PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Gminnego Przedszkola w Gierałtowicach

 

 

 

 

Podstawa prawna:

art. 54 ust. 2 pkt 1) lit. b) ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

poz. 2572)

I. Założenia programu

Profilaktyka jest niezbędnym elementem wychowania, które jest procesem  i polega m. in. na wspomaganiu  dziecka w jego naturalnym rozwoju, kształtowaniu społecznie pożądanych postaw i zapobieganiu zagrożeniom. Według W. Okonia profilaktyką nazywamy „ogół działań zapobiegających  niepożądanym skutkom rozwoju i zachowaniu ludzi” (Słownik pedagogiczny). Inaczej rzecz ujmując profilaktyka to proces przygotowania dziecka do radzeniu sobie z trudnościami i eliminowanie czynników  zagrażających jego prawidłowemu rozwojowi, bezpieczeństwu i zdrowemu życiu.

Jednym z celów wychowania przedszkolnego jest organizowanie warunków umożliwiających dzieciom nabywanie wiedzy
i umiejętności w zakresie dbałości o zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych w różnych sytuacjach oraz rozwijanie sprawności fizycznej, która w dużym stopniu determinuje stan zdrowia dziecka.

Niniejszy program jest dokumentem, który zawiera określone powyżej cele, porządkuje i wyznacza kierunki pracy w zakresie organizowania warunków umożliwiających nabywanie przez dzieci pożądanych postaw i zachowań w obliczu zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa.

Prezentowany program zakłada prowadzenie działań profilaktycznych w sposób planowy i celowy przy ścisłej współpracy
z rodzicami od najwcześniejszych lat  pobytu dziecka w przedszkolu.

Realizacja programu zakłada również, że dzięki współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym oddziaływania profilaktyczne utrwalą wśród dzieci wzorce zdrowego i bezpiecznego stylu życia w środowisku rodzinnym w celu osiągnięcia skuteczności
w utrwalaniu wzorców zdrowego

i bezpiecznego stylu życia.

II. Cele ogólne programu:

1. Ukierunkowane na dziecko

 • Nabywanie wiedzy o obowiązujących zasadach bezpiecznego zachowania się w aspekcie  fizycznym, psychicznym
  i społecznym w przedszkolu, w domu i środowisku przyrodniczym oraz świadome ich przestrzeganie.
 • Nabywanie wiedzy na temat zasad bezpiecznego poruszania się na drodze i skutków ich nieprzestrzegania
 • Kształtowanie nawyków higienicznych warunkujących zdrowie.
 • Rozwijanie nawyków zdrowego odżywiania się.
 • Rozwijanie odporności i sprawności ruchowej.
 • Kształtowanie postaw i przyzwyczajeń zdrowotno-kulturalnych.
 • Kształtowanie czynnych postaw prozdrowotnych.
 • Rozwijanie umiejętności radzenie sobie w różnych sytuacjach życiowych (umiejętność odmowy, właściwe reagowanie
  w sytuacji zetknięcia się z przemocą, agresją).
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości i budowanie pozytywnego obrazu siebie.
 • Wzmacnianie odporności emocjonalnej, nabywanie umiejętności nazywania i wyrażania własnych emocji.
 • Uświadomienie szkodliwego wpływu na organizm różnego rodzaju używek.
 • Zdobycie wiedzy na temat zagrożeń dotyczących obcowania ze światem wirtualnym.

2. Ukierunkowane na nauczyciela:

 • Wzbogacanie warsztatu pracy o nowe metody i formy.
 • Doskonalenie zawodowe w zakresie edukacji prozdrowotnej.
 • Rozwijanie kompetencji wychowawczych.
 • Dbanie o własny wizerunek i autorytet w oczach dziecka i rodziców
 • Ciągły monitoring własnych działań na rzecz zdrowia dzieci w celu podnoszenia ich jakości.
 • Przekazywanie przykładem osobistym wzorców zdrowego stylu życia
 • Wzbogacanie wiedzy na temat zagrożeń współczesnego świata i unikania ich.
 • Zachowanie  właściwych proporcji zajęć w pomieszczeniu zamkniętym i na powietrzu, między zajęciami odbywającymi się w pozycji siedzącej i w ruchu, wprowadzanie przerw odpoczynkowych, regularne spożywanie posiłków itp.

3. Ukierunkowane na rodzica:

 • Przekazywanie przykładem osobistym wzorców zdrowego stylu życia.
 • Współdziałanie z nauczycielami w organizowaniu środowiska sprzyjającego edukacji dla bezpieczeństwa.
 • Udział rodziców w działaniach prowadzonych w przedszkolu na rzecz profilaktyki zdrowia i właściwych zasad higieny.
 • Prezentowanie przez rodziców postaw propagujących kształtowanie przyzwyczajeń i nawyków prozdrowotnych.

III. Zagadnienia programu

1. Bezpieczeństwo.

2. Higiena i kultura życia codziennego

1) Odżywianie

2) Korzystanie ze świeżego powietrza

3) Czystość i higiena osobista

4) Higiena narządów zmysłowych i układu nerwowego

5) Czystość i higiena otoczenia – zapobieganie chorobom

3. Aktywność ruchowa.

4. Inne działania związane z profilaktyką zdrowia

IV. Metody i formy pracy (sposoby osiągania celów)

Program profilaktyczny pozwala nauczycielowi zadbać o harmonijny rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny wychowanków
przy ścisłej, partnerskiej współpracy z rodzicami i innymi podmiotami edukacji. Proponowane działania służą wyzwoleniu aktywności własnej wychowanków, zmierzającej do coraz bardziej świadomego dbania o własne, bezpieczeństwo i szeroko pojęte zdrowie. Działania te obejmują swoim zasięgiem profilaktykę zdrowia wraz z edukacją prozdrowotną oraz kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia, bezpieczeństwa, higieny i kultury życia codziennego, sprawności ruchowej.

W trakcie rozmaitych zabaw inicjowane będą sytuacje edukacyjne, które w naturalny sposób pozwolą wykorzystywać dziecięcą twórczą ekspresję; np. drama, techniki twórczego myślenia oraz konkursy i różne techniki plastyczne.

W realizacji programu wykorzystywane będą różnorodne metody, przede wszystkim metody aktywne, aby umożliwić dzieciom doświadczanie i przeżywanie tego, co jest przedmiotem zajęć.

1. Treści programowe realizowane przede wszystkim za pomocą następujących metod:

1) metody organizowania środowiska wychowawczego - ponieważ wiek przedszkolny charakteryzuje się dużą skłonnością
   dziecka do naśladownictwa, dlatego skłonność tą należy mieć na uwadze w organizowaniu i  stworzeniu poprawnego
    i wzorcowego środowiska życia codziennego dzieci  i warunków materialnych, na co składają się:

 • prezentowanie wzorów osobowych - osobisty przykład nauczyciela  i innych pracowników przedszkola,
 • estetyka i prawidłowe funkcjonowanie otoczenia budynku przedszkolnego i placu zabaw,
 • właściwe warunki sanitarno-higieniczne,
 • właściwa organizacja życia codziennego w zakresie higieny,

2) metody odtwórcze polegające na odtwarzaniu czynności, ruchów, pozycji zademonstrowanych oraz  zachowań
    zaobserwowanych  w środowisku. Charakterystycznym dla tej grupy elementem jest wzór, pokaz;

3) metoda oddziaływania przez świadomość (przekazu wiedzy) polegająca na instruowaniu, przekazywaniu informacji,
    wyjaśnianiu, np. wykorzystaniem literatury (szczególnie przydatna w nowych sytuacjach lub w celu uzupełnienia wiedzy);

4) metoda pobudzania zachowań korzystnych dla zdrowia polegająca na wyzwalaniu u dzieci chęci do samodzielności
    w działaniach mających na celu dbałość o zdrowie (stawianie wymagań, inspirowanie do podejmowania działań,
    współzawodnictwo);

5) metoda utrwalania pożądanych zachowań i przyzwyczajeń polegająca na powtarzaniu werbalnym i czynnościowym.
    Utrwalanie odbywa się przez powtarzanie czynności w warunkach naturalnych, celowo organizowanych oraz spontanicznie
    prowokowanych przez dzieci.

6) metody aktywizujące wykorzystujące dziecięcą ekspresję (np. drama, techniki plastyczne, burza mózgów,  gimnastyka
    twórcza R. Labana i system C. Orffa,  metoda  ruchu rozwijającego W. Sherborne,  konkursy, twórcze zabawy ruchowe,
    metoda problemowa itp.);

7) metoda przekazu wiedzy – dotycząca sposobów informowania, wyjaśniania oraz instruktażu, za pomocą której nauczyciel
   oddziałuje na świadomość dziecka. Jest ona istotna zwłaszcza w nowych sytuacjach, gdy dzieciom brak odpowiedniej
    wiedzy i doświadczeń. Najważniejsze jest wyjaśnienie dziecku (stosownie do jego wiedzy i wieku) konieczności oraz sensu
  określonych form zachowań. Bardzo przydatne będzie stworzenie swoistego kodeksu postępowania w określonych
    sytuacjach.

Niezwykle ważną rolę w procesie wychowania zdrowotnego odgrywa zabawa. Podejmowana przez dziecko dla przyjemności, dla zaspokojenia potrzeby ruchu i działania ma duże znaczenie kształcące i wychowawcze, sprzyja rozwojowi fizycznemu
i psychicznemu dziecka. Zabawa jest doskonałą okazją do inicjowania przez dorosłych sytuacji edukacyjnych, służących przekazaniu lub utrwalaniu treści zdrowotnych. Sprzyja kierowaniu procesem wdrażania i utrwalania nawyków
i przyzwyczajeń, a w konsekwencji - kształtowaniu postaw w taki sposób, aby działania dziecka nabrały cech dobrowolności
i wypływały z jego osobowości.

V. Realizacja programu profilaktyki

1. Bezpieczeństwo

To pierwszy obszar, w którym dziecko, mając na względzie swoje poczucie bezpieczeństwa, poczucie własnej autonomii
i wolności musi nauczyć się przestrzegania nakazów i zakazów zapewniających bezpieczeństwo innym. Dziecko musi nauczyć się przewidywać i radzić sobie w sytuacjach zagrożenia poprzez właściwą ocenę ewentualnego niebezpieczeństwa, jakie może zaistnieć podczas wspólnej zabawy, wspólnego funkcjonowania z innymi dziećmi w przedszkolu.

1) Cele szczegółowe do realizacji zagadnienia:

 • Stosuję się do zasad: „Ja pilnuję swojej mamy, mama pilnuje mnie”.
                                     „Jestem blisko swojej pani, pani jest blisko mnie”.
 • Jestem ostrożny podczas zabaw zabawkami.
 • Omijam nieznane i niebezpieczne przedmioty.
 • Uważam na innych podczas zabaw w domu i w przedszkolu.
 • Nie skarżę, ale zgłaszam nauczycielowi, gdy się dzieje coś złego mnie i moim kolegom.
 • Uważnie przechodzę przez ulicę i chodzę po chodniku.
 • Poznaję przepisy ruchu drogowego.
 • Nie dowierzam wszystkim, złych ludzi też mogę spotkać na swojej drodze.
 • Znam swój adres zamieszkania, bo dobrze wiedzieć, gdzie mieszkam, gdy się np. zgubię, wiem, do kogo mogę się zwrócić o pomoc.
 • Poznaję pracę policjanta i strażaka, dowiaduję się, że te osoby pomagają wszystkim w razie potrzeby.
 • Poznaję urządzenia elektryczne, ale obsługiwanie ich nie jest dla mnie bezpieczne.
 • Nie bawię się środkami do mycia i do czyszczenia, gdyż są to substancje trujące.
 • Lekarstwa podaje mi tylko osoba dorosła, której ufam.
 • Poznaję podstawowe sposoby udzielania pierwszej pomocy. Pamiętam numery alarmowe.
 • Dowiaduję się o skutkach nałogów,  np.  palenia papierosów, picia alkoholu. Nałogi szkodzą zdrowiu.
 • Dowiaduję się, że należy zgłosić rodzicom, nauczycielowi, gdy ktoś bez potrzeby dotyka moje ciało.

2) Sposoby realizacji celów (działania edukacyjne):

 • Wykorzystanie codziennych zdarzeń w przedszkolu; zwracanie uwagi na dydaktyczny i wychowawczy aspekt codziennych sytuacji.
 • Organizowanie sytuacji  edukacyjnych, w których dzieci mają okazję zrozumieć pożądane zachowania i nauczyć się ich stosować w codziennym życiu  w domu  i w przedszkolu.
 • Organizowanie zabaw z elementem dramy oraz przygotowywanie inscenizacji z udziałem dzieci;
 • Organizowanie scenek rodzajowych (sprzyjających przeżywaniu).
 • Obserwowanie zachowania się ludzi na chodniku i ulicy.
 • Organizowanie zajęć na temat:
 • Bezpieczeństwo na drodze.
 • Bezpieczeństwo w domu i w przedszkolu.
 • Zorganizowanie spotkań i wycieczek do Straży Pożarnej i  na Policję
 • Zabezpieczenie kontaktów i sprzętów elektrycznych
 • Sprawdzanie i konserwacja zabawek i sprzętów w przedszkolu.
 • Wykorzystanie przykładów z literatury.
 • Organizowanie  quizu dla dzieci na temat zdobytych wiadomości.
 • Współpraca z oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża działającym w Zespole
 • Zorganizowanie zajęć dotyczących udzielania Pierwszej pomocy.

3) Standardy osiągnięć:

Dziecko:

 • przestrzega zasad bezpiecznego poruszania się w różnych pomieszczeniach przedszkola i w ogrodzie, bawi się ostrożnie, by nikomu nie wyrządzić krzywdy;
 • nie oddala się samodzielnie od grupy;
 • potrafi korzystać z zabawek, sprzętu, narzędzi zgodnie z zasadami ich użytkowania;
 • rozumie, że zachowania typu: wyrywanie zabawek, popychanie, sypanie piaskiem mogą zagrażać bezpieczeństwu własnemu i innych;
 • potrafi dostrzec niebezpieczeństwo (np. uszkodzone zabawki, sprzęt, rozsypane szkło itp.), informuje o nim nauczycielkę;
 • rozumie konieczność organizowania zabaw w miejscach do tego przeznaczonych, unika miejsc niedozwolonych
  do zabaw (np. w pobliżu tras komunikacyjnych);
 • przestrzega zakazu zabawy lekarstwami (w tym połykania lekarstw bez dozoru osób dorosłych), zabaw środkami chemicznymi, niebezpiecznymi nieużytkami (np. szkło, brudne surowce wtórne itp.) zapałkami, rozumie zagrożenia wynikające z takich zabaw;
 • rozumie konieczność ograniczania niekontrolowanej aktywności ruchowej w sali pobytu ze względu na bezpieczeństwo innych;
 • rozumie zasadność mówienia umiarkowanym głosem;
 • rozumie potrzebę odpoczynku i relaksu;
 • zna różne sposoby na pokonywanie złości;
 • umie reagować na przejawy agresji;
 • sygnalizuje poczucie zagrożenia bezpieczeństwa własnego i innych;
 • rozumie konieczność reagowania na sygnały, polecenia nauczyciela, których celem jest przeciwdziałanie ewentualnym zagrożeniom;
 • reaguje na hasła: pali się, pożar, ewakuacja itp.;
 • przestrzega podstawowych zasad ruchu drogowego, potrafi odczytać proste znaki drogowe, np. przejście dla pieszych, właściwie reaguje na barwy sygnalizacji świetlnej;
 • rozumie, jaką rolę pełni policjant  w życiu społecznym, obdarza go zaufaniem – wie, że może zwrócić się do niego
  o pomoc w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu;
 • pamięta swój adres zamieszkania, lecz nie ujawnia go osobom nieznajomym (poza takimi sytuacjami, jak zgubienie się  w tłumie – wie, komu może podać swoje dane, np. policjantowi);
 • orientuje się do kogo zwrócić się po pomoc;
 • nie zbiera nieznanych owoców i roślin podczas zabaw w ogrodzie, spacerów, wycieczek;
 • wymienia  skutki spożywania nieznanych owoców, znalezionych produktów, rozumie konieczność zachowania ostrożności wobec nieznanych roślin, grzybów;
 • rozumie konieczność zachowania ostrożności wobec nieznanych zwierząt (np. z powodu ich np. choroby, agresji itp.);
 • stosuje podstawowe zasady pierwszej pomocy;
 • ocenia zachowania innych osób w aspekcie bezpieczeństwa;
 • radzi sobie w sytuacjach zetknięcia się z  zagrożeniem,  np. złym dotykiem, przemocą;
 • zna wybrane prawa dziecka;
 • rozumie potrzeby, uczucia innych;
 • poprawnie i bezpiecznie – w obecności osoby dorosłej – włącza i wyłącza za pomocą przycisków lub pilota prostych
  w  obsłudze urządzeń technicznych.

2. Higiena i kultura życia społecznego

Dzieciństwo to okres, w którym dziecko nabywa elementarnych nawyków związanych z dbałością o higienę osobistą i otoczenia, rozumieniem ich znaczenia w utrzymaniu stanu zdrowia. Przedszkole jest instytucją, w której dziecko spędza znaczną część dnia, w której – znalazłszy się w różnych sytuacjach zagrażających zachowaniu zdrowia – musi utrwalać wyniesione z domu nawyki lub je nabywać, jeśli środowisko rodzinne nie wystarczająco wyposażyło dziecko w elementarne umiejętności w tym zakresie. Ugruntowane w tym okresie przyzwyczajenia decydują o jego późniejszym stylu życia. Budowanie „świadomości prozdrowotnej” poprzez edukację oznacza nie tylko wzbogacanie wiedzy, ale i odpowiedzialność za własne zdrowie.

A. Odżywianie

Przekazywanie wiedzy o zdrowym odżywianiu i kształtowanie nawyków związanych ze spożywaniem tych produktów, które warunkują utrzymanie zdrowia i prawidłowej wagi są kolejnym ważnym zadaniem edukacji przedszkolnej. Jest ono tym bardziej istotne, że środowisko rodzinne nie zawsze jest miejscem, w którym dba się o nawyki żywieniowe. Duża dostępność i niska cena produktów wysokokalorycznych, zawierających duże ilości np. soli, cukru, tłuszczu sprawia, że rodzice sięgają po nie bez zastanawiania się nad konsekwencjami dla zdrowia tych, którzy je spożywają, nawet jeśli są to dzieci.

1) Cele szczegółowe do realizacji zagadnienia:

 • Ćwiczę posługiwanie się łyżką i  widelcem.
 • Uczę się jeść sztućcami.
 • Doskonalę technikę jedzenia.
 • Próbuję różnych pokarmów, żeby  być silnym  i właściwie się rozwijać.
 • Uczę się, jak należy zachowywać się  przy stole, nie przeszkadzać innym.
 • Dowiaduje się o zdrowej żywności i szkodliwości nadmiaru słodyczy dla zdrowia.
 • Staram się siedzieć prosto przy stole.
 • Zarazki to mój wróg, trzeba je niszczyć myjąc często ręce i produkty  żywnościowe.
 • Dowiaduję się, jak można nakryć do stołu.
 • Kulturalnie jem przy stole.
 • Znam schemat piramidy zdrowego żywienia
 • Potrafię komponować zdrowe posiłki i aktywnie uczestniczyć w ich przygotowaniu
 • Rozumiem konieczność ograniczania spożycia niektórych produktów (np. słodyczy, chipsów, coca-coli, z powodu możliwości  narażenia się na choroby,
 • Potrafię wymienić  skutki nieprawidłowego odżywiania się m.in.: otyłość, próchnica, cukrzyca itp.
 • Potrafię rozpoznwiarygodność reklam, np. słodyczy na podstawie wiedzy posiadanej na temat ich wpływu na zdrowie.

2) Sposoby realizacji celów (działania edukacyjne):

 • Wykorzystywanie codziennych zdarzeń w przedszkolu.
 • Organizowanie zabaw i zajęć prowadzących do zrozumienia  zasady kultury zachowania się przy stole.
 • Hodowla nowalijek w kąciku przyrody.
 • Wspólnie z dziećmi mycie warzyw i owoców.
 • Przygotowywanie wspólnie z dziećmi  sałatek i surówek   owocowo - warzywnych. Próby smakowe.
 • „Podjadanie” w ciągu dnia przez dzieci surowych warzyw, owoców i picie wody.
 • Podczas uroczystości przedszkolnych wprowadzenie zwyczaju częstowania dzieci zdrowymi produktami.
 • Wykorzystywanie przykładów z literatury dziecięcej.
 • Spotkanie z dietetykiem-Piramida zdrowia.

3) Standardy osiągnięć:

Dziecko:

 • potrafi kulturalnie jeść, w tym umiejętnie posługiwać się łyżką, widelcem, próbuje posługiwać się nożem, zachowuje czystość przy stole, właściwie korzysta z papierowej serwetki, stosuje formy grzecznościowe: proszę, dziękuję, smacznego itp.;
 • rozumie konieczność spożywania posiłków o stałych porach dnia, zachowywania przerw między nimi;
 • rozumie konieczność jedzenia pokarmów niezbędnych dla zdrowia, zachowania umiaru w jedzeniu słodyczy;
 • przestrzega zakazu jedzenia nie umytych warzyw i owoców, picia wody i napojów niezdatnych do spożycia (np. nieprzegotowanej wody, napoju z brudnej butelki).

B. Korzystanie ze świeżego powietrza

Aktywność ruchowa dziecka, pomimo że jest to naturalna potrzeba rozwojowa, również wymaga szczególnego zrozumienia
i podejścia w organizacji środowiska przedszkolnego. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego zaleca, aby na tę formę aktywności została przeznaczona znaczna część pobytu dziecka w przedszkolu. Umożliwianie dziecku wyzwalania energii podczas zabaw ruchowych, kształtowanie aktywnego stylu życia poprzez uświadamianie braku korzyści dla rozwoju wynikającego z biernego sposobu spędzania czasu wolnego to kolejne ważne zadanie wychowania przedszkolnego. Od nawyków w tym zakresie, rozwiniętych w wieku przedszkolnym, będzie zależała aktywność w dorosłym życiu.

1) Cele szczegółowe do realizacji zagadnienia:

 • Chętnie spaceruję i bawię się na podwórku.
 • Dowiaduję się o znaczeniu świeżego powietrza dla zdrowia.
 • Często przebywam na dworze i podejmuję różne zabawy z nauczycielem i z kolegami.
 • Ćwiczę na przyrządach i naturalnych przeszkodach terenowych.
 • Czuję, kiedy jest mi gorąco, a kiedy muszę się rozgrzać, gdy marznie moje ciało.
 • Uczę się prawidłowo oddychać.
 • Wykonuję ćwiczenia oddechowe w sali i na powietrzu.
 • Lubię przebywać w wywietrzonych pomieszczeniach

2) Sposoby realizacji celów (działania edukacyjne):

 • Codzienny pobyt na świeżym powietrzu o różnych porach dnia.
 • Organizowanie zajęć na powietrzu:
       - zajęć ruchowych o charakterze gimnastycznym,
       - spacerów w celach zdrowotnych,
       - wycieczek do parku i lasu,
       - ćwiczeń oddechowych.
 • Organizowanie zawodów sportowych na powietrzu.
 • Organizowanie spotkań i zabaw z rodzicami na powietrzu - ubieranie się stosownie do temperatury.
 • Stwarzanie okazji do wspólnej zabawy dzieci młodszych i starszych.
 • Zabawy na przyrządach znajdujących się w ogrodzie przedszkolnym.
 • Prowokowanie okazji do spontanicznej aktywności ruchowej, np. zabaw z przyborami: paletki, piłki, skakanki.
 • Organizowanie zabaw terenowych.
 • Organizowanie zajęć plastycznych na powietrzu, np. rysowanie i malowanie.
 • Codzienne wietrzenie sal o różnych porach roku.

3) Standardy osiągnięć:

Dziecko:

 • korzysta z powietrza i słońca w celach zdrowotnych i relaksacyjnych;
 • aktywnie wypoczywa (spacery, wycieczki, zabawy i gry na powietrzu) – aktywny wypoczynek jako źródło zdrowia;
 • próbuje samodzielnie dobrać odzież do temperatury otoczenia.
 • rozumie szkodliwość spędzania dużej ilości czasu przed komputerem i telewizorem;
 • rozumie konieczność wietrzenia pomieszczeń bez względu na porę roku;

C. Czystość i higiena osobista

1) Cele szczegółowe do realizacji zagadnienia:

 • Używam własnych przyborów do mycia i czesania.
 • Prawidłowo i dokładnie myję zęby. Rozumiem, dlaczego tą czynność należy wykonywać kilka razy dziennie.
 • Utrzymuję w czystości przybory do mycia, do czesania.
 • Dbam o czystość swojego ciała. Kiedy zachodzi potrzeba, myję ręce, buzię szyję.
 • Sprawdzam swój wygląd w lustrze. W razie potrzeby staram się poprawić swoje ubrania, uczesać włosy, umyć buzię.
 • Ćwiczę składanie i układanie ubrań.
 • Staram się samodzielnie przebierać do odpoczynku i do zajęć ruchowych.
 • Ćwiczę i doskonalę czynność wiązania butów.

2) Sposoby realizacji celów (działania edukacyjne):

 • Wykorzystywanie codziennych sytuacji w przedszkolu.
 • Codzienne  mycie rąk przed posiłkami, po wyjściu  z toalety,  po powrocie z podwórka i w innych przypadkach w razie potrzeby.
 • Organizowanie zabaw i zajęć w przedszkolu:
        - zabaw tematycznych,
        - pantomimicznych.
 • Wykorzystanie utworów literackich z literatury dziecięcej.
 • Codzienne mycie zębów w przedszkolu.
 • Spotkanie z ortodontą
 • Przebieranie się do odpoczynku i zabaw ruchowych.
 • Sprawdzanie i mycie przyborów toaletowych

3) Standardy osiągnięć:

Dziecko:

 • rozumie konieczność codziennych zabiegów higienicznych;
 • często myje ręce w ciągu dnia (przed posiłkami, po wyjściu z ubikacji, po przyjściu z podwórka, po zajęciach plastycznych). W razie potrzeby myje także twarz (np. ubrudzoną dżemem, czekoladą itp.);
 • rozumie konieczność codziennej zmiany odzieży, zwłaszcza bielizny;
 • umiejętnie korzysta (w razie potrzeby) ze szczoteczki do paznokci;
 • rozumie konieczność systematycznego mycia zębów, zwłaszcza po posiłkach i jedzeniu słodyczy, myje zęby zgodnie
  z podanymi zasadami; rozumie konieczność utrzymywania przyborów w czystości (kubek, szczotka);
 • potrafi samodzielnie zmienić odzież do zajęć gimnastycznych , estetycznie ułożyć ubranie w wyznaczonym miejscu.

D. Higiena narządów zmysłowych i układu nerwowego

1) Cele szczegółowe do realizacji zagadnienia:

 • Uczę się umiejętnego posługiwania głosem:
        - staram się nie krzyczeć
        - dowiaduję się, że hałas szkodzi zdrowiu.
 • Uczę się, co szkodzi moim oczom.
 • Mogę bawić się tyko w miejscach dobrze oświetlonych.
 • Umiejętnie korzystam z telewizji, komputera, Internetu.
 • Nie dotykam oczu brudnymi rękami.
 • Kiedy jestem zmęczony, powinienem odpocząć.
 • Po zabawach i zajęciach odpoczywam w ciszy i w spokoju.
 • Wokół mnie są inne dzieci, które także potrzebują odpoczynku.
 • Staram się samodzielnie wykonywać różne zadania i czynności. Mimo niepowodzeń i przeszkód, staram się podejmować nowe próby i ćwiczę wytrwałość.
 • Kiedy potrzebuje pomocy, mówię o tym pani, rodzicom, kolegom i koleżankom.
 • Uczę się, że należy pomagać innym, nie drwić, nie wyśmiewać, kiedy ktoś płacze, cieszyć się z sukcesów innych.
 • Staram się nie wyrządzać krzywdy innym, bo nie mam do tego prawa.
 • Uczę się mówić, o tym, że jestem smutny, zły, zadowolony.
 • W ogólnie przyjęty sposób wyrażam emocje, nie zachowuję się agresywnie.
 • Mówię „nie”, kiedy ktoś mnie krzywdzi.
 • Jestem tolerancyjny  wobec osób chorych, niepełnosprawnych.

2) Sposoby realizacji celów (działania edukacyjne):

 • Rozmowy indywidualne i grupowe.
 • Zabawy.
 • Przestrzeganie rytmu dnia.
 • Wykorzystywanie codziennych zdarzeń w przedszkolu.
 • Organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających dziecku poznawanie sposobów wyrażania emocji (m.in. wykorzystanie technik dramowych).
 • Oglądanie bajek w telewizji i komputerze w celach edukacyjnych, siadanie  w bezpiecznej odległości od sprzętu.
 • Zapewnienie ciszy i spokoju podczas odpoczynku dzieci młodszych.
 • Zorganizowanie „kącików” do odpoczynku w grupach starszych.
 • Prowadzenie zabaw relaksacyjnych i muzykoterapii.
 • Ćwiczenia oddechowe.

3) Standardy osiągnięć:

Dziecko:

 • świadomie korzysta z miejsc dobrze oświetlonych podczas pracy z książką, prac plastycznych itp.;
 • świadomie unika hałasu, nie wywołuje go (np. nie krzyczy, rozumie szkodliwość żartów polegających na wydawaniu ostrych dźwięków blisko ucha innej osoby itp.);
 • potrafi nazwać swoje stany emocjonalne, (np. radość, smutek, lęk, złość) i źródła ich powstania – próbuje wyrażać je
  w sposób akceptowany, unika zachowań agresywnych;
 • potrafi dostrzec i nazwać stany emocjonalne innych osób, próbuje zrozumieć stany emocjonalne innych ludzi, uczy się umiejętnie na nie reagować;
 • podejmuje próby wyrażenia stanów emocjonalnych z wykorzystaniem różnych środków wyrazu;
 • dostrzega wokół siebie osoby niepełnosprawne, jest gotowe do niesienia pomocy potrzebującym (niepełnosprawnym)
 • próbuje wyrażać swoje racje zgodnie z przyjętymi normami – próbuje negocjować;
 • nie traktuje komputera jako największego towarzysza zabaw. Rozpoznaje złe zachowania w grach komputerowych, filmach.

E.  Czystość i higiena otoczenia – zapobieganie chorobom

1) Cele szczegółowe do realizacji zagadnienia:

 • Załatwiam potrzeby fizjologiczne w miejscach do tego wyznaczonych.
 • Staram się przestrzegać zasady „Każda rzecz ma swoje miejsce”. Staram się pamiętać o tym w domu, w przedszkolu, na podwórku.
 • Obserwuję prace porządkowe nauczycieli, pań opiekunek w przedszkolu, rodziców w domu.
 • Biorę aktywny udział w pracach porządkowych w domu i w przedszkolu.
 • Dowiaduje się o:
        - chorobach zakaźnych,
        - konieczności wykonywania szczepień ochronnych,
        - kontroli u lekarza,
        - konieczności zgłoszenia bólu i dolegliwości osobom dorosłym.
 • Gdy jestem chory, nie przychodzę do przedszkolu, ponieważ mogę zarazić innych.
 • Gdy jestem chory, cierpliwie stosuje się do zaleceń lekarza i rodziców w domu.

2) Sposoby realizacji celów (działania edukacyjne):

 • Zachęcanie dzieci do porządkowania miejsca zabaw w sali i na podwórku.
 • Wspólne z dzieci sprzątanie zabawek w sali i na podwórku.
 • Częste mycie zabawek.
 • Udział dzieci w akcji „Sprzątanie świata”.
 • Podczas zabaw i zajęć odwoływanie się do przykładów z literatury.
 • Przykład własny personelu przedszkola.
 • Organizowanie wycieczek do Poradni Zdrowia.
 • Organizowanie w przedszkolu spotkań ze specjalistami w dziedzinie medycyny.

3) Standardy osiągnięć:

Dziecko:

 • rozumie potrzebę systematycznych wizyt kontrolnych u lekarza pediatry, u stomatologa, ortodonty;
 • rozumie konieczność właściwego zachowania się w trakcie badań lekarskich, szczepień ochronnych;
 • rozumie, co znaczy „właściwy  i pozytywny” stosunek do choroby;
 • zachowuje środki ostrożności podczas infekcji (zasłania ręką nos i usta podczas kichania  i kaszlu);
 • dba o porządek najbliższego otoczenia (np. ścieranie kurzu w sali, zbieranie śmieci na placu przedszkolnym
  w rękawiczkach ochronnych) – rozumie celowość tych zabiegów.

3. Aktywność ruchowa

1) Cele szczegółowe do realizacji zagadnienia:

 • Biorę aktywny udział w różnych zabawach ruchowych w sali i na powietrzu.
 • Ćwiczę całe moje ciało.
 • Bawię się ćwicząc, ćwiczę bawiąc się.
 • Podejmuję zabawy w wodzie i naukę pływania.
 • Słucham nauczyciela i wykonuję jego polecenia.
 • Poznaję zasady zabaw ruchowych w sali i na powietrzu - zasadę „fair – play”.
 • Dbam o prawidłową postawę swojego ciała podczas stania, siedzenia, wykonywania różnych czynności.

2) Sposoby realizacji celów (działania edukacyjne):

 • Organizowanie zabaw ruchowych w sali i na powietrzu (orientacyjno-porządkowe, bieżne, z elementami równowagi, czworakowania, wspinania, rzutu, celowania, toczenia, podskoku i skoku).
 • Organizowanie zajęć na basenie. Prowadzenie ćwiczeń w wodzie przez instruktorów pływania.
 • Organizowanie spacerów i wycieczek.
 • Organizowanie wycieczek do ośrodków sportowych.
 • Prowadzenie zabaw z elementem współzawodnictwa.
 • Prowadzenie gimnastyki profilaktycznej.

3) Standardy osiągnięć:

Dziecko:

 • doskonali ogólną sprawność ruchową organizmu;
 • pewnie porusza się w przestrzeni;
 • wykonuje ćwiczenia indywidualnie i w grupie zgodnie z instruktarzem i zasadami bezpieczeństwa;
 • uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach organizowanych przez nauczyciela i swobodnych: z elementami biegu, czworakowania, wspinania, rzutu, celowania, toczenia, podskoku i skoku, posługuje się różnymi przyborami;
 • uczestniczy w zabawach na śniegu i lodzie;
 • utrzymuje prawidłową postawę ciała podczas stania, chodzenia, siedzenia.
 • przedszkolnym w rękawiczkach ochronnych) – rozumie celowość tych zabiegów.

4. Inne działania profilaktyczne

1) Podejmowanie działań w zakresie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 • Praca z dziećmi wymagającymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe
  i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne.
 • Współpraca z nauczycielami, rodzicami dzieci, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
 • w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami
  i placówkami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

2) Profilaktyka wad postawy.:

 • Udział dzieci w zabawach o charakterze profilaktycznym. W czasie pobytu dzieci w przedszkolu korygowanie postawy, np. podczas posiłków, zajęć
 • Współpraca z nauczycielami, prowadzenie gimnastyki korekcyjnej

3) Profilaktyka wad postawy.:

 • Udział dzieci w zabawach o charakterze profilaktycznym. W czasie pobytu dzieci w przedszkolu korygowanie postawy, np. podczas posiłków, zajęć
 • Współpraca z nauczycielami, prowadzenie gimnastyki korekcyjnej

4) Prowadzenie działań profilaktycznych i promocja zdrowia.:

 • Współdziałanie z rodzicami w zakresie podejmowanych działań profilaktycznych:

        - udział rodziców w zajęciach o tematyce zdrowotnej np. „Komputer przyjaciel i wróg”, w imprezach np. „Owocowy
           dzień” - wspólne zabawy i zajęcia promujące owoce

 • Organizowanie wycieczek plenerowych dla dzieci.
 • Zorganizowanie wycieczki plenerowej dla dzieci z udziałem rodziców.
 • Przygotowywanie dla rodziców przedstawienia o tematyce zdrowotnej.
 • Udział dzieci w Olimpiadzie Sportowej Przedszkolaków.

VI. Formy współpracy ze środowiskiem rodzinnym w zakresie realizacji programu profilaktyki przedszkola

1. Prezentowanie celów programu oraz zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych umożliwiających osiągnięcie celów będzie realizowane poprzez:

1) przekaz nauczycieli podczas zebrań grupowych,

2) umieszczanie zamierzeń (tygodniowych, miesięcznych) na grupowej tablicy

3) ogłoszeń, np. przed salą pobytu dzieci,

4) organizację zajęć otwartych dla rodziców,

5) organizację przedstawień teatralnych,

6) przekaz sposobów pracy, osiągnięć dzieci na łamach gazetki grupowej dla dzieci i rodziców.

VII. Przewidywane osiągnięcia

Realizacja celów programu zakłada stopniowe opanowanie przez dzieci umiejętności, nawyków i przyzwyczajeń związanych
z profilaktyką zdrowia, a dziecko kończące edukację przedszkolną będzie podejmować samodzielne próby samooceny własnej aktywności oraz refleksji i samokontroli swoich zachowań.

VIII. Uwagi o realizacji programu

Program będzie realizowany we wszystkich grupach wiekowych przez nauczycielki w ścisłej współpracy z personelem obsługi
i rodzicami.

Treści programu wykorzystywane będą do opracowywania tematyki kompleksowej w ramach planów miesięcznych, a także podczas różnych sytuacji w ciągu dnia. Treści dostosowano do potrzeb i możliwości dzieci. Program umożliwia indywidualizację pracy z dziećmi. Zajęcia i zabawy będą prowadzone zgodnie z zasadą stopniowania trudności.

IX. Metody przeprowadzenia analizy efektywności realizowanego  programu

1. Plan procesu ewaluacji programu

1) Uzasadnienie ewaluacji

 • Przez cały okres wdrażania programu wszystkie działania podlegać będą kontroli i ocenie, aby stwierdzić skuteczność stosowanych metod, osiąganie lub nieosiągalnie założonych celów i zadań.

2) Celem ewaluacji jest określenie:

 • jakie zmiany zaszły w poziomie i zakresie wiedzy i umiejętnościach dzieci dotyczących zdrowia (bezpieczeństwa, higieny i kultury życia codziennego) i aktywności ruchowej;
 • jaką rolę odgrywa przedszkole w kształtowaniu wiedzy prozdrowotnej dzieci, rodziców, pracowników przedszkola;
 • jak przebiega współpraca z rodzicami, specjalistami, współpracownikami przedszkola, ze środowiskiem lokalnym.

3) Rodzaje ewaluacji

 • monitoring – bieżąca obserwacja,
 • ewaluacja wynikowa – po zakończeniu programu.

4) Techniki badawcze:

 • obserwacja postępów dzieci,
 • rozmowy z rodzicami,
 • analiza dokumentów.

5) Wykorzystanie ewaluacji

 • O wynikach ewaluacji na bieżąco informowani będą: dyrektor,  rodzice.

6) Obszary ewaluacji:

 • W jaki sposób wykorzystywane metody i formy pracy wpływały na zmiany w rozwoju zdrowotnym dzieci i w ich zachowaniach?
 • Stopień zadowolenia dzieci z udziału w organizowanych zajęciach.
 • Stopień zadowolenia rodziców z proponowanych form i metod pracy.

 

 

(32) 301 15 70

przedszkole@zspgieraltowice.pl

GMINNE PRZEDSZKOLE w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gierałtowicach

OGŁOSZENIA DYREKTORA

KONTAKT

KALENDARZ

JADŁOSPIS

RADA RODZICÓW

KADRA

GRUPY

HOME

DO POBRANIA

PODSTAWY PRAWNE

(32) 301 15 70

STREFA NAUCZYCIELA

MADE IN THE WORKSHOP OF "ArtMir" Mirosław Pietrzyk  2016

e-mail administrator@zspgieraltowice.pl

 • All rights reserved PRZEDSZKOLE W GIERAŁTOWICACH