Nasza grupa bierze udział w roku szkolnym 2023/2024
w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym pt. „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. Głównym celem projektu jest rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci.

Szczegółowe cele projektu to:

-zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom − uświadamianie roli
czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;
-tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań
stawianych przez nauczyciela;
-wprowadzanie dziecka w świat literatury;
-budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;
-przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;
-propagowanie praw dziecka;
-kształcenie u dzieci umiejętności słuchania czytanego tekstu;
-rozwijanie u dzieci samodzielności, kreatywności i innowacyjności;
-rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;
-kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;
-włączanie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;
-promowanie placówki oświatowej;
-rozwijanie współpracy między nauczycielami;

 

W grupie Zajączków realizowaliśmy ostatnio moduł ,, MÓJ TALENT”. Dzieci losowały z magicznego słoika karteczki ze zdaniami, które musiały dokończyć.

W kolejnym zadaniu dzieci musiały poprzez pantomimę pokazać swój talent. Cała grupa próbowała odgadnąć jaki talent ma dane dziecko.

 

 

Categories: Bez kategorii