaj się od grupy z miejsca zabawy.
 • Przestrzegaj zasad ruchu drogowego dla pieszych.
 • Pamiętaj swój adres zamieszkania.
 • Nie zbliżaj się do nieznanych zwierząt.
 • Nie biegaj po przedszkolu.
 • Nie popychaj kolegów.
 • Zachowaj ostrożność w kontaktach z obcymi.
 • Nie baw się w miejscach niedozwolonych.
 • Korzystaj z narzędzi i przyborów (np. nożyczek, łopatki) zgodnie z zasadami ich użytkowania.
 • Nie manipuluj urządzeniami elektrycznymi bez nadzoru dorosłych.

Formy realizacji:

 • dostarczanie wzorców właściwego zachowania;
 • spotkania z osobami, które dbają o bezpieczeństwo ludzi i udzielają pomocy, np. z policjantem, strażakiem,
  dzięki którym dzieci dowiadują się, jak należy zachować się w sytuacjach zagrożeń;
 • poznanie niektórych możliwości radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu niebezpieczeństwu;
 • ustalenie zasad warunkujących bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu;
 • zawieranie umów dotyczących zasad zachowania bezpieczeństwa w czasie pobytu w przedszkolu, spacerów
  i wycieczek, prowadzące do zrozumienia konieczności
 • przestrzegania umów oraz uczące dostrzegania i unikania zagrożeń;
 • prowadzenie zajęć i zabaw kształtujących rozumienie zasad kodeksu drogowego dla pieszych;
 • praca z wykorzystaniem ilustracji i historyjek obrazkowych pomagająca dzieciom zrozumieć przyczyny i skutki
  przedstawionych sytuacji, kształtująca umiejętność
 • dokonywania oceny zdarzeń pod kątem bezpieczeństwa i przewidywania konsekwencji określonych zachowań;
 • wykorzystanie utworów literackich rozwijających dziecięcą wyobraźnię, pozwalających na ocenę postępowania
  bohaterów, umożliwiających identyfikowanie się z postaciami stanowiącymi wzór do naśladowania;
 • wyjścia poza teren przedszkola (spacery, wycieczki);
 • zabawy organizowane i swobodne na terenie ogrodu przedszkolnego.
 • Wartość: WSPÓŁŻYCIE WE WSPÓLNOCIE / KONTAKTY RÓWIEŚNICZE

Zasada: Kontroluj swoje zachowanie / Bądź koleżeński

Normy postępowania:

 • Wyrażaj swoje emocje w sposób zrozumiały i akceptowany przez innych.
 • Zwróć się z problemem do nauczyciela.
 • Nie obrażaj się.
 • Nie wyrządzaj krzywdy innym.
 • Nie wyśmiewaj się z kolegi / koleżanki.
 • Baw się tak, abyś nie przeszkadzał innym.
 • Pamiętaj o konsekwencjach swojego działania.
 • Słuchaj, co mówią inni, spokojnie oczekuj na swoją kolej.
 • Pomagaj młodszym, słabszym, mniej sprawnym.
 • Dziel się z innymi tym, co masz.
 • Ciesz się z własnych sukcesów, doceniaj sukcesy innych.
 • Z godnością przyjmuj porażki.

Formy realizacji:

 • wrażliwianie na potrzeby innych;
 • zachęcanie i pomaganie wychowankom we wszelkich działaniach na rzecz innych,
 • organizowanie zbiórek na rzecz potrzebujących – biednych i chorych dzieci oraz zwierząt ze schronisk;
 • dostarczanie wzorców właściwego zachowania poprzez teksty literackie, bajki, inscenizacje itp.;
 • ustalanie i wdrażanie do respektowania zasad i reguł zgodnego współżycia w grupie;
 • prace zespołowe uczące współpracy i współdziałania w planowaniu i realizowaniu wspólnie wytyczonego celu;
 • udział w konkursach (plastycznych, muzycznych, recytatorskich) przedszkolnych i międzyprzedszkolnych;
 • zabawy tematyczne stwarzające okazje do nawiązywania do kontaktów, odtwarzania ról społecznych, wzmacniania
  pozytywnych zachowań;
 • zabawy dydaktyczne utrwalające wiadomości o środowisku społecznym i wskazujące obowiązujące w nim zasady
  postępowania;
 • ustalenie form nagradzania i karania zachowań respektujących / nieprzestrzegających ustalonych przez dzieci norm
  i zasad zachowań.
 • Wartość: ŁAD, PORZĄDEK, ESTETYKA OTOCZENIA

Zasada: Dbaj o ład, porządek i estetykę otoczenia.

Normy postępowania:

 • Po skończonej zabawie odkładaj zabawki, przybory na miejsce.
 • Śmieci wyrzucaj do kosza.
 • Prace plastyczne odkładaj do teczki.
 • Dbaj o estetykę swojego wyglądu.
 • Ubranie i buty zostawiaj w szatni ułożone.
 • Korzystaj z wycieraczki.
 • Piasek z butów wytrzepuj do kosza.

Formy realizacji:

 • ustalanie i wdrażanie do respektowania zasad i reguł utrzymania porządku w sali przedszkolnej oraz w ogrodzie;
 • przekaz literacki dostarczający prawidłowych wzorców postępowania, wpływający na świadomość i rozumienie
  znaczenia utrzymywania porządku w bliższym i dalszym otoczeniu;
 • konsekwencja w doprowadzaniu do końca prac porządkowych po skończonej zabawie, pracy plastyczno – technicznej;
 • metoda zadaniowa (powierzanie konkretnych zadań wychowankom), praktyczne wykonywanie czynności.
 • Wartość: CUDZA WŁASNOŚĆ

Zasada: Szanuj cudzą własność.

Normy postępowania:

 • Jeśli chcesz wziąć do ręki, pożyczyć cudzą rzecz, zapytaj o zgodę właściciela.
 • Nie niszcz cudzej własności.
 • Oddaj pożyczoną rzecz właścicielowi.

Formy realizacji:

 • uwrażliwianie na potrzebę bezwzględnego szanowania cudzej własności.
 • Wartość: ŚRODOWISKO NATURALNE

Zasada: Szanuj środowisko naturalne

Normy postępowania:

 • Nie hałasuj w lesie.
 • Nie śmieć.
 • Nie niszcz grzybów trujących.
 • Nie łam drzew.
 • Nie depcz trawników.
 • Nie zanieczyszczaj zbiorników wodnych.
 • Nie zrywaj roślin chronionych.
 • Segreguj odpady
 • Oszczędzaj wodę.
 • Oszczędzaj prąd.
 • Oszczędzaj papier.

Formy realizacji:

 • prowadzenie zajęć i zabaw kształtujących proekologiczny styl życia;
 • spacery i wycieczki rozbudzające emocjonalny stosunek do przyrody poprzez ukazanie jej znaczenia dla życia człowieka,
  wdrażające do zachowania ostrożności wobec zwierząt i ptaków żyjących na wolności, stwarzające okazję
  do przypominania o zakazie dotykania i jedzenia nieznanych roślin;
 • umożliwienie dzieciom udziału w pracach hodowlanych, doświadczeniach, eksperymentach;
 • filmy edukacyjne pomagające zrozumieć konieczność ochrony przyrody;
 • dostarczanie dzieciom właściwych wzorców zachowania, m. in. poprzez postępowanie nauczyciela, teatrzyki, pogadanki,
  bajki, teksty literackie itp.;
 • udział w projektach oraz akacjach na rzecz ochrony środowiska.
 • Wartość: RODZINA

Zasada: Poznaj tradycje swojej rodziny

Normy postępowania:

 • Poznaj swoje nazwisko.
 • Poznaj dokładny adres zamieszkania.
 • Poznaj imiona członków swojej rodziny.
 • Szanuj swoich rodziców i dziadków.
 • Bądź troskliwy w razie choroby domowników.
 • Wykonuj stałe obowiązki.
 • Wykonuj polecenia dorosłych.
 • Kultywuj tradycje swojej rodziny.
 • Rozmawiaj z rodzicami, dziadkami o ich pracy.
 • Pamiętaj o uroczystościach rodzinnych.
 • Bierz aktywny udział w obchodach świąt rodzinnych (np. Dzień Matki, dzień Babci i Dziadka).

Formy realizacji:

 • pobudzanie ciekawości do interesowania się tradycjami swojej rodziny;
 • wzmacnianie więzi poprzez udział rodziców i dziadków w uroczystościach oraz imprezach organizowanych
  w przedszkolu (np. uroczystości okolicznościowe, wycieczki, piknik).
 • Wartość: OJCZYZNA

Zasada: Bądź małym patriotą

Normy postępowania:

 • Poznaj i szanuj symbole narodowe: godło, barwy, hymn.
 • Bierz udział w obchodach świąt ogólnopaństwowych.
 • Poznaj pomniki polskiej historii (m. in. Wawel, Zamek Królewski).
 • Bądź dumny z kraju, w którym mieszkasz.
 • Szanuj język ojczysty i tradycje narodowe.
 • Poznaj piękno swojego miasta.

Formy realizacji:

 • uświadamianie dzieciom ich przynależności narodowej (podczas zajęć i przy nadarzających się okolicznościach);
 • spacery i wycieczki, odwiedzanie miejsc pamięci narodowej i zabytków;
 • czytanie dzieciom utworów literackich w połączeniu z oglądaniem ilustracji umacniających i rozwijających przywiązanie
  do kraju rodzinnego, wzbogacających kulturę języka;
 • baśnie i legendy zapoznające dzieci z przeszłością ojczyzny, przekazujące dzieciom nieprzemijające idee patriotyzmu,
  jak również duchowe wartości kultury narodowej;
 • oglądanie filmów, albumów i fotografii pokazujących dzieciom najciekawsze miejsca regionu, w którym żyją
  oraz zapoznające z typowymi krajobrazami i folklorami Polski;
 • kąciki regionalne będące okazją do gromadzenia eksponatów, wytworów sztuki ludowej, fotografii, okazów
  przyrodniczych z regionu;
 • kultywowanie w przedszkolu tradycji świątecznych, np. malowanie pisanek, śpiewanie kolęd.
 • Wartość: WARTOŚCI MORALNE

Zasada: Kieruj się wartościami, nie krzywdź innych.

Normy postępowania:

 • Odnoś się do innych z szacunkiem.
 • Dbaj o język, używaj zwrotów grzecznościowych oraz form językowych wyrażających szacunek, między innymi trybu
  warunkowego, aby twój język, jako twoja wizytówka, określał cię jako człowieka kulturalnego.
 • Szanuj cudzą godność, odrębność, prywatność. Nie rań uczuć innych. Nie sprawiaj im przykrości.
 • Umiej prosić o pomoc, ale też bądź gotowy na odmowę pomocy. Odmowę przyjmuj spokojnie, akceptując prawo drugiej
  osoby do nieudzielania ci pomocy. Za okazaną pomoc bądź wdzięczny i wyrażaj tę wdzięczność odpowiednimi słowami.
 • Akceptuj odmienność innych ludzi, niepełnosprawność, bądź tolerancyjny.
 • Staraj się dotrzymywać danego słowa. Bądź wytrwały w dotrzymywaniu danego sobie słowa.
 • Mów prawdę.
 • Nie zaglądaj pod nieobecność właścicieli i bez ich zgody do ich szuflad, toreb, notesów itd.
 • Odpowiedzialnie wypełniaj swoje obowiązki.
 • Miej odwagę przyznać sie do winy.
 • Wiedz, że w niektórych sytuacjach brak odwagi jest czymś zupełnie innym niż tchórzostwo.
 • Unikaj przemocy, nie bądź agresywny.

Formy realizacji:

 • pogadanki, uświadamiające dzieciom potrzebę kierowania się w życiu szacunkiem, dbałością o język, grzecznością
  w słowach, grzecznością w gestach i zachowaniu;organizowanie zajęć wychowawczo – dydaktycznych poświęconych ludziom różnych ras i narodów;
 • zabawy prowadzone metodą pedagogiki zabawy oddziaływujące na sferę emocjonalną dziecka, sprzyjające wyzwalaniu
  pozytywnych uczuć, wzmacniające poczucie akceptacji;
 • scenki dramowe pozwalające na odgrywanie określonych sytuacji;
 • słuchanie utworów literackich stwarzające okazję do poznawania różnych sytuacji, formułowania ocen i wyciągania
  wniosków;
 • uświadamianie dzieciom, że jest wiele sposobów radzenia sobie z własną złością;
 • przykład osobowy osób znaczących w życiu dziecka.

IV.  SYSTEM MOTYWACJI

Bardzo skutecznym środkiem wychowania są pochwały i nagrody. Mają one właściwości zachęcające i pobudzające do wysiłku każdego człowieka, szczególnie dziecko. Budowanie systemu motywacji opiera się na stosowaniu nagrody zaraz po wystąpieniu zachowania pożądanego, przechodzeniu od nagradzania ciągłego do sporadycznego, nagradzania nie tylko efektów, ale też prób wykonania czynności. Dziecko częściej reaguje na pochwałę niż na karę, dlatego też program wychowawczy przedszkola oparty jest na wzmocnieniach pozytywnych, nauczyciele jednak powinni unikać nadmiaru nagród, zachowując konsekwencję w stosowaniu wzmocnień.

Wychowawcy opracowując wspólnie z  dziećmi „Kodeks postępowania” z jednej strony wspierają je i motywują do przestrzegania norm i zasad, z drugiej – konsekwentnie egzekwują go. Dziecko bowiem potrzebuje precyzyjnego i wyraźnego określenia, co jest dozwolone, a czego nie wolno.

 • Nagradzamy za podporządkowanie się umowom, zasadom wspólnie ustalonym; bezinteresowną pomoc słabszym, za wysiłek włożony w wykonanie pracy, zadania z uwzględnieniem możliwości dziecka, za bardzo dobre wypełnianie przyjętych na siebie obowiązków (np. dyżury).
 • Formy nagród:
 • pochwała indywidualna,
 • pochwała wobec grupy,
 • pochwała przed rodzicami
 • sprawienie dziecku przyjemności zabawy poprzez umożliwienie mu zabawy zabawką wybrana przez niego
 • pochwała w postaci specjalnego znaczka, nalepki,
 • pochwała w postaci różnych emblematów uznania (serduszka, minki itp.),
 • Po ustaleniu norm postępowania wskazane jest ustalenie określonych konsekwencji za brak  podporządkowania się przyjętym normom, umowom i zasadom stosujemy środki zaradcze.
 • Konsekwencje za nieprzestrzegania ustalonych norm i zasad współżycia w grupie, stwarzanie sytuacji
  zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych, agresywne zachowanie skierowane na dorosłych, dzieci
  i przedmioty, przeszkadzanie innym w zabawie, celowe niewywiązywanie się z podjętych obowiązków, niszczenie
  cudzej własności oraz wytworów prac innych dzieci
  :
 • słowne upomnienie, czyli rozmowa (przypomnienie obowiązujących zasad),
 • zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie (przeproszenie, naprawienie)
 • odmówienie dziecku nagrody
 • czasowe odebranie przyznanego przywileju
 • odsunięcie na krótki czas od zabawy, czasowe odebranie przyznanego przywileju, np. utrata funkcji dyżurnego
  (spokojna i rzetelna informacja dotycząca czynu, a nie uderzająca w charakter dziecka).
 • wyrażanie przez nauczyciela swojego smutku i zawodu z powodu zachowania dziecka,
 • propozycje aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji,
 • ukazywanie następstw zachowania, aby skłonić do autorefleksji,
 • poinformowanie rodziców o przewinieniu,

V.  WARUNKI REALIZACJI

Programem wychowawczym objęte są dzieci przedszkolne. Zadania wychowawcze realizowane będą w sposób ciągły przez wszystkich nauczycieli poprzez odpowiedni dobór metod i form pracy, literaturę, pomoce dydaktyczne oraz stosowanie środków wychowawczych wzmacniających pozytywne zachowania dzieci. Nauczyciele będą współpracować z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. Dzieci zaangażują się we wspólne tworzenie i przestrzeganie Kodeksu przedszkolaka. Pracownicy niepedagogiczni będą wspierać działania nauczycieli.

Program obejmuje funkcjonowanie dziecka grupie w zakresie podstawowych dziedzin życia przedszkolnego:

 • samoobsługi i czynności higienicznych,
 • zabaw samorzutnych,
 • zajęć i zabaw zorganizowanych, uroczystości,
 • spożywania posiłków,
 • spacerów, wycieczek, zabaw na powietrzu.

Zadania wychowawcze nauczycieli:

1) Systematyczne poszerzanie zakresu kompetencji wychowawczych, zwłaszcza skutecznej komunikacji interpersonalnej

2) Poznanie środowiska wychowawczego dziecka;

3) Poznanie oczekiwań rodziców wobec przedszkola

4) Tworzenie bezpiecznej dla dziecka atmosfery warunkującej zdrowie fizyczne i psychiczne

5) Kształtowanie postaw wychowanków zgodnie z normami określonymi w programie wychowawczym

6) Stosowanie metod wychowawczych wzmacniających pozytywne zachowana dzieci i eliminujące zachowania niepożądane,
     zgodnie z obowiązującymi w przedszkolu zasadami

7) Ścisłe współpracowanie z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych

8) Przekazywanie rodzicom informacji o stanie rozwoju dziecka według zaleceń określonych w warunkach realizacji podstawy
    programowej

9) Wzajemne wspieranie swoich działań wychowawczych w ramach pracy zespołowej nauczycieli

10) Monitorowanie efektywności własnej pracy.

11) Prowadzenie systematycznych obserwacji dziecka i diagnozowanie jego rozwoju społecznego

12) W relacjach z dziećmi okazywanie cierpliwości, wyrozumiałości, serdeczności, jak również konsekwencji w działaniu, dotrzymywaniu umów, przyrzeczeń i tajemnic.

Zadania wychowawcze rodziców:

1) Współdziałanie z nauczycielami w celu ujednolicenie oddziaływań wychowawczych i utrwalenie efektów pracy wychowawczej przedszkola.

2) Angażowanie się w proponowane przez przedszkole działań w celu doskonalenie swoich kompetencji wychowawczych

3) Wspomaganie dziecka w rozwoju wg wskazówek udzielanych przez nauczycieli lub specjalistów

4) Otwarte mówienie o swoich spostrzeżeniach na temat pracy przedszkola.

5) Rozmawianie z nauczycielami o trudnych sprawach wychowawczych.

6) Czynne uczestniczenie w życiu przedszkola i wspieranie go podejmowanych działaniach oferowanie wszechstronnej pomocy.

Zadania pracowników obsługi:

1) Współdziałanie z nauczycielami.

2) Dbanie o bezpieczeństwo dzieci.

3) Przestrzeganie ustalonych w przedszkolu norm zachowania.

4) Nieangażowanie się w kontakty nauczyciela z rodzicami.

Wszyscy, zarówno rodzice, jak i cały personel przedszkola powinni kierować się zasadą, że jest coś, co w istotny sposób odróżnia nauczanie wartości od edukacji w innych dziedzinach, mianowicie: najważniejszym elementem tej nauki jest przykład dorosłych. Nie teoria, lecz zachowania dorosłych, czyli ich system wartości w działaniu, najdobitniej przemawiają do dzieci. Trzeba być bardzo uważnym, by praktykowane przez nas w codziennym życiu wartości, które dzieci dostrzegają i nieomylnie interpretują, były spójne z tymi, które głosimy i których chcemy dzieci nauczyć. A niewątpliwie „nauczenie dziecka wartości jest najważniejszym zadaniem wychowawczym dla rodziców i nauczycieli”, bowiem „mocny system wartości moralnych i umiejętność kierowania się nim w życiu to najważniejszy kapitał, w jaki powinniśmy wyposażyć dziecko”, ponieważ „wartości moralne

stoją na straży życia i jego jakości, skłaniają nas do zachowań, które są dobre dla wszystkich i

nikogo nie krzywdzą”

[Irena Koźmińska i Elżbieta Olszewska]

VI.  KRYTERIA SUKCESU (spodziewane efekty)

Dziecko:

1) Dostrzega i rozumie potrzeby innych, akceptuje ich odrębność i indywidualność, jest tolerancyjne.

2) Rozumie i przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie.

3) Potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych.

4) Ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności.

5) Potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje.

6) Szanuje wolność innych, cudze zdanie.

7) Rozumie potrzebę poszanowania cudzej własności.

8) Wyraża swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania, a także dostrzega je u innych.

9) Rozumie znaczenie dialogu w rozwiązywaniu sporów, potrafi argumentować swoje racje, oceny i odczucia.

10) Zna i kultywuje tradycje lokalne, regionalne i narodowe.

11) Ma świadomość przynależności narodowej: rozpoznaje godło i barwy narodowe, rozumie pojęcie ojczyzna.

12) Rozumie konieczność przestrzegania zasad zgodnego współżycia ze światem przyrody, przejawia postawy proekologiczne.

13) Rozumie potrzebę stosowania profilaktyki prozdrowotnej.

14) Zauważa sytuacje bezpieczeństwu własnemu i innych, potrafi unikać zagrożeń.

15) Umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętym powszechnie kanonem norm społecznych.

16) Zna swoje prawa i obowiązki.

17) Zna i ceni wartości moralne, takie jak: prawda, dobroć, piękno, sprawiedliwość, uczciwość, życzliwość, szacunek,
      wyrozumiałość.

18) Rozumie swoje prawo do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach.

19) Ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości decydujące o doprowadzaniu do końca rozpoczętej pracy.

20) Potrafi cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy innych, umie z godnością przyjmować porażki.

21) Interesuje się otaczającym światem, poszukuje odpowiedzi na nurtujące go pytania.

VII. EWALUACJA

Program poddany zostanie ewaluacji. Ewaluacja uwzględniać powinna opinię wychowanków, rodziców, nauczycieli, pracowników przedszkola, wytwory dzieci.

Sposoby ewaluacji:

 • ankiety (skierowane do realizatorów programu);
 • analiza dokumentów (zapisy w dziennikach, plany miesięczne w poszczególnych grupach, arkusze obserwacji dziecka,  hospitacje diagnozujące, sprawozdania z realizacji programu, ocena realizacji programu na końcowo rocznym spotkaniu
  Rady Pedagogicznej);analiza dokumentacji współpracy z rodzicami (protokoły zebrań z rodzicami, informacje zwrotne od rodziców);
 • analiza twórczości dziecięcej (słownej, muzycznej, plastycznej, teatralnej);
 • rozmowy z dziećmi, rodzicami, wychowawcami grup;
 • ocena grupy przez nauczyciela,
 • prezentacje dokonań dzieci w formie wystawki prac;
 • materiał reportażowy (kronika przedszkola).

 

Opracowanie: Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną

 

--

(32) 301 15 70

STREFA NAUCZYCIELA

MADE IN THE WORKSHOP OF "ArtMir" Mirosław Pietrzyk  2016

e-mail administrator@zspgieraltowice.pl

 • All rights reserved PRZEDSZKOLE W GIERAŁTOWICACH