PODSTAWY PRAWNE

Statut Przedszkola

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 • 1

Niniejszy Statut został opracowany na podstawie:

1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);

2) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);

3) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.);

4) Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.

(Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami);

5) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U.  Nr 100,
    poz. 908);

6) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli -
    podpisanego 17 marca 2017. (Dz. U. z 2017r., poz. 649);

7) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego w sprawie podstaw programowych wychowania przedszkolnego 
    i kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 356);

8) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne
    przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej
    dokumentacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1646);

9) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 
    wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
    społecznym (Dz. U. z 2017 r., 1578);

10) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego
      przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017, poz. 1616);

11) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 
      psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591);

12) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki
      religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. nr 36, poz. 155 ze zm.);

13) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
      w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.).

 

 • 2

 

Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o:

1) ZSP – należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach

2) przedszkolu – należy przez to rozumieć Gminne Przedszkole w Gierałtowicach przy ulicy Powstańców Śląskich 41;

3) dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach;

4) wicedyrektorze – należy przez to rozumieć Wicedyrektora w Zespole Szkolno-Przedszkolnym;

5) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Gminnego Przedszkola w Gierałtowicach;

6) radzie rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Gminnego Przedszkola w Gierałtowicach;

7) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku Dz. U. z 2017, poz. 59);

8) statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminnego Przedszkola w Gierałtowicach;

9)  wychowankach – należy przez to rozumieć dzieci realizujące wychowanie przedszkolne w Gminnym Przedszkolu 
     w Gierałtowicach;

10) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę   
      zastępczą nad dzieckiem;

11) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono oddział w przedszkolu;

12) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Śląskiego Kuratora Oświaty;

13) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Gierałtowice z siedzibą w Gierałtowicach przy ul. Ks. Roboty 48;

14) MEN – należy przez to rozumieć Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

 • 3

 

 1. Przedszkole nosi nazwę: Gminne Przedszkole w Gierałtowicach.
 2. Siedzibą przedszkola jest budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Powstańców Śląskich 41 w Gierałtowicach.
 3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Gierałtowice z siedzibą w Gierałtowicach przy ul. Księdza Roboty 48.
 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty.
 5. Przedszkole wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach.

 

 • 4

 

 1. Przedszkole używa pieczątek urzędowych w brzmieniu:

1) podłużnej z napisem: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach GMINNE PRZEDSZKOLE  44-186 Gierałtowice, 
    ul. Powstańców Śl. 41, tel./fax 32 301 15 70;

2) podłużnej z napisem: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach 44-186 Gierałtowice, ul. Powstańców Śl. 41, 
    tel./fax 32 301 15 70;

3) podłużnej z napisem: Rada Rodziców przy Przedszkolu w Gierałtowicach;

 1. Przedszkole używa również innych pieczątek zgodnie z wykazem i wzorami znajdującymi się w dokumentacji ZSP zgodnej 
 z jednolitym rzeczowym spisem akt.
 2. Wymienione w ust. 1 i 2 pieczątki mogą być używane tylko przez osoby do tego upoważnione.
 3. Przedszkole używa logo. Logo przedstawia, w formie rysunku kreską, trójkę rozbawionych dzieci trzymających się za ręce 
 na tle tęczy.

 

Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola

 

 • 5

 

 1. Celem przedszkola jest przygotowanie dziecka do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji (osiągnięcia dojrzałości
 szkolnej) poprzez wsparcie jego całościowego rozwoju w procesie opieki, wychowania i nauczania – uczenia się. Umożliwienie
 dziecku odkrywania własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy,
    dobra i piękna.
 2. Cel ten jest realizowany poprzez następujące zadania:

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń 
    w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się
    procesów poznawczych;

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im
    ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

5) dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, możliwości percepcyjnych i rozumowania, z poszanowaniem
    indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych 
    i uczestnictwa w grupie;

7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie,
    sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane
    m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych;

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer
    aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody;

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu,
      konstruowania, majsterkowania, prezentowania wytworów pracy;

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło
      istotnych wartości, na rzecz rozwoju dziecka;

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm
      społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania
      zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

14) systematyczne uzupełnianie za zgodą rodziców realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające 
      z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu
      umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości
      narodowej lub etnicznej;

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci
      poznawania innych kultur.

 

 • 6

 

 1. Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna prowadzona w przedszkolu polega w szczególności na:

1) rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka;

2) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych oraz czynników środowiskowych wpływających 
    na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu;

3) wspieraniu potencjału rozwojowego dziecka;

4) stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa wychowanków w życiu przedszkola oraz w środowisku
    społecznym;

5) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych;

6) rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli oraz rodziców.

 1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści
 wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy,
 pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni zwani dalej „specjalistami”.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest przez wychowawców, nauczycieli w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem
 oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w miarę potrzeb w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć specjalistycznych w formie:

 1. a) zajęć korekcyjno-kompensacyjnych;
 2. b) zajęć logopedycznych;
 3. c) zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne;
 4. d) innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

4) porad i konsultacji.

 1. Do zadań wychowawców, nauczycieli i specjalistów należy w szczególności:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków;

2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci;

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym barier i ograniczeń
    utrudniających funkcjonowanie dziecka i ich uczestnictwo w życiu przedszkola;

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału wychowanków w celu podnoszenia
    efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;

5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny
    funkcjonowania dziecka, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu
    przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania wychowanka oraz planowania
    dalszych działań.

 1. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą w szczególności:

1) obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka uzdolnień lub dysharmonii rozwojowych 
    i podjęcie w celu podjęcia niezbędnych działań;

2) obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza
    przedszkolna) w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

1) rodziców dziecka;

2) dyrektora przedszkola;

3) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z dzieckiem;

4) pielęgniarki środowiskowej lub higienistki szkolnej;

5) poradni;

6) asystenta edukacji romskiej;

7) pomocy nauczyciela;

8) asystenta nauczyciela;

9) pracownika socjalnego;

10) asystenta rodziny;

11) kuratora sądowego;

12) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w szczególności dzieciom:

1) niepełnosprawnym;

2) niedostosowanym społecznie;

3) zagrożonym niedostosowaniem społecznym;

4) z zaburzeniami zachowania lub emocji;

5) ze szczególnymi uzdolnieniami;

6) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

7) z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowej;

8) przewlekle chorym;

9) które doświadczyły sytuacji kryzysowych i traumatycznych;

10) z niepowodzeniami edukacyjnymi;

11) z zaniedbaniami środowiskowymi, wynikającymi z trudnych warunków bytowych dziecka i rodziny, ze sposobu spędzania
      czasu wolnego;

12) z trudnościami adaptacyjnymi wynikającymi z różnic kulturowych lub zmiany środowiska edukacyjnego, 
      lub z wcześniejszego kształcenia za granicą.

 1. W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne
 wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wychowawca, nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają tej
 pomocy w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem i informują o tym dyrektora.
 2. Dyrektor przedszkola informuje pozostałych nauczycieli oraz specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą
 psychologiczno-pedagogiczną oraz we współpracy z wychowawcą, nauczycielami i specjalistami planuje i koordynuje tę
 pomoc w ramach zintegrowanych działań wychowawcy, nauczycieli i specjalistów oraz w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem.
 3. Dyrektor przedszkola może wyznaczyć inną osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy
 psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dziecka jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1) rodzicami dzieci;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami”;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 1. Przedszkole organizuje również pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla rodziców dziecka i nauczycieli w formie porad,
 konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 2. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców prowadzą wychowawcy, nauczyciele i specjaliści.
 3. Wsparcie merytoryczne dla wychowawców, nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 na wniosek dyrektora zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom dziecka, nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli
 w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu 
 zwiększenia efektywności pomocy udzielanej dziecku.
 5. O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców dziecka.
 6. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 7. Po ustaleniu dla dziecka form, okresu udzielania pomocy-psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w których
 poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor przedszkola niezwłocznie, pisemnie informuje rodziców dziecka 
 o planowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Formę pisemną przyjętą w przedszkolu stanowi druk: „Decyzja
      dyrektora dotycząca udzielania form pomocy psychologiczno-pedagogicznej…” zawierający stwierdzenie: „Wyrażam zgodę/
      nie wyrażam zgody na udzielenie mojemu dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ustalonej formie i wymiarze” 
      z miejscem na podpis rodzica dziecka.
 8. Zajęcia udzielane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci 3-4 letnich trwają ok. 15 min., a dla dzieci 5-6
 letnich ok. 30 min. z zachowaniem ustalonego dla dziecka łącznego czasu tych zajęć.
 9. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz inne zajęcia specjalistyczne prowadzą specjaliści
 posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.
 10. Nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej dwa razy w roku (w styczniu i czerwcu) oceniają
 efektywność udzielanej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania
 dziecka. Wnioski te uwzględniane są w planowaniu dalszych form udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 11. W przypadku, gdy z wniosków, o których mowa w ust. 23 wynika, że udzielana pomoc nie przynosi zamierzonych efektów, 
 dyrektor za zgodą rodziców dziecka występuje do Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Knurowie z wnioskiem 
 o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu dziecka.

 

 • 7

 

 1. W przedszkolu kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci niepełnosprawnych organizuje się w integracji z dziećmi
 pełnosprawnymi.
 2. Przedszkole organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola
 poprzez:

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) dostosowanie programu wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka;

3) dostosowanie warunków nauczania, opieki i wychowania;

4) dostosowania metod i form pracy;

5) kształtowanie pozytywnej postawy wychowanków wobec dzieci niepełnosprawnych.

 1. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka z orzeczeniem, w tym ustalenie
 form udzielania tej pomocy, okresu i wymiaru godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem zespołu
 powoływanego przez dyrektora przedszkola, który tworzą wychowawca, nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia 
    z dzieckiem.
 2. Pracą zespołu kieruje wychowawca oddziału, do którego uczęszcza dziecko z orzeczeniem.
 3. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym.
 4. W spotkaniach zespołu mają prawo uczestniczyć rodzice dziecka, którzy zawiadamiani są o terminie spotkania w formie
 pisemnej przez dyrektora przedszkola.
 5. Zespół, o którym mowa w ust. 3, po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka oraz zapoznaniu
 się z treścią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje „Indywidualny program edukacyjno-
 terapeutyczny” (IPET), który jest dostosowaniem programu wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb
    rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.
 6. W dokonywaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka oraz w opracowaniu i modyfikowaniu programu
 (IPET) mają prawo uczestniczyć rodzice dziecka, którzy otrzymują również jego kopię.
 7. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie, w terminie 30 dni od złożenia w przedszkolu przez
 rodziców orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 8. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny określa:

1) zakres i sposób dostosowania programu wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych 
    i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich form 
    metod pracy z dzieckiem;

2) zintegrowane działania wychowawcy, nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem, ukierunkowane na poprawę
    funkcjonowania dziecka;

3) formy i okres udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne
    formy pomocy będą realizowane;

4) działania wspierające rodziców dziecka;

5) zakres współdziałania z poradnią psychologiczno-pedagogiczną;

6) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie do indywidualnych potrzeb
    rozwojowych dziecka;

7) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów;

8) w przypadku uczniów niepełnosprawnych – w zależności do potrzeb – rodzaj i sposób dostosowania warunków
    organizacyjnych.

 1. W przedszkolu, w oddziale, do którego uczęszcza dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu 
 na autyzm, w tym zespół Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone zatrudnia się nauczyciela wspomagającego 
       wymiarze określonym przez organ prowadzący.

 

 • 8

 

Przedszkole rozwija u dzieci poczucie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:

1) wprowadzanie w zajęcia treści związanych z historią, geografią i kulturą naszego kraju, województwa, regionu, miasta;

2) realizowanie programów własnych nauczycieli dotyczących historii, tradycji i gwary śląskiej;

3) organizowania zajęć w Izbie Regionalnej w ZSP;

4) organizowanie wycieczek w miejsca charakterystyczne dla naszego regionu;

5) organizowanie uroczystości z okazji świąt państwowych i kościelnych;

6) eksponowanie i szanowanie symboli narodowych w pomieszczeniach przedszkola;

7) wskazywanie uczniom godnych naśladowania autorytetów z historii i czasów współczesnych;

8) pielęgnowanie tradycji związanych z miastem, miejscowością, najbliższym środowiskiem;

9) zapraszanie gości, którzy mogą przybliżyć dzieciom tradycje i zwyczaje związane z naszym regionem;

10) organizowanie na życzenie rodziców nauki religii.

 

Rozdział 3

Sposób realizacji zadań przedszkola

 

 • 9

 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:

1) organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców 
    oraz predyspozycji rozwojowych dziecka;

2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych
    zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;

3) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności;

4) indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej
    organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
    lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka;

5) organizację toku edukacji przedszkolnej, umożliwiającego osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, 
    umysłowego, emocjonalnego i społecznego w oparciu o wybrany przez nauczycieli danego oddziału program wychowania
    przedszkolnego, zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, zaopiniowany przez radę pedagogiczną,
    zatwierdzony przez dyrektora przedszkola i wpisany w Zestaw Programów Wychowania Przedszkolnego.

 1. W ramach wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole nauczyciele utrzymują stały
 kontakt z rodziną dziecka, na bieżąco informują ją o jego postępach oraz uzgadniają wspólnie z rodzicami kierunki i zakres
 zadań realizowanych w przedszkolu.
 2. Przyjęte formy współpracy przedszkola z rodzicami to:

1) rozmowy indywidualne w ciągu tygodnia;

2) spotkania grupowe (co najmniej 3 razy w roku szkolnym);

3) konsultacje dla rodziców prowadzone przez nauczycieli poszczególnych oddziałów wg ustalanego na początku roku
    szkolnego harmonogramu;

4) zajęcia otwarte dla rodziców (co najmniej 2 w ciągu roku szkolnego);

5) zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych przed rozpoczęciem roku szkolnego;

6) spotkania ze specjalistami;

7) szkolenia organizowane wspólnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Knurowie;

8) indywidualny udział rodziców w zajęciach (czytanie bajek i opowiadań, opowiadanie o zawodzie);

9) uczestniczenie rodziców w uroczystościach przedszkolnych oraz udział w ich przygotowaniu;

10) w grupie najmłodszej możliwość czynnego udziału rodziców w zajęciach w okresie adaptacyjnym (dwa pierwsze tygodnie
      roku szkolnego);

11) możliwość obecności rodzica w trakcie zajęć, w sytuacjach kryzysowych, po uzgodnieniu z nauczycielem;

12) umieszczanie informacji dotyczących pracy w grupach na tablicach informacyjnych poszczególnych oddziałów 
      oraz na stronie internetowej przedszkola;

13) kontakty telefoniczne i e-mailowe;

14) włączanie rodziców w akcje charytatywne, społeczne i inne wynikające z potrzeb.

 1. Rodzice mają prawo do:

1) uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci;

2) dostępu do wszelkich informacji dotyczących organizacji kształcenia i wychowywania ich dzieci;

3) rzetelnej informacji o postępach i zachowaniu dziecka;

4) wsparcia ze strony nauczycieli przedszkola w razie problemów wychowawczych;

5) partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania poprzez swoich przedstawicieli na sprawy przedszkola;

6) zapoznania się z realizowanym programem i planami pracy w danym oddziale;

7) wyrażania i przekazywania opinii i wniosków na temat pracy przedszkola dyrektorowi, organowi prowadzącemu 
    i nadzorującemu poprzez swoje przedstawicielstwa, np. radę rodziców;

8) uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka.

 1. Rodzice mają obowiązek:

1) wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności dziecka i nie zaniedbywać ich;

2) starać się wzmacniać wysiłki przedszkola ukierunkowane na wszechstronny rozwój wychowanków;

3) dbać o regularne uczęszczanie dziecka do przedszkola, informować nauczyciela wychowawcę o przyczynach
    nieobecności dziecka, a w przypadku rodziców dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
    zapewnić regularne uczęszczanie dziecka do przedszkola, tak by nieobecności dziecka nie przekroczyły 50% w miesiącu;

4) angażować się jako partnerzy, w działania przedszkola;

5) aktywnie uczestniczyć w wyborach i współdziałaniu w radzie rodziców;

6) informować wychowawcę, nauczycieli i dyrektora o sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy dziecka;

7) terminowo wnosić opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wg wysokości i zasad ustalonych przez organ prowadzący;

8) przyprowadzać do przedszkola zdrowe dzieci;

9) przestrzegać czasu pracy przedszkola;

10) przestrzegać niniejszego statutu;

11) przestrzegać uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców;

12) zapewnić regularne uczęszczanie do przedszkola dzieciom podlegającym obowiązkowi rocznego przygotowania 
      przedszkolnego;

13) wspierać nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka.

 

 • 10

 

 1. Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze odpowiednio do wieku dziecka i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem
 obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny. W sytuacjach tego wymagających przedszkole współpracuje 
 z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka.
 2. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:

1) bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;

2) zapewnienie wzmożonego bezpieczeństwa w czasie wycieczek, co określa „Regulamin wycieczek”;

3) zatrudnienie w każdym oddziale nauczyciela i woźnej oddziałowej, którzy są odpowiedzialni za zdrowie i bezpieczeństwo 
    dzieci w czasie zajęć edukacyjnych i podczas pobytu dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego;

4) zatrudnienie w grupach młodszych pomocy nauczyciela;

5) stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym;

6) stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.

 

 • 11

 

 1. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu:

1) przez cały dzień pobytu w przedszkolu dzieci w oddziale są pod opieką nauczycieli;

2) w ciągu dnia drzwi wejściowe do przedszkola są zamknięte na zamek elektromagnetyczny, który uniemożliwia otwarcie
    drzwi przez dziecko oraz osoby z zewnątrz;

3) osoby z zewnątrz są wpuszczane do przedszkola przez pracowników przedszkola;

4) nauczyciele zapewniają dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym, 
    stosują w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.;

5) każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciele kontrolują sale, sprzęt, pomoce i inne narzędzia;

6) nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela i informuje go o wszystkich sprawach
    dotyczących wychowanków;

7) nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby 
    nad powierzonymi mu dziećmi;

8) nauczyciele obserwują i sumienne nadzorują dzieci oraz udzielają natychmiastowej pomocy w sytuacji, gdy ta pomoc jest
    niezbędna, o zaistniałym zdarzeniu informują rodziców i nauczyciela zmiennika;

9) w przypadku zaobserwowania niepokojących symptomów (temperatura, złe samopoczucie, dziwne zachowanie dziecka)
    nauczyciele powiadamiają o tym rodziców;

10) w razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w przedszkolu, nauczyciel zobowiązany jest:

 1. a) udzielić pierwszej pomocy, a w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe,
 2. b) niezwłocznie powiadomić wicedyrektora i dyrektora przedszkola,
 3. c) powiadomić rodziców dziecka, w razie nieobecności dyrektora i wicedyrektora,
 4. d) dyrektor jest zobowiązany powiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym niezwłocznie prokuratora 
 i kuratora oświaty, a w przypadku zbiorowego zatrucia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego;

11) rozkład dnia w przedszkolu uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć w ciągu całego dnia i ich różnorodność, w tym
      pobyt w ogrodzie przedszkolnym;

12) dzieci mają zapewniony codzienny odpoczynek w określonej formie: dzieci młodsze – leżakowanie, dzieci starsze –
      zajęcia relaksacyjne i wyciszające;

13) zapewnia się codzienny pobyt na powietrzu, o ile pozwalają na to warunki pogodowe;

14) sale zajęć posiadają właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację i ogrzewanie oraz:

 1. a) w salach zajęć zapewnia się temperaturę co najmniej 18ºC; przypadku niższej temperatury, dyrektor przedszkola
 zawiesza zajęcia na czas oznaczony i powiadamia o tym organ prowadzący,
 2. b) dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia, jeśli temperatura zewnętrzna, mierzona 
 o godz. 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi - 15ºC lub jest niższa, a także 
 w przypadku wystąpienia na danym terenie zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci,
 3. c) stoliki, krzesełka i wyposażenie sal dostosowane są do wzrostu dzieci i rodzaju ich działalności;

15) dzieci korzystają z trzech posiłków przygotowywanych w przedszkolu, estetycznie podanych, zgodnych z normami
      żywieniowymi;

16) korzystanie z posiłków przez dzieci na pobyt skrócony oraz przez dzieci alergiczne, uzgadniane jest indywidualnie 
      z rodzicami dziecka tak, by nie zakłócić prawidłowej organizacji pracy przedszkola;

17) wobec wychowanków na terenie placówki nie są stosowane żadne zabiegi medyczne oraz nie podaje się żadnych leków,
      z uwagi na brak profesjonalnej opieki medycznej;

18) w przypadku dzieci przewlekle chorych mogą być stosowane zabiegi i podawane leki tylko wg zaleceń lekarza i tylko 
      za pisemną zgodą nauczyciela, szczegóły postępowania w takich przypadkach określa „Procedura postępowania 
      z dzieckiem przewlekle chorym” obowiązująca w przedszkolu;

19) w przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do powiadomienia o tym nauczycielki lub dyrektora, 
      a po każdej chorobie zakaźnej przedłożyć zaświadczenie od lekarza o zdolności dziecka do uczęszczania do przedszkola.

 1. Zasady sprawowania opieki w czasie zajęć poza terenem przedszkola:

1) w trakcie zajęć poza terenem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wraz z osobą pomagającą, którą może
    być woźna oddziałowa lub rodzic. Na 1 osobę dorosłą może przypadać maksymalnie 15 dzieci z zastrzeżeniem, iż zawsze
    musi być nie mniej niż 2 opiekunów;

2) osobą uprawnioną do prowadzenia wycieczki dydaktycznej, krajoznawczej i rekreacyjnej (spaceru) jest nauczyciel;

3) wszystkie wycieczki i wyjścia poza teren przedszkola są organizowane zgodnie z „Regulaminem wycieczek” i „Procedurą
    wyjść do ogrodu przedszkolnego, na szkolny plac zabaw oraz na spacery poza teren przedszkola” obowiązującymi 
    w przedszkolu;

4) z „Regulaminem wycieczek” i „Procedurą wyjść do ogrodu przedszkolnego, na szkolny plac zabaw oraz na spacery poza
    teren przedszkola” są zapoznani rodzice;

5) każdorazowo, bezpośrednio przed wycieczką, regulamin omawiany jest z dziećmi w niej uczestniczącymi;

6) każda wycieczka autokarowa musi być zgłoszona na druku „karta wycieczki”, do której dołączana jest lista dzieci w niej
     uczestniczących, rodzic musi wyrazić zgodę na uczestnictwo dziecka w wycieczce w formie pisemnej;

7) w trakcie wyjść dzieci poza teren przedszkola nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów o ruchu
     drogowym i zapoznawania z nimi dzieci przed wyjściem w teren;

8) każdy nauczyciel wychodząc z dziećmi poza teren przedszkola jest zobowiązany do każdorazowego odnotowania tego
    faktu w zeszycie wyjść z dziećmi;

9) przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego teren musi być sprawdzony przez nauczyciela lub innego pracownika
    przedszkola;

10) jeśli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się na nim urządzeń technicznych może
      stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je
      wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie wicedyrektora lub dyrektora
      przedszkola;

11) teren zabaw wokół budynku przedszkola jest ogrodzony;

12) dyrektor 2 razy w roku dokonuje kontroli całego obiektu i terenu wokół niego pod kątem bezpieczeństwa i sporządza 
      z niej protokół.

 

 • 12

 

 1. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola określa „Procedura przyprowadzania i odbierania
 dzieci z przedszkola” obowiązująca w przedszkolu.
 2. Z procedurą o której mowa w ustępie 1 są zapoznawani wszyscy rodzice.
 3. Dziecko jest przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą
 pełne bezpieczeństwo. Nazwiska upoważnionych osób są podawane przez rodziców w upoważnieniu składanym 
 w przedszkolu na początku każdego roku szkolnego.
 4. Upoważnienie może zostać odwołane lub zmienione w każdej chwili.
 5. Rodzice mogą w szczególnie uzasadnionych przypadkach upoważnić określoną osobę do jednorazowego odbioru dziecka 
 z przedszkola. Upoważnienie powinno nastąpić przez udzielenie pisemnego pełnomocnictwa. O udzieleniu takiego
    pełnomocnictwa rodzic jest zobowiązany powiadomić przedszkole, wysyłając informację o udzieleniu pełnomocnictwa pocztą
    elektroniczną na adres: sekretariat@zspgieraltowice.pl lub sms na numer 603 448 880.
 6. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie
 sądowe (sentencję sądu).
 7. Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola w godzinach od 6:30 do 8:15.
 8. W przypadku spóźnienia lub nieobecności dziecka w danym dniu fakt ten należy zgłosić telefonicznie pracownikom
 przedszkola do godziny 8:15.
 9. Rodzice dzieci i osoby upoważnione do ich przyprowadzania i odbierania są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze
 do przedszkola i z przedszkola do domu.
 10. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu, a następnie
 przekazać nauczycielowi w sali zajęć lub woźnej oddziałowej dyżurującej w szatni. Od momentu przekazania
 odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ponosi przedszkole.
 11. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, 
 że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
 12. O przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie poinformowany wicedyrektor lub dyrektor
 przedszkola. W takiej sytuacji przedszkole jest zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania
 kontaktu z rodzicem dziecka.
 13. Jeśli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym
 telefonicznie rodziców.
 14. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel
 oczekuje z dzieckiem przez 1 godzinę ponawiając próby skontaktowania się z rodzicami lub osobami uprawnionymi 
 do odbioru dziecka z przedszkola. Po upływie tego czasu powiadamia Komisariat Policji w Knurowie o niemożliwości
      skontaktowania się z rodzicami.
 15. Dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci w godzinach przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola woźne oddziałowe
 pełnią dyżur w szatni kontrolując, kto odbiera dziecko.
 16. W przypadku, gdy dziecko jest odbierane poza godzinami dyżurów woźnych oddziałowych w szatni, dziecko wywołane 
 przez domofon jest odprowadzane z sali przez woźną oddziałową lub zabierane przez osobę odbierającą je z przedszkola
 bezpośrednio z sali zajęć dziecka.
 17. Dzieci powinny być odbierane z placówki w godzinach od 1300 do 1630, chęć wcześniejszego odbioru powinien być zgłaszany
 nauczycielowi rano. W momencie przekazania dziecka osobie odbierającej, przejmuje ona odpowiedzialność za jego
 bezpieczeństwo.
 18. W przypadku, gdy dziecko jest odbierane z ogrodu przedszkolnego lub placu „Radosnej szkoły” osoba odbierająca dziecko
 jest zobowiązana podejść do nauczyciela i poinformować go o zamiarze odbioru dziecka.
 19. Godziny przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola, osoby przyprowadzające i odbierające dziecko są zobowiązane
 zarejestrować poprzez odbicie karty w czytniku systemu iPrzedszkole, który funkcjonuje w przedszkolu.

 

Rozdział 4

Organy przedszkola i ich kompetencje

 

 • 13

 

Organami przedszkola są:

1) Dyrektor;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców.

 

 • 14

 

 1. Kompetencje dyrektora:

1) kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz;

2) kieruje polityką kadrową przedszkola, zatrudnia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

3) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi oraz administracji;

4) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe
    wykorzystanie;

5) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i specjalistów;

6) przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach kompetencji stanowiących;

7) wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy;

8) przyznaje nagrody i udziela kar porządkowych pracownikom;

9) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej przedszkola, w sprawach odznaczeń, nagród i innych 
    wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły lub placówki;

10) przyjmuje dzieci do przedszkola;

11) dopuszcza do użytku program wychowania przedszkolnego;

12) może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy dzieci w przypadkach określonych w statucie przedszkola. Skreślenie
      następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej (nie dotyczy dziecka objętego rocznym przygotowaniem
      przedszkolnym).

 1. Zadania dyrektora:

1) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;

2) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola;

3) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i nauczycieli w czasie zajęć organizowanych
    przez przedszkole;

4) dokonanie, co najmniej raz w roku kontroli mających na celu zapewnienie bezpiecznych warunków korzystania z obiektów
    należących do przedszkola, a także bezpiecznych i higienicznych warunków oraz określenie kierunków ich poprawy;

5) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami;

6) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez
    aktywne działania prozdrowotne;

7) ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny
    pracy oraz oczekiwań rodziców;

8) opracowanie na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie 
    do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan;

9) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli, w celu dokonania oceny ich pracy;

10) prowadzenie obserwacji zajęć organizowanych przez nauczycieli przedszkola;

11) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli, nadawanie stopnia nauczyciela kontraktowego;

12) przedstawianie radzie pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego 
      oraz informacji o działalności przedszkola;

13) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

14) organizowanie warunków do realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka 
      i ponoszenie odpowiedzialności za ich właściwą realizację;

15) współpracowanie z radą rodziców, radą pedagogiczną, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi 
      i kontrolującymi;

16) współdziałanie z instytucjami działającymi na rzecz dzieci;

17) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

18)  współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników;

19) stwarzanie warunków do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem
       statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
       wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej przedszkola;

20) wykonuje zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 1. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor.

 

 • 15

 

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia,
 wychowania i opieki.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 3. W posiedzeniach rady pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego
 lub na wniosek członków rady pedagogicznej.
 4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich
 jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady.
 5. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planu pracy przedszkola po zaopiniowaniu przez radę rodziców;

2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,

po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

4) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy dzieci uczęszczających

do przedszkola;

5) uchwalanie statutu i zmian w statucie przedszkola;

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

w celu doskonalenia przedszkola;

7) uchwalanie regulaminu swojej działalności.

 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;

2) zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego;

3) projekt planu finansowego przedszkola;

4) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

5) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia, 
    a także dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych;

6) powierzenie stanowiska dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący;

7) powierzenie stanowiska wicedyrektora kandydatowi ustalonemu przez dyrektora;

8) przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu dyrektorowi;

9) przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu wicedyrektorowi;

10) odwołanie ze stanowiska dyrektora przedszkola;

11) zezwolenie, na indywidualny program nauki;

12) zezwolenie na indywidualny tok nauki.

 1. Rada pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli rady do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko
 dyrektora.
 2. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji wicedyrektora lub dyrektora przedszkola.
 3. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 4. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na tym zebraniu, 
 które mogą naruszyć dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
 5. Szczegółowe zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin rady pedagogicznej obowiązujący w przedszkolu.

 

 • 16

 

 1. Rada rodziców jest organem kolegialnym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających 
 do przedszkola.
 2. W skład rady rodziców wchodzą (po jednym) przedstawiciele rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach podczas
 zebrania rodziców dzieci danego oddziału.
 3. W wyborach do rady rodziców jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu
 rodziców w każdym roku szkolnym.
 4. Rada rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
 5. Do kompetencji rady rodziców należy:

1) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola;

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;

3) uchwalanie regulaminu działalności rady rodziców.

 1. Rada rodziców wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.
 2. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek
 rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin działalności rady rodziców.
 3. Fundusze gromadzone przez radę rodziców mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców.
 4. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby
 posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.

 

 • 17

 

 1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą w duchu tolerancji i wzajemnego szacunku dając każdemu z nich możliwość
 swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określanych ustawą i zawartych szczegółowo 
 w statucie.
 2. W celu zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola na wniosek dyrektora, 
 rady pedagogicznej lub rady rodziców organizowane są wspólne zebrania mające na celu podnoszenie poziomu pracy
  przedszkola oraz stworzenie dzieciom jak najlepszych warunków rozwoju.
 3. Bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami zapewnia dyrektor, wykorzystując do tego:

1) zarządzenie wewnętrzne dyrektora przedszkola;

2) tablice informacyjne dla rodziców i pracowników przedszkola;

3) stronę internetową przedszkola;

4) zebrania rady pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi, rodziców

z nauczycielami.

 1. Spory między organami rozstrzygane są drogą negocjacji. Sprawy sporne między organami rozstrzygane są na wspólnym
 zebraniu zainteresowanych. Ostateczna decyzja należy do dyrektora i podana jest do wiadomości zainteresowanych stron.
 2. W przypadku wytworzenia się sytuacji konfliktowej między organami przedszkola lub wewnątrz niego, dyrektor przedszkola 
 jest zobowiązany do:

1) zbadania przyczyny konfliktu;

2) wydania w ciągu 7 dni decyzji rozwiązujące konflikt i powiadomienia o niej przewodniczących organów będących stronami.

 1. Decyzja dyrektora jest ostateczna.
 2. Spory pomiędzy dyrektorem przedszkola a innymi organami przedszkola rozstrzyga, w zależności od przedmiotu sporu, organ
 prowadzący przedszkole albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

Rozdział 5

Organizacja pracy przedszkola

 

 • 18

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich
 potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci w oddziale może być niższa 
 od określonej w ust. 2.
 4. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału 
 i realizowanych w nim zadań.
 5. Do czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci w danym oddziale, w miarę możliwości
 organizacyjnych, dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziałem opiekuje
 się ten sam nauczyciel.

 

 • 19

 

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ
 prowadzący na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.
 2. Przedszkole jest czynne przez 10 godzin dziennie w godzinach od 630 do 1630.
 3. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana przez 5 godzin w godzinach od 800 do 1300.
 4. Dzienny czas pracy przedszkola oraz godziny realizacji podstawy programowej mogą być zmienione przez organ prowadzący
 przedszkole, na wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.

 

 • 20

 

 1. Szczegółową organizację pracy przedszkola określa arkusz organizacji przedszkola.
 2. Arkusz organizacji przedszkola opracowuje dyrektor i po zaopiniowaniu przez zakładowe organizacje związkowe, w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku przekazuje organowi prowadzącemu przedszkole.
 3. Organ prowadzący przedszkole, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji przedszkola w terminie do dnia 29 maja danego roku.
 4. W arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się:

1) liczbę oddziałów;

2) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;

3) tygodniowy wymiar zajęć religii;

4) czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;

5) liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych;

6) liczbę nauczycieli, w tym liczbę nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu
    zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

7) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów
    przeliczeniowych;

8) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielanych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę
    godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
    oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa,
    logopedę i innych nauczycieli;

9) terminy przerw w pracy przedszkola;

10) harmonogram pracy nauczycieli.

 

 • 21

 

 1. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o programy wychowania przedszkolnego
 zaopiniowane przez radę pedagogiczną, dopuszczone do realizacji przez dyrektora przedszkola i wpisane do Zestawu
 Programów Wychowania Przedszkolnego realizowanego w danym roku szkolnym.
 2. W przedszkolu nauczyciele mogą wykorzystywać w swojej pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej programy własne.
 Wszystkie programy własne wynikają z potrzeb przedszkola i mają pozytywny wpływ na wizerunek absolwenta przedszkola. 
 Są opiniowane przez radę pedagogiczną, dopuszczane do realizacji przez dyrektora i wpisywane do Zestawu Programów
    Wychowania Przedszkolnego realizowanego w danym roku szkolnym.
 3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 4. Czas trwania zajęć prowadzonych w przedszkolu jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

1) z dziećmi w wieku 3-4 lat około 15 minut;

2) z dziećmi w wieku 5-6 lat około 30 minut.

 1. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

 • 22

 

 1. Zajęcia obowiązkowe z języka angielskiego odbywają się 2 razy w tygodniu w poszczególnych grupach.
 2. Nauczyciel dokonuje zapisów dotyczących odbytych zajęć z języka angielskiego w dzienniku grupowym.

 

 • 23

 

 1. Uczestnictwo dzieci w zajęciach religii odbywa się na wniosek rodziców.
 2. Dzieciom nie uczęszczającym na zajęcia religii organizuje się opiekę pedagogiczną.
 3. Nauczanie religii odbywa się dwa razy w tygodniu, w oparciu o programy opracowane i zatwierdzone przez właściwe władze
 kościelne, związki wyznaniowe.
 4. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami, wcześniej ustalając z dyrektorem przedszkola termin 
 i miejsce planowanego spotkania.
 5. Nauczyciel religii odnotowuje tematy odbytych zajęć w dzienniku zajęć dodatkowych, swoją obecność na zajęciach w danym
 dniu odnotowuje w dziennikach zajęć poszczególnych oddziałów.

 

 • 24

 

 1. Praca przedszkola w ciągu dnia przebiega zgodnie z ramowym rozkładem dnia ustalonym przez dyrektora przedszkola 
 na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców 
 i tak w godzinach:

1) od 6:30 do 8:15 -    schodzenie się dzieci w salach, dowolna działalność w kącikach zainteresowań i przy stolikach,
                                    zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczycielki, gry dydaktyczne, obserwacje przyrodnicze,
                                    prace hodowlane, rozmowy indywidualne i w małych zespołach z nauczycielką, przygotowywanie
                                    pomocy do zajęć;

2) od 8:15 do 9:00 -    porządkowanie sali, ćwiczenia poranne, śniadanie;

3) od 9:00 do 11:15 -   zajęcia edukacyjne realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego, wycieczki,
                                    spacery, zabawy w ogrodzie, obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe, dowolne, tematyczne,
                                    dydaktyczne, kołowe, teatrzyki, wyjścia do kina;

4) od 11:15 do 12:00 -  czynności porządkowe, zabiegi higieniczne, obiad;

5) od 12:00 do13:45 -  leżakowanie (dla dzieci z najmłodszej grupy), zajęcia relaksacyjne, słuchanie literatury dziecięcej
                                    czytanej przez nauczycielkę, zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela, wycieczki, spacery,
                                    teatrzyki, praca indywidualna i wyrównawcza, czynności samoobsługowe, zajęcia wykraczające poza
                                    podstawę programową, zajęcia dodatkowe;

6) od 14:00 do 14:15 - prace porządkowe, zabiegi higieniczne, podwieczorek;

7) od 14:15 do 16:30 - zajęcia dodatkowe, zabawy w ogrodzie, zabawy ruchowe, dowolne, tematyczne, dydaktyczne,
                                    kołowe, ćwiczenia rozwijające narządy mowy i słuchu, praca indywidualna, religia w grupach 
                                    5 i 6-latków, czynności porządkowe.

 1. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla danego
 oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 2. Rozkład dnia w szczególnych przypadkach może być zmieniony w ciągu dnia.

 

 • 25

 

 1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

1) sale zabaw z niezbędnym wyposażeniem dla każdego oddziału;

2) szatnię;

3) salę gimnastyczną;

4) kuchnię z zapleczem gospodarczym;

5) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze;

6) ogród przedszkolny;

7) jadalnię.

 1. Przedszkole może również korzystać z placu „Radosnej szkoły” należącego do ZSP.
 2. Przedszkole zapewnia wszystkim dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w pomieszczeniach przedszkola i na placu
 zabaw.
 3. Odpowiedzialnym za stan i wyposażenie pomieszczeń, o których mowa w ust. 1 jest dyrektor, który deleguje tę
 odpowiedzialność na poszczególnych nauczycieli, pracowników administracyjno-obsługowych, opiekunów tych pomieszczeń.

 

 • 26

 

 1. Na terenie przedszkola nie mogą działać żadne partie polityczne.
 2. Dyrektor przedszkola stwarza warunki do działalności stowarzyszeń, organizacji i wolontariuszy, których celem statutowym
 jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej 
 i innowacyjnej przedszkola.
 3. Przedszkole może być miejscem nieodpłatnych praktyk pedagogicznych dla kandydatów na nauczycieli.

 

 • 27

 

 1. Rodzice wnoszą opłaty za świadczenia oferowane przez przedszkole poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy
 programowej wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie dziecka w przedszkolu.
 2. Opłata za świadczenia oferowane przez przedszkole poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy programowej
 wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu przed godziną 8:00 i po godzinie 13:00.
 3. Rodzice dzieci sześcioletnich są zwolnieni z opłaty, o której mowa w ust.2.
 4. Godziny przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola rodzice rejestrują w czytniku funkcjonującego w przedszkolu systemu
 iPrzedszkole, za pomocą karty zbliżeniowej, którą otrzymują bezpłatnie na początku roku szkolnego, w którym dziecko
 rozpoczyna edukację przedszkolną. Na podstawie odczytu z systemu, naliczana jest miesięczna należność za pobyt dziecka 
    w przedszkolu poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy programowej.
 5. Wysokość dziennej stawki żywieniowej za 3 posiłki (śniadanie obiad, podwieczorek) podawana jest w umowie podpisywanej 
 z rodzicami na początku każdego roku szkolnego.
 6. Stawka, o której mowa w ust. 5 ustalana jest przez organ prowadzący przedszkole i może być zmieniona na wniosek dyrektora
 w oparciu o kalkulację żywieniową za jeden dzień.
 7. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu rodzicom przysługuje zwrot opłaty za żywienie za dni nieobecne. Obecność
 dziecka w danym dniu poza system iPrzedszkole jest odnotowywana także przez nauczyciela w dzienniku przedszkolnym
 danego oddziału.
 8. Z wyżywienia mogą również korzystać pracownicy przedszkola wnosząc opłatę w wysokości ustalonej dla dzieci stawki plus
 koszty przygotowania posiłków.

 

 • 28

 

 1. Opłaty za świadczenia wykraczające poza realizację podstawy programowej i wyżywienie uiszcza się na konta przedszkola, 
 na podstawie informacji wyświetlanych w systemie iPrzedszkole, na indywidualnym koncie każdego dziecka, do którego
    dostęp (login i hasło) otrzymują rodzice bezpłatnie na początku roku szkolnego, w którym dziecko rozpoczyna edukację
    przedszkolną.
 2. W przypadku, gdy rodzice nie mają dostępu do Internetu druk z informacją o należnych opłatach zobowiązani są pobrać 
 od intendenta przedszkola.
 3. Opłaty należy regulować do 15 każdego miesiąca.
 4. Szczegóły dotyczące opłat za świadczenia oferowane przez przedszkole znajdują się w umowie zawieranej między
 przedszkolem reprezentowanym przez dyrektora, a rodzicem dziecka, zawieranej na początku każdego roku szkolnego.
 5. Szczegóły opłat za korzystanie przez pracowników z wyżywienia oferowanego przez przedszkole zawarte są w umowie
 zawieranej na początku każdego roku szkolnego pomiędzy przedszkolem reprezentowanym przez dyrektora przedszkola, 
 a pracownikiem korzystającym z wyżywienia.

 

Rozdział 6

Zadania nauczycieli i innych pracowników przedszkola

 

 • 29

 

 1. Przedszkole zatrudnia nauczycieli oraz pracowników samorządowych niebędących nauczycielami.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników niepedagogicznych szkoły określają
 przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa Kodeks pracy.
 3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania 
 oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych przedszkola określają przepisy
 dotyczące pracowników samorządowych.
 4. Do zadań wszystkich pracowników przedszkola należy:

1) sumienne i staranne wykonywanie pracy;

2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce;

3) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku;

4) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów pożarowych;

5) dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia;

6) przestrzeganie tajemnicy służbowej;

7) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze.

 

 • 30

 

 1. W przedszkolu jest utworzone stanowisko wicedyrektora.
 2. Wicedyrektor wykonuje zadania ustalone przez dyrektora, a w szczególności:

1) zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności;

2) kieruje bieżącą działalnością przedszkola w zakresie ustalonym przez dyrektora;

3) przewodniczy radzie pedagogicznej podczas nieobecności dyrektora;

4) przygotowuje projekty następujących dokumentów:

 1. a) arkusz organizacyjny przedszkola,
 2. b) tygodniowy rozkład zajęć;

5) sprawuje codzienny nadzór nad pracownikami przedszkola w zakresie wyznaczonym przez dyrektora;

6) odpowiada za planowanie, realizację i dokumentowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w zakresie
    wyznaczonym przez dyrektora;

7) przygotowuje projekty ocen pracy nauczycieli;

8) nadzoruje przebieg stażów w procedurze awansu zawodowego nauczycieli;

9) wydaje polecenia służbowe podległym sobie pracownikom;

10) wnioskuje do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień, dodatków motywacyjnych oraz kar porządkowych dla tych
      pracowników, których bezpośrednio nadzoruje;

11) organizuje w porozumieniu z dyrektorem doskonalenie zawodowe nauczycieli;

12) organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli;

13) ma głos doradczy w sprawach kadrowych;

14) dysponuje w porozumieniu z dyrektorem środkami finansowymi zatwierdzonymi w planie finansowym przedszkola;

15) odpowiada za mienie przedszkola;

16) kontroluje spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez wychowanków;

17) organizuje ogólne spotkania z rodzicami na początku każdego roku szkolnego oraz w miarę potrzeb w ciągu roku
      szkolnego;

18) realizuje inne zadania powierzone przez dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego związane z funkcjonowaniem
      przedszkola.

 

 • 31

 

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, a także
 bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci.
 2. Do szczegółowych zadań i obowiązków nauczycieli należy:

1) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa poprzez:

 1. a) otoczenie opieką każdego dziecka od chwili jego przyjęcia do przedszkola,
 2. b) okazywanie troski i życzliwości każdemu dziecku,
 3. c) kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności osobistej,
 4. d) wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi w celu maksymalnego ułatwienia dzieciom
 zrozumienia istoty realizowanych zagadnień,
 5. e) dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych, bytowych a także
 potrzeb i oczekiwań,
 6. f) tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, poczucie bezpieczeństwa 
 i atmosferę zaufania,
 7. g) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc w rozwiązywaniu konfliktów 
 z innymi dziećmi,
 8. h) właściwe organizowanie pobytu dziecka w przedszkolu, poprzez przestrzeganie porządku dnia, wdrażanie dzieci 
 do współpracy,
 9. i) dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych pomocy dydaktycznych,
 10. j) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola, ogrodzie i podczas wyjść poza teren przedszkola,
 11. k) przestrzeganie procedur obowiązujących w przedszkolu, a szczególności procedury odbierania dzieci z przedszkola, 
 postępowania w wypadkach, organizowania wycieczek poza teren przedszkola;

2) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania poprzez:

 1. a) rzetelne przekazywanie informacji dotyczących rozwoju dziecka,
 2. b) wypracowanie z rodzicami jednolitych form oddziaływania na dziecko,
 3. c) informowanie o zadaniach przedszkola wynikających z programu realizowanego w danej grupie wiekowej,
 4. d) zgłaszanie rodzicom niepokojących oznak dotyczących zdrowia i prawidłowego rozwoju dziecka,
 5. e) udzielanie rad, wskazówek i pomocy,
 6. f) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności dzieci, informowanie rodziców o ich
 osiągnięciach i problemach oraz kierunkach pracy z dzieckiem,
 7. g) organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty z rodzicami;

3) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej, a w szczególności:

 1. a) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego z wykorzystaniem najnowszej wiedzy merytorycznej 
 i metodycznej,
 2. b) opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego dyrektorowi przedszkola,
 3. c) pełne realizowanie wybranego programu wychowania przedszkolnego,
 4. d) planowanie własnej pracy w cyklu tygodniowym,
 5. e) organizowanie ciekawych, różnorodnych zajęć umożliwiających zaspokojenie ciekawości dzieci dotyczącej
 otaczającego świata zgodnie z rocznym planem pracy przedszkola,
 6. f) dobieranie treści programowych odpowiednio do możliwości rozwojowych i zainteresowań dzieci,
 7. g) kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli narodowych oraz szacunku 
 dla każdego człowieka,
 8. h) dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych,
 9. i) indywidualizowanie pracy z dziećmi,
 10. j) wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności lub zainteresowań,
 11. k) rozpoznawanie możliwości i potrzeb powierzonych jego opiece dzieci,
 12. l) dbanie o wystrój i estetykę sal zabaw i całego przedszkola,
 13. m) tworzenie warsztatu pracy, wykorzystanie pomocy dydaktycznych (gotowych i przygotowanych samodzielnie),
 14. n) udział w gromadzeniu niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrektorowi zapotrzebowania, pomoc 
 w zakupie),
 15. o) dbałość o pomoce i sprzęt szkolny,
 16. p) doskonalenie umiejętności merytorycznych,
 17. q) odpowiedzialność za jakość swojej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zobowiązanie do jej
 analizowania, diagnozowania i samooceny,
 18. r) aktywny udział we wszystkich zebraniach rady pedagogicznej,
 19. s) uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia wewnętrznego,
 20. t) aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu,
 21. u) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej,
 22. v) udział w pracach zespołów zadaniowych;

4) prowadzenie obserwacji pedagogicznych we wszystkich grupach wiekowych, a w szczególności:

 1. a) wypełnianie kart obserwacji,
 2. b) gromadzenie wytworów dzieci w indywidualnych teczkach,
 3. c) przeprowadzenie diagnozy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) w przypadku
 dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne,
 4. d) przekazanie na piśmie rodzicom informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole do 30 kwietnia danego 
 roku szkolnego;

5) współpraca nauczyciela ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu, z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 
    w Knurowie i z innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka.

 

 • 32

 

Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dziecka;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy
    dzieci i eliminowania jej zaburzeń;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy 
    z rodzicami dzieci;

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 • 33

 

Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu należy w szczególności:

1) prowadzenie działań i badań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych 
    i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych 
    oraz wspieranie mocnych stron dzieci;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych 
    oraz wspierania rozwoju dziecka;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznawanych potrzeb;

4)  podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form
    pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym,

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;

8) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 • 34

 

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi 
    trudnościami w uczeniu się;

2) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami
    dzieci;

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 • 35

 

 1. W przedszkolu zatrudnia się następujących pracowników samorządowych na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych 
 i obsługi:

1) główny księgowy;

2) księgowa;

3) pomoc nauczyciela;

4) woźna oddziałowa;

5) intendent;

6) kucharz;

7) pomoc kuchenna;

8) konserwator.

 1. Głównym zadaniem pracowników samorządowych przedszkola jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola w zakresie
 finansowym i administracyjnym, zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, a także utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie 
 i czystości.
 2. Szczegółowe zakresy obowiązków tych pracowników ustala dyrektor.

 

 • 36

 

Do zadań głównego księgowego należy w szczególności:

1) obsługa finansowa przedszkola;

2) nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów;

3) kontrola i odpowiedzialność za realizację zatwierdzonych planów dochodów i wskaźników budżetowych;

4) referowanie dyrektorowi placówki spraw związanych z realizacją planów dochodów i wydatków oraz składanie
    odpowiednich wniosków w tym zakresie;

5) odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny budżetowej funduszu płac, terminowe regulowanie zobowiązań 
    i egzekwowanie należności, nadzór nad dokumentami rachunkowo-kasowymi oraz prawidłową ich kwalifikacją i właściwym
    przechowywaniem.

 

 • 37

 

Do obowiązków księgowej należy w szczególności:

1) sporządzanie listy płac dla wszystkich pracowników placówki;

2) bieżące prowadzenie kart wynagrodzenia, dla których sporządzane są listy płac

3) sprawdzanie rachunków pod względem formalno-rachunkowym;

4) wyliczanie składek ubezpieczeniowych ZUS od dokonywanych wypłat wynagrodzeń za pracę z osobowego funduszu płac
    dla wszystkich pracowników placówki, dla których sporządzane są listy płac, oraz terminowe sporządzanie deklaracji
    składek i poleceń przelewów ZUS;

5) wykonywanie innych prac w zakresie księgowości zleconych przez dyrektora lub głównego księgowego placówki 
    w ramach obowiązujących przepisów.

 

 • 38

 

Do zadań szczegółowych pomocy nauczyciela należy:

1) pomoc dzieciom podczas zabiegów higienicznych i podczas zaspokajania potrzeb fizjologicznych;

2) dokarmiania dzieci słabo jedzących;

3) pomoc nauczycielce przy rozbieraniu i ubieraniu dzieci przed i po leżakowaniu oraz przed i po spacerach;

4) dbanie o schludny wygląd dzieci (czesanie, pomoc w wydmuchiwaniu nosa, zwracanie uwagi na czystość twarzy 
    po posiłkach);

5) udział w zajęciach zespołowych prowadzonych przez nauczycielkę oraz pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzaniu;

6) utrzymanie ładu i porządku podczas zajęć i zabaw dowolnych dzieci;

7) pomoc nauczycielce w przygotowaniu akcesoriów do zajęć;

8) czuwanie (wspólnie z nauczycielem) nad bezpieczeństwem dzieci podczas zajęć i zabaw w sali i poza budynkiem
    przedszkola;

9) pomoc nauczycielce podczas dekorowania sali;

10) pomoc nauczycielce w organizacji uroczystości przedszkolnych;

11) wykonywanie innych prac zleconych przez wicedyrektora i dyrektora związanych z funkcjonowaniem placówki;

12) wykonywanie prac okresowych takich jak:

 1. a) mycie okien,
 2. b) trzepanie dywanów,
 3. c) sprzątanie obejścia przedszkola.

 

 • 39

 

Do zadań woźnej oddziałowej należy w szczególności:

1) utrzymanie czystości i porządku w przyporządkowanej sali z łazienką i przyległymi pomieszczeniami poprzez:

 1. a) codzienne odkurzanie dywanu i podłogi w sali, przecieranie podłogi na mokro,
 2. b) ścieranie kurzu z szafek, parapetów i biurka, omiatanie pajęczyn,
 3. c) codzienne mycie i dezynfekcja toalet i umywalek, brodzika i luster w łazience dziecięcej, dbanie o czystość podłogi,
 wymiana i pranie ręczników wg potrzeb,
 4. d) wietrzenie sali po zajęciach i podczas spacerów dzieci lub zajęć w sali gimnastycznej,
 5. e) codzienne opróżnianie kosza,
 6. f) w miarę potrzeby odsuwanie do sprzątania sprzętu ruchomego (szafki),
 7. g) wspólne z nauczycielami dbanie o czystość i kompletność ubrań lalek,
 8. h) dbanie o czystość zabawek,
 9. i) usuwanie na bieżąco plam z drzwi, krzeseł i stołów;

2) nakrywanie stolików do posiłków;

3) podawanie posiłków;

4) pomoc dzieciom podczas wykonywania zabiegów higienicznych;

5) pomoc nauczycielom przy rozbieraniu i ubieraniu dzieci w szatni i przed zajęciami ruchowymi;

6) pomoc w opiece nad dziećmi podczas zajęć organizowanych przez nauczycieli poza budynkiem przedszkola;

7) pomoc nauczycielom w organizacji uroczystości przedszkolnych;

8) pełnienie dyżuru w szatni w ustalonych godzinach;

9) utrzymywanie w czystości innych pomieszczeń przyporządkowanym w danym roku szkolnym;

10) wykonywanie innych prac zleconych przez wicedyrektora i dyrektora związanych z funkcjonowaniem placówki;

11) wykonywanie prac okresowych takich jak:

 1. d) mycie okien,
 2. e) trzepanie dywanów,
 3. f) sprzątanie obejścia przedszkola.

 

 • 40

 

Do zadań intendenta w przedszkolu należy w szczególności:

1) zaopatrywanie przedszkola w żywność, zapewniając właściwy rytm pracy placówki, zgodnie z przepisami o zamówieniach
    publicznych;

2) planowanie wspólnie z kucharką i wicedyrektorem jadłospisów zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością,
    wywieszanie ich na gazetce dla rodziców;

3) codzienne sprawdzanie liczebności dzieci w danym dniu w przedszkolu i odnotowywanie jej w przeznaczonych do tego
    arkuszach;

4) wydawanie do kuchni artykułów spożywczych, w ilości zgodnej z liczbą dzieci w danym dniu w przedszkolu oraz zgodnie 
    z normami żywnościowymi. Codziennie wpisywanie ich do dziennika żywieniowego (potwierdzone podpisem kucharki);

5) przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie, właściwe
    przechowywanie ich i zabezpieczanie przed zniszczeniem;

6) prowadzenie kartotek magazynu żywnościowego, sporządzanie rozliczeń miesięcznych;

7) przyjmowanie, opisywanie i sprawdzanie poprawności merytorycznej faktur dotyczących żywienia, a następnie
    przekazywanie ich wicedyrektorowi przedszkola;

8) nadzór wraz z kucharką nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni: przygotowaniem i porcjowaniem posiłków zgodnie 
    z normami, oszczędnym gospodarowaniem produktami spożywczymi, wykorzystaniem produktów do przygotowania
    zgodnie z przeznaczeniem;

9) sprawdzanie temperatury w magazynach żywieniowych i lodówkach;

10) sprzątanie magazynu żywieniowego i utrzymanie w czystości sprzętu chłodniczego;

11) zabezpieczenie magazynu przed kradzieżą, pożarem i zniszczeniem;

12) zgłaszanie wicedyrektorowi ds. przedszkola uszkodzeń, usterek i awarii mogących grozić bezpieczeństwu dzieci;

13) przygotowanie magazynów do przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji;

14) prowadzenie dokumentacji HCCP;

15) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy w placówce wynikających 
      z organizacji pracy.

 

 • 41

 

Do zadań kucharza należy w szczególności:

1) uczestniczenie w planowaniu posiłków dla dzieci i planowe ich wykonywanie;

2) codzienne pobieranie produktów z magazynu do sporządzenia posiłków wg norm i kwitowanie ich odbioru w zeszycie 
    oraz w raportach żywieniowych;

3) przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzoru nad jej wykonaniem;

4) przestrzeganie dyscypliny pracy, zasad technologii i estetyki oraz zasad higieniczno- sanitarnych i przepisów bhp, ppoż.;

5) natychmiastowe zgłaszanie intendentce lub wicedyrektorowi ds. przedszkola wszystkich usterek i nieprawidłowości
    stanowiących zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa;

6) dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków;

7) ścisłe przestrzeganie receptur przygotowywanych posiłków;

8) racjonalne wykorzystanie pobieranych produktów;

9) właściwe porcjowanie posiłków zgodnie z przewidzianymi normami i zgodne z podanym stanem dzieci i personelu 
    do żywienia w danym dniu;

10) przestrzeganie zgodności kalorycznej przygotowywanych potraw z ich zaplanowaną wartością;

11) przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z przepisami Stacji Sanepidu;

12) dbanie o powierzony sprzęt i narzędzia;

13)  przestrzeganie czystości sprzętu, narzędzi oraz pomieszczeń kuchennych;

14) stosowanie norm i zasad zawartych w przedszkolnych księgach HACCP;

15)  przestrzeganie właściwego wyglądu osobistego podczas pracy;

16) wykonywanie innych poleceń dyrektora i wicedyrektora.

 

 • 42

 

Do zadań pomocy kuchennej należy w szczególności:

1) obróbka wstępna warzyw i owoców oraz wszelkich surowców do produkcji posiłków, tj. mycie, obieranie, czyszczenie;

2) odpowiednie zabezpieczanie produktów przed i podczas obróbki;

3) przygotowywanie potraw zgodnie z sugestiami kucharki i intendentki;

4) przestrzeganie dyscypliny pracy, zasad technologii i estetyki oraz zasad higieniczno- sanitarnych i przepisów bhp, ppoż.;

5) natychmiastowe zgłaszanie kucharce lub intendentce wszystkich usterek i nieprawidłowości stanowiących zagrożenie
    zdrowia i bezpieczeństwa;

6) dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków;

7) pomoc przy porcjowaniu posiłków;

8) przestrzeganie receptur przygotowywanych posiłków;

9) dbałość o stan wykorzystywanego sprzętu i narzędzi;

10) przestrzeganie czystości sprzętu, narzędzi oraz pomieszczeń kuchennych;

11) mycie naczyń i sprzętu kuchennego;

12) przestrzeganie właściwego wyglądu osobistego podczas pracy;

13) doraźne zastępowanie kucharki w przypadku jej nieobecności;

14) wykonywanie innych poleceń kucharki, intendentki i wicedyrektora i dyrektora związanych z prawidłowym
      funkcjonowaniem przedszkola.

 

 • 43

 

Do obowiązków konserwatora należy dbałość o mienie przedszkola oraz placu zabaw, a w szczególności:

1)  systematyczne zamiatanie i grabienie teren;

2) w okresie wiosenno-letnim koszenie trawy, okopywanie i podlewanie roślin, kopanie, pielenie rabat, przycinanie krzewów;

3)  zimą, odśnieżanie chodników, posypywanie ich piaskiem i solą, odśnieżanie dachu;

4)  codzienne sprzątanie terenu wokół budynku;

5)  oczyszczanie śmietników na terenie ogrodu;

6) wycieranie wilgotnego sprzętu do zabaw dziecięcych;

7) wynoszenie zabawek terenowych;

8) dbanie o estetykę i bezpieczeństwo ogrodu przedszkolnego;

9) wykonywanie doraźnych prac naprawczych w budynku i ogrodzie przedszkolnym;

10) pomoc przy robieniu zakupów dla przedszkola;

11) otwieranie przedszkola 630;

12) wymiana kontenera na śmieci;

13) utrzymywanie właściwej temperatury w pomieszczeniach w okresie grzewczym;

14) odpowiedzialność za powierzony majątek;

15) współpraca z pozostałymi pracownikami przedszkola;

16) przestrzeganie tajemnicy zawodowej i służbowej;

17) zabezpieczanie sprzętu przed kradzieżą;

18) wykonywanie innych doraźnych poleceń dyrektora placówki.

 

 • 44

 

 1. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są:

1) do przestrzeganie regulaminu pracy, zarządzeń dyrektora, przepisów bhp i p/poż.;

2) przestrzeganie zakazu palenia papierosów na terenie placówki;

3) informowania o zauważonych zagrożeniach, niebezpiecznych sytuacjach zagrażających   bezpieczeństwu dzieci;

4) wspomagania nauczycieli w wykonywaniu zadań związanych z bezpieczeństwem dzieci;

5) udzielania pomocy na prośbę nauczyciela w sytuacjach szczególnie uzasadnionych.

 1. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnienia i odpowiedzialność dla pracowników, określają również zakresy czynności
 przygotowywane zgodnie z regulaminem pracy.

 

Rozdział 7

Prawa i obowiązki wychowanków

 

 • 45

 

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 7 lat, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 2. W przypadku odroczenia obowiązku szkolnego, do przedszkola może uczęszczać dziecko, które nie ukończyło 9 lat.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 4. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy
    umysłowej i własnego tempa rozwoju;

2) prawidłowego przygotowania do podjęcia nauki w szkole;

3) korzystania z wszelkich urządzeń i pomocy dydaktycznych znajdujących się na stanie przedszkola;

4) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia przedszkolnego, religijnego oraz światopoglądu,
    jeśli nie narusza tym dobra innych ludzi;

5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym,

6) pomocy w przypadku trudności rozwojowych;

7) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu;

8) różnorodności doświadczeń;

9) życzliwego i podmiotowego traktowania;

10) poszanowania jego godności osobistej;

11) akceptacji takim, jakim jest;

12) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;

13) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi;

14) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,

15) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

16) wypoczynku, kiedy jest zmęczone;

17)  jedzenia i picia, gdy jest głodny i spragniony;

18)  zdrowego jedzenia.

 1. W przypadku notorycznego lekceważenia praw wychowanków lub szczególnego wykroczenia przeciw nim przez pracowników 
 przedszkola lub inne dzieci, dziecko może osobiście lub poprzez rodziców zgłosić ten fakt wychowawcy lub dyrektorowi 
 przedszkola.

 

 • 46

 

 1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu przedszkola na miarę własnych
    możliwości;

2) przestrzegania Kodeksu Przedszkolaka;

3) dbania o własne dobro, ład i porządek w przedszkolu;

4) stosowania się do przyjętych umów opracowanych przez dzieci i nauczycieli dotyczących współdziałania i współżycia 
    w grupie przedszkolnej.;

5) dbania o własne życie, zdrowie i higienę w miarę swoich możliwości rozwojowych;

6) postępować zgodnie z przyjętymi zasadami bezpieczeństwa i współżycia w grupie rówieśniczej;

 1. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy przedszkolaków 
 w przypadku:

1) braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu obejmującej co najmniej 
    30 dni;

2) braku opłat za przedszkole, o których mowa w § 27 ust.1 przez kolejne 2 miesiące, mimo pisemnych monitów
    przedszkola.

3) stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci oraz braku
    współpracy z rodzicami, mimo zastosowania przyjętego w przedszkolu trybu postępowania określonego w przyjętej 
    w przedszkolu „Procedurze postępowania z dzieckiem stwarzającym sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu
    własnemu i innych dzieci”.

 1. Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w wymienionych przypadkach dokonuje dyrektor, stosując poniższą procedurę:

1) wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za potwierdzeniem odbioru;

2) ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa dyrektora z rodzicami, zaproponowanie rodzicom odpowiedniej pomocy;

3) zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych (np. OPS w Gierałtowicach, Poradnia
    Psychologiczno-Pedagogiczna w Knurowie);

4) przedstawienie członkom rady pedagogicznej sytuacji nieprzestrzegania zapisów statutu i powtarzających się uchybień 
    ze strony rodziców dziecka;

5) zawiadomienia organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny o zaistniałym problemie i o zamiarze
    skreślenia dziecka z listy wychowanków;

6) podjęcie uchwały przez radę pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków;

7) rozwiązanie umowy cywilno-prawnej o świadczeniu usług.

 1. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 2. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 14 dni od jej otrzymania do Wójta Gminy
 Gierałtowice.
 3. Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

 

 • 47

 

Ustala się tryb rozstrzygania skargi dotyczącej nieprzestrzegania praw dziecka:

1) rodzic zgłasza skargę w ciągu 3 dni od zajścia wraz z uzasadnieniem do dyrektora przedszkola, który ją niezwłocznie
    rozpatruje;

2) jeśli skarga wniesiona jest ustnie, dyrektor sporządza notatkę w obecności rodzica, który ją podpisuje;

3) dyrektor rejestruje sprawę w Rejestrze Skarg i Wniosków;

4) o rozstrzygnięciu skargi dyrektor powiadamia zainteresowaną osobę pisemnie;

5) w przypadku, gdy rozstrzygnięcie skargi jest niesatysfakcjonujące rodzic może złożyć skargę do organu sprawującego
    nadzór pedagogiczny;

6) skargi, w których stroną jest pracownik przedszkola rozpatruje dyrektor.

 

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

 

 • 48

 

 1. Ceremoniał przedszkola obejmuje:

1) pasowanie na przedszkolaka;

2) pożegnanie sześciolatków.

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 3. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: pracowników, rodziców i dzieci.
 4. Dla zapewnienia znajomości statutu przez osoby zainteresowane, udostępnia się statut na stronie internetowej przedszkola, 
 w sekretariacie, w pokoju nauczycielskim, u wicedyrektora i dyrektora.
 5. Regulaminy organów przedszkola nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
 6. Rada pedagogiczna upoważnia dyrektora przedszkola do opracowania i opublikowania ujednoliconego tekstu statutu 
 po każdej nowelizacji.
 7. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc z dnia 7 września 2010 r., tekst ujednolicony z dnia 13 lutego 2016 r.
 8. Statut Gminnego Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach w powyższym brzmieniu wchodzi w życie 
 z dniem 29 listopada 2017 roku.

Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Gminnego Przedszkola w Gierałtowicach

 

 

Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią: art. 53 i 54 Ustawy z 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (tekst jednolity DZ. U. 2004 n 256, poz. 2572 ze zm.) oraz Statut Gminnego Przedszkola w Gierałtowicach.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 • 1

 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

1) Przedszkolu – należy przez to rozumieć Gminne Przedszkole w Gierałtowicach;

2) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminnego Przedszkola w Gierałtowicach;

3) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Przedszkola;

4) Dyrektorze – dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach;

5) Wicedyrektorze – wicedyrektora ds. przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gierałtowicach

6) Radzie Oddziałowej – należy przez to rozumieć rodziców wybranych w poszczególnych grupach wiekowych;

7) Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Przedszkola;

8) Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Rodziców

 

Rozdział II

Cele działalności Rady

 

 • 2

 

 1. Rada jest organem działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację rodziców uczęszczających do Gminnego 
 Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gierałtowicach.
 2. Rada reprezentuje rodziców i opiekunów prawnych w stosunku do organów przedszkola, Dyrektora Zespołu Szkolno- 
 Przedszkolnego w Gierałtowicach, organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 3. Podstawowym celem Rady jest współdziałanie z Dyrektorem i Wicedyrektorem, nauczycielami oraz innymi rodzicami dzieci
 w procesach: nauczania, opieki wychowania. Współdziałanie rodziców i pedagogów powinno sprzyjać podnoszeniu poziomu
 nauczania, wspólnemu rozwiązywaniu problemów wychowawczych, zaspokajaniu potrzeb opiekuńczych dzieci oraz 
    ujednolicaniu oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole.
 4. Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1) współpracę z Dyrektorem, Wicedyrektorem i Radą Pedagogiczną;

2) uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia jakości pracy przedszkola 
              i zaspokajania potrzeb dzieci;

3) prezentowanie wobec Dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii Rodziców we wszystkich istotnych sprawach 
              dotyczących działalności Przedszkola;

4) przekazywanie Rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o planowanych działaniach na rzecz
              przedszkola, udzielanej pomocy oraz działalności finansowej;

5) wspieranie organizacyjne i finansowe działań podejmowanych przez Przedszkole;

6) współorganizowanie imprez i uroczystości przedszkolnych;

7) formułowanie opinii w sprawach przewidzianych zakresem kompetencji.

 

Rozdział III

Struktura i zasady wyborów Rady Rodziców

 

 • 3

 

 1. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rodziców z każdego oddziału.
 2. Wybór przedstawiciela oddziału do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców danego oddziału
 w każdym roku szkolnym.
 3. Termin pierwszego zebrania rodziców w każdym roku szkolnym ustala Wicedyrektor.
 4. W wyborach jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.
 5. Zgłoszenia kandydatów do Rady Rodziców mogą dokonać jedynie rodzice obecni na zebraniu.
 6. Wybór przedstawiciela oddziału do Rady Rodziców przeprowadza wychowawca oddziału.
 7. Zadania wychowawcy oddziału w przeprowadzeniu głosowania do Rady Rodziców:

1) przygotowanie kart do głosowania;

2) powołanie komisji skrutacyjnej;

3) sporządzenie protokołu z wyników wyborów do Rady Rodziców.

 1. Zadania komisji skrutacyjnej w przeprowadzeniu głosowania do Rady Rodziców:

1) rozdanie kart do głosowania; na karcie rodzice wpisują imię i nazwisko swojego kandydata mającego reprezentować
              rodziców z danego oddziału w Radzie Rodziców;

2) nadzorowanie przebiegu głosowania;

3) policzenie głosów na kartach do głosowania;

4) podanie wyników do wiadomości wychowawcy i rodziców.

 1. Za wybranego do Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

10.Odstąpienie od udziału w działalności Rady Rodziców może nastąpić w drodze:

1) złożenia rezygnacji;

2) odwołania na wniosek rodziców lub członków Rady Rodziców, po uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością
              głosów.

 

Rozdział IV

Skład i tryb powoływania Zarządu Rady Rodziców

 

 • 4

 

 1. Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji wybiera Prezydium Rady i Komisję Rewizyjną.
 2. Prezydium Rady Rodziców składa się z Przewodniczącego, Skarbnika, i Sekretarza, Komisja Rewizyjna składa się z trzech
 osób..
 3. Działalnością Rady Rodziców kieruje Przewodniczący.
 4. Prezydium Rady i skład Komisji Rewizyjnej wybierane są spośród członków Rady Rodziców w głosowaniu jawnym poprzez
 podniesienie ręki.
 5. Zgłoszenia kandydatów mogą dokonać jedynie członkowie Rady Rodziców obecni na zebraniu.
 6. Kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.
 7. Zadania Wicedyrektora podczas wyborów przewodniczącego Rady Rodziców:

1) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur;

2) przeprowadzenie głosowania;

3) policzenie głosów i podanie wyników głosowania.

 1. W przypadku nierozstrzygnięcia wyborów w związku z uzyskaniem równej ilości głosów przez kandydatów – o wyborze
 decyduje kolejna tura głosowania.
 2. Pierwsze zebranie Rady Rodziców w nowym roku szkolnym prowadzi Wicedyrektor do momentu wybrania nowego 
 Przewodniczącego Rady Rodziców
 3. Ustępująca Rada Rodziców składa sprawozdanie ze swojej działalności nowej Radzie Rodziców i przekazuje jej komplet
 dokumentów związanych z działalnością Rady.

 

Rozdział V

Kompetencje oraz zadania Rady i jej członków

 

 • 5

 

 1. Kompetencje Rady określają przepisy ustawy o systemie oświaty i aktów wykonawczych do tej ustawy oraz zapisy zawarte 
 w statucie Przedszkola.
 2. Rada Rodziców uchwala:

1) regulamin swojej działalności;

2) plan działania i plan finansowy Rady Rodziców

3) w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy i profilaktyczny.

 1. Rada Rodziców opiniuje:

1) podjęcie w Przedszkolu działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację;

2) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenie lub wychowania w Przedszkolu, opracowany w odpowiedzi
             na zalecenia organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

3) pracę nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego (na wniosek Dyrektora)

 1. Rada Rodziców wnioskuje:

1) do Rady Pedagogicznej, Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, organu prowadzącego lub organu sprawującego
             nadzór pedagogiczny – w sprawach dotyczących funkcjonowania Przedszkola;

2) o dokonanie oceny pracy nauczyciela.

 

 • 6

 

 1. Do zadań przewodniczącego Rady Rodziców należy:

1) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady

2) bieżące kierowanie pracami Rady;

3) reprezentowanie Rady i ogółu rodziców wobec Dyrektora;

4) reprezentowania Rady i rodziców na zewnątrz;

5) przedstawianie opinii i postulatów Rady Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej.

6) diagnozowanie potrzeb finansowych Przedszkola

 

 • 7

 

 1. Do zadań sekretarza Rady Rodziców należy:

1) sporządzenie harmonogramu zebrań i spotkań Rady;

2) nadzór nad terminowością prac komisji, prowadzenie korespondencji i dokumentacji zebrań oraz ich właściwe

przechowywanie.

 

 • 8

 

 1. Do zadań skarbnika należy:

1) opracowanie preliminarza wydatków Rady Rodziców na dany rok szkolny;

2) prowadzenie „Książki wpływów i wydatków”;

3) pobieranie wyciągów z rachunku bankowego Rady Rodziców;

4) dokonywanie przelewów związanych z wydatkami

5) pobieranie wypłat z konta bankowego Rady Rodziców;

6) składanie rocznego sprawozdania z działalności finansowej Rady Rodziców.

 

 • 9

 

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1) nadzór nad działalnością finansową Rady;

2) dokonywanie raz na półrocze kontroli dokumentów finansowych i stanu gotówki w kasie Rady Rodziców;

3) składanie rocznego sprawozdania z kontroli działalności finansowej Rady Rodziców.

 

 • 10

 

 1. Wszyscy członkowie Rady Rodziców i Rad Oddziałowych wykonują swoją pracę społecznie.
 2. W przypadku rezygnacji lub odwołania Przewodniczącego Rady Rodziców, Rada wybiera inną osobę na wolne miejsce.

 

 • 11

 

 1. Zebrania Rady zwołuje się co najmniej cztery razy w roku szkolnym. Pierwsze zebranie zwołuje się nie później niż do końca
 września każdego roku szkolnego.
 2. Zebranie Rady zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Dyrektora.
 3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania członkowie Rady zawiadamiani są w sposób ustalony na pierwszym
 zebraniu, co najmniej siedem dni przed planowanym terminem zebrania.
 4. Nadzwyczajne zebranie Rady może zostać zwołane na wiosek przewodniczącego Rady najpóźniej na dzień przed
 terminem.
 5. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
 6. W zebraniach Rady mogą brać udział, z głosem doradczym lub jako obserwatorzy, osoby zaproszone przez Radę.

 

 • 12

 

 1. Rada dokumentuje swoje zebrania i uchwały w formie protokołu.
 2. Protokół i uchwały podpisują: przewodniczący Rady i protokolant.
 3. Raz w roku Rada składa ogółowi rodziców Przedszkola ustne sprawozdanie ze swojej działalności i pisemnie sprawozdania 
 finansowe.
 4. Dokumentacja Rady przechowywana jest w Przedszkolu.

 

Rozdział VI

Zasady gospodarki finansowej Rady Rodziców

 

 • 13

 

 1. Źródłem funduszy Rady są:

1) dobrowolne, darowizny rodziców;

2) darowizny od innych osób fizycznych oraz osób prawnych.

 1. Fundusze, o których mowa w ust. 1, są zbierane z przeznaczeniem na wspieranie realizacji celów statutowych Przedszkola.
 2. Darowizny od rodziców zbierane są na specjalne konto bankowe Rady Rodziców zgodnie z wcześniejszą, pisemną
 deklaracją rodziców.

 

 • 14

 

 1. Podstawą działalności finansowej Rady jest roczny preliminarz obejmujący planowane przychody i wydatki.
 2. Radę Rodziców obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania środkami społecznymi, jakimi są darowizny 
 rodziców.
 3. Dyrektor, nauczyciele i rodzice mogą na piśmie wnioskować do Rady Rodziców o wydatkowanie pieniędzy na określony cel.

 

 • 15

 

Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Rada Rodziców w drodze uchwały.

 

 • 16

 

Regulamin niniejszy obowiązuje jako Regulamin Rady Rodziców Przedszkola, począwszy

od dnia 01.10.2011 r.

Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

 

Załącznik nr 1 do rozporządzenia

Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 14 lutego 2017 r. 
(Dz. U. 2017, poz. 356)

 

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje cel wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej i innej formie wychowania przedszkolnego, zwanych dalej „przedszkolami”, oraz efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych przez dzieci 
na zakończenie wychowania przedszkolnego.

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.

W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

 

Zadania przedszkola

 

Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń 
w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych 
i uczestnictwa w grupie.

Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane 
m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające 
z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu
umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.

Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci 
 poznawania innych kultur.

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:

dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności,  których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego

 1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne;

wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;

spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku;

komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.;

uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;

wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów 
z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia 
i pierwszych prób pisania;

wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;

wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.

 1. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;

szanuje emocje swoje i innych osób;

przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci i osób dorosłych;

przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;

rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe lub krótsze;

rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;

szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;

zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;

wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;

dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę;

dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;

odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej;

posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem;

używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;

ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci 
i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;

respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;

obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.

 1. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;

wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;

odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;

rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;

odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe 
i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;

eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;

wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;

czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;

wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej;

wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;

klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując np. dłoń, stopę, but;

określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;

przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje  
z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;

posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;

rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach, porządkuje je, rozumie, do czego służą pieniądze 
w gospodarstwie domowym;

posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;

podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, z zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;

wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód;

rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami;

reaguje na proste polecenie w języku mniejszości narodowej lub etnicznej, używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynnościach: powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych wspieranych np. obrazkiem, rekwizytem, gestem; zna godło (symbol) swojej wspólnoty narodowej lub etnicznej;

reaguje na proste polecenie w języku regionalnym – kaszubskim, używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie 
w zabawie i innych podejmowanych czynnościach: powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych wspieranych np. obrazkiem, rekwizytem, gestem, zna godło (symbol) swojej wspólnoty regionalnej – kaszubskiej.

Warunki i sposób realizacji

Zgodnie z zapisami dotyczącymi zadań przedszkola nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane                        i niekierowane. Wszystkie doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego. Ważne są zatem zajęcia kierowane, jak i czas spożywania posiłków, czas przeznaczony na odpoczynek i charakter tego odpoczynku, uroczystości przedszkolne, wycieczki, ale i ubieranie, rozbieranie. Bardzo ważna jest samodzielna zabawa.

Przedstawione w podstawie programowej naturalne obszary rozwoju dziecka wskazują na konieczność uszanowania typowych dla tego okresu potrzeb rozwojowych, których spełnieniem powinna stać się dobrze zorganizowana zabawa, 
zarówno w budynku przedszkola, jak i na świeżym powietrzu. Naturalna zabawa dziecka wiąże się z doskonaleniem motoryki i zaspokojeniem potrzeby ruchu, dlatego organizacja zajęć na świeżym powietrzu powinna być elementem codziennej pracy z dzieckiem w każdej grupie wiekowej.

Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Sytuacje edukacyjne wywołane np. oczekiwaniem poznania liter skutkują zabawami w ich rozpoznawaniu. Jeżeli dzieci w sposób naturalny są zainteresowane zabawami prowadzącymi do ćwiczeń czynności złożonych, takich jak liczenie, czytanie, a nawet pisanie, nauczyciel przygotowuje dzieci do wykonywania tychże czynności zgodnie z fizjologią i naturą pojawiania się tychże procesów.

Przedszkole jest miejscem, w którym poprzez zabawę dziecko poznaje alfabet liter drukowanych. Zabawa rozwija 
w dziecku oczekiwania poznawcze w tym zakresie i jest najlepszym rozwiązaniem metodycznym, które sprzyja jego rozwojowi. Zabawy przygotowujące do nauki pisania liter prowadzić powinny jedynie do optymalizacji napięcia mięśniowego, ćwiczeń planowania ruchu przy kreśleniu znaków o charakterze literopodobnym, ćwiczeń czytania liniatury, wodzenia po śladzie i zapisu wybranego znaku graficznego. W trakcie wychowania przedszkolnego dziecko nie uczy się czynności złożonych z udziałem całej grupy, lecz przygotowuje się do nauki czytania i pisania oraz uczestniczy w procesie alfabetyzacji.

Nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju, włączając do zabaw 
i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia.

Współczesny przedszkolak funkcjonuje w dynamicznym, szybko zmieniającym się otoczeniu, stąd przedszkole powinno stać się miejscem, w którym dziecko otrzyma pomoc w jego rozumieniu.

Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa 
i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój.

Pobyt w przedszkolu jest czasem wypełnionym zabawą, która pod okiem specjalistów tworzy pole doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną. Nauczyciele zwracają uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych 
u dzieci, które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także na rolę poznawania wielozmysłowego. Szczególne znaczenie dla budowy dojrzałości szkolnej mają zajęcia rytmiki, które powinny być prowadzone w każdej grupie wiekowej oraz gimnastyki, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy.

Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy 
w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz  opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, 
które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole.

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy. Należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Może to zostać zrealizowane m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączanie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek oraz materiałów audiowizualnych w języku obcym. Nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi powinien wykorzystać naturalne sytuacje wynikające ze swobodnej zabawy dzieci, aby powtórzyć lub zastosować w dalszej zabawie poznane przez dzieci słowa lub zwroty. Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, należy brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy.

Aranżacja przestrzeni wpływa na aktywność wychowanków, dlatego proponuje się takie jej zagospodarowanie, które pozwoli dzieciom na podejmowanie różnorodnych form działania. Wskazane jest zorganizowanie stałych i czasowych kącików zainteresowań. Jako stałe proponuje się kąciki: czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy. Jako czasowe proponuje się kąciki związane z realizowaną tematyką, świętami okolicznościowymi, specyfiką pracy przedszkola.

Elementem przestrzeni są także zabawki i pomoce dydaktyczne wykorzystywane w motywowaniu dzieci do podejmowania samodzielnego działania, odkrywania zjawisk oraz zachodzących procesów, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności, inspirowania do prowadzenia własnych eksperymentów. Istotne jest, aby każde dziecko miało możliwość korzystania z nich bez nieuzasadnionych ograniczeń czasowych.

Elementem przestrzeni w przedszkolu są odpowiednio wyposażone miejsca przeznaczone  na odpoczynek dzieci (leżak, materac, mata, poduszka), jak również elementy  wyposażenia odpowiednie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Estetyczna aranżacja wnętrz umożliwia celebrowanie posiłków (kulturalne, spokojne ich spożywanie połączone z nauką posługiwania się sztućcami), a także możliwość wybierania potraw przez dzieci (walory odżywcze i zdrowotne produktów), a nawet ich komponowania.

Aranżacja wnętrz umożliwia dzieciom podejmowanie prac porządkowych, np. po i przed posiłkami, po zakończonej zabawie, przed wyjściem na spacer.

 

Koncepcja Pracy Przedszkolka

 

KONCEPCJA PRACY

Gminnego Przedszkola w Gierałtowicach

 

 

"Powiedz mi, a zapomnę.

Pokaż, a zapamiętam.

Pozwól mi wziąć udział, a zrozumiem."

 

Konfucjusz

 

 

WIZJA

Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom i pracownikom, otwartą na ich potrzeby.

Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.

Oferta edukacyjna stwarza warunki do działań twórczych, zdobywania wiedzy, rozwijania umiejętności, kształtowania 
 samodzielności oraz wartości moralnych. Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują
 wysoką jakość pracy przedszkola.

Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.

Przedszkole promuje zdrowy styl życia.

Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.

Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną i pomocniczą.

Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy. Przedszkole posiada atrakcyjny,
bezpieczny plac zabaw i zmodernizowaną salę gimnastyczną.

Posiłki spożywane przez dzieci są smaczne i zdrowe. Do ich przygotowania nie używa się półproduktów.

Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.

Przedszkole promuje swoje osiągnięcia i dba o dobrą opinię w środowisku.

 

 

MISJA

 

Działamy by:

zapewnić dzieciom bezpieczeństwo i opiekę w oparciu o zasady wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka;

stworzyć warunki i zapewnić indywidualny oraz wszechstronny rozwój każdego dziecka;

pomóc dzieciom w kształtowaniu ich własnej osobowości;

dobrze przygotować dzieci do podjęcia nauki w szkole;

kształtować postawy moralne i społeczne;

wykształcić zdrowe nawyki żywieniowe, postawy prozdrowotne i proekologiczne;

kształtować szacunek dla wartości dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego;

wspierać rodziców w wychowaniu i edukacji dzieci.

 

 

KRYTERIA SUKCESU:

 

Dziecko:

jest zadowolone, chętnie chodzi do przedszkola;

chętnie uczestniczy w zajęciach;

odnosi sukcesy małe i duże;

jest samodzielne;

ma różnorodne zainteresowania;

nie ma problemów w szkole;

wie, jak się zachować w konkretnych sytuacjach społecznych i zachowuje się adekwatnie do danej sytuacji;

szanuje siebie, kolegów i dorosłych.

 

Nauczyciel:

jest kompetentny, odpowiedzialny, otwarty i kreatywny;

angażuje się w to, co robi;44

jest zadowolony z efektów swojej pracy, ze współpracy z rodzicami i osiągnięć dzieci;

jest miły i przyjazny w stosunku do dzieci i dorosłych;

lubi swoją pracę i dzieci;

pracuje z pasją, w której się realizuje;

dba o swój dobry wizerunek i o wizerunek przedszkola.

 

Rodzic:

jest zadowolony ze współpracy z przedszkolem;

usatysfakcjonowany z osiągnięć i postępów dziecka;

wspiera działalność przedszkola (duchowo i materialnie);

aktywnie uczestniczy w życiu grupy;

ma bardzo dobrą opinię o przedszkolu.

 

 

Cele do realizacji na najbliższą przyszłość:

wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola – poszerzenie bezpłatnej oferty zajęć dodatkowych, wykorzystanie potencjału
przedszkolnej kadry do ich organizowania, organizacja ciekawych wycieczek dla dzieci, urozmaicenie form pobytu dzieci 
na powietrzu;

wzrost skuteczności pracy przedszkola, poszerzenie metod i form pracy, opracowanie i realizacja programów własnych, 
podjęcie działań innowacyjnych, szersze wykorzystanie tablicy multimedialnej;

doskonalenie systemu wspierania rozwoju każdego dziecka, większe zindywidualizowanie pracy w grupach, objęcie pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną wszystkich dzieci, które tego wymagają;

wypracowanie wspólnie z rodzicami programu kształtującego u dzieci właściwe postawy społeczne i uświadomienie im zalet 
wynikających z respektowania norm społecznych;

zwiększenie udziału rodziców w życiu przedszkola, zachęcenie ich do wypowiadania się w sprawach organizacji pracy,
podejmowanych przez przedszkole działań;

kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach ogólnopolskich, kampaniach społecznych, akcjach charytatywnych;

kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania placówki i wymiany doświadczeń na temat
pracy z dzieckiem;

upowszechnienie i akceptacja praw dziecka;

poprawa stanu przedszkolnego ogrodu, zorganizowanie miejsca do prowadzenie przez dzieci różnorodnych doświadczeń;

wzbogacenie wyposażenia sali gimnastycznej, zakup nowych instrumentów muzycznych;

zmodernizowanie bazy przedszkola, wzbogacenie o nowe pomoce dydaktyczne, księgozbiór, płytotekę, materiały metodyczne,
zakup nowych zabawek i gier;

prowadzenie skutecznej polityki kadrowej (zwiększenie zatrudnienie pracowników obsługi  - woźna oddziałowa w każdej
grupie;

urozmaicenie jadłospisów, rezygnacja z wykorzystywania półproduktów przy sporządzaniu posiłków dla dzieci;

wzrost zadowolenia nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i wzrost motywacji w dążeniu do osiągnięcia sukcesu.

przebudowanie strony internetowej, zwiększenie jej funkcjonalności i wykorzystanie jako narzędzia do promowania działań
placówki i wymiany informacji z rodzicami.

Program Wychowawczy

PROGRAM WYCHOWAWCZY

Gminnego Przedszkola w Gierałtowicach

 

 

"Wychowanie to uczenie dzieci czerpania przyjemności z tego, co dobre"

Platon

 

 1. WSTĘP

Konieczność opracowania i realizowania programu wychowawczego przedszkola wynika nie tylko z przepisów prawa oświatowego, ale również z potrzeby przygotowania dziecka do uczestnictwa w życiu społecznym.

Przedszkole nie stanowi jedynego kręgu oddziaływań wychowawczych.

Dzieci dorastają w trzech kręgach, z których najważniejszym jest dom rodzinny, kolejnym – najbliższe otoczenie, ostatnim zaś – społeczeństwo i jego kultura. Można zatem stwierdzić, że rodzina i przedszkole są środowiskiem decydującym o tym, w jakiej formie dokona się późniejsze wejście człowieka w społeczeństwo.

Należy pamiętać, że nikt nie zastąpi rodziców w ich roli głównych wychowawców, ale przedszkole ma obowiązek ich w tym wspierać. Dlatego też program wychowawczy ma na celu między innymi ujednolicenie oddziaływań wychowawczych w przedszkolu i w domu, aby dzieci uczęszczające do naszego przedszkola w przyszłości tworzyły społeczeństwo tolerancyjne i empatyczne o głęboko zakorzenionych strukturach moralnych.

Program wychowawczy nie jest dokumentem zamkniętym, ulega zmianom wraz ze zmieniającą się rzeczywistością. Jest zapisem swoistych oczekiwań i przewidywań dotyczących efektów wychowania. Podlega on również monitorowaniu, czyli systematycznej i rozciągniętej w czasie obserwacji sposobów realizacji przyjętych w programie celów i zadań wychowawczych. Zadanie to należy do dyrektora przedszkola, nauczycieli i rodziców.

Nasz program ma na celu:

określenie wartości, jakie chcemy wpajać dzieciom i jakie wskazuje podstawa programowa wychowania przedszkolnego

zapewnienie każdemu dziecku radosnego i szczęśliwego dzieciństwa, bezpieczeństwa i poczucia własnej godności

wspieranie zarówno nauczycieli, jak i rodziców w optymalnym osiąganiu celów wychowawczych, opiekuńczych oraz
dydaktycznych, kierując procesy wychowawcze na właściwe tory, przy uwzględnieniu potrzeb oraz możliwości całej
społeczności przedszkolnej

ujednolicenie oddziaływań na dziecko rodziców i pracowników, tak by było świadome swojej odrębności jaki i tego, że jest 
częścią pewnej społeczności mającej swoją tożsamość, symbole i historię, w której obowiązują ustalone normy.

określenie zadań wychowawczych nauczycieli i rodziców

 1. CELE WYCHOWAWCZE
 2. Cele ogólne wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego to:

1) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

2) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, 
    w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

3) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

4) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach
    fizycznych i intelektualnych;

5) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

6) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych;

7) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) 
    oraz postawy patriotycznej;

8) rozbudzanie świadomości językowej i wrażliwości kulturowej.

 

 1. Cele szczegółowe wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

1)  W zakresie kształtowania umiejętności społecznych dzieci: porozumiewania się z dorosłymi i dziećmi, zgodnego

funkcjonowania w zabawie i w sytuacjach zadaniowych dziecko:.

obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby zrozumieć to, co mówią i czego oczekują;

grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy.

przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach
zadaniowych) oraz w świecie dorosłych.

w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań.

wie, że nie należy chwalić się bogactwem i dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach,

a także, że nie należy wyszydzać i szykanować innych.

umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu można podawać takie informacje.

2) W zakresie kształtowania czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażania dzieci 
    do utrzymywania ładu i porządku dziecko:

umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby

właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie

samodzielnie korzysta z toalety.

samodzielnie ubiera i rozbiera się, dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie lub kradzież.

utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.

3) W zakresie wspomagania rozwoju mowy dziecka, dziecko:

mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji

uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi.

w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach.

4) W zakresie wychowania zdrowotnego i kształtowania sprawności fizycznej dzieci, dziecko:

dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia.

uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali 
gimnastycznej.

5) W zakresie wdrażania dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych, dziecko:

wie, jak trzeba się zachować w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić.

orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu.

zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich.

próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, 
gdzie można się bezpiecznie bawić.

6) W zakresie wychowania dla poszanowania roślin i zwierząt, dziecko:

potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin  i zwierząt w kolejnych porach roku; wie, w jaki sposób człowiek 
może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę

7) W zakresie wychowania rodzinnego, obywatelskiego i patriotycznego, dziecko:

wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie pracują, czym się zajmują.

zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach społecznych pełnionych 
przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka.

wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa

nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do Unii Europejskiej.

wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.

III.  WARTOŚCI JAKIE CHCEMY PRZYSWOIĆ DZIECIOM UCZĘSZCZAJĄCYM DO NASZEGO

PRZEDSZKOLA:

Wartość: KULTURA BYCIA

Zasada: Bądź kulturalny

Normy postępowania:

Używaj form grzecznościowych: „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”.

Pamiętaj o witaniu i żegnaniu się – odpowiednio używaj wyrażeń: „dzień dobry”, „do widzenia”, "cześć”.

Stosuj zasadę „Dziewczynka ma pierwszeństwo”.

Okazuj szacunek dorosłym (starszym osobom).

Słuchaj, gdy ktoś mówi, nie przerywaj.

Nie niszcz (zabawek, przedmiotów, pracy innych).

Prawidłowo posługuj się sztućcami.

Po skończonym posiłku wytrzyj usta, podziękuj i zasuń krzesełko.

Formy realizacji:

dostarczanie dzieciom właściwych wzorców zachowania, m. in. poprzez postępowanie nauczyciela, teatrzyki, pogadanki,
bajki, teksty literackie itp.;

organizowanie uroczystości, np. z okazji Dnia Babci i dziadka, Dnia Matki;

scenki sytuacyjne kształtujące pozytywne postawy społeczne, uświadamiające potrzebę stosowania zwrotów
grzecznościowych;

wykorzystywanie różnorodnych sytuacji dnia codziennego, również zajęć z całą grupą, do zwracania uwagi na swój
 sposób bycia, komunikowania się z innymi, zwracania się do innych.

Wartość: ZDROWIE

Zasada: Dbaj o zdrowie swoje i innych.

Normy postępowania:

Nie krzycz, mów umiarkowanym głosem.

Bierz udział w zabawach ruchowych, spacerach i wycieczkach (przebywaj często na świeżym powietrzu).

Ubieraj się stosownie do pogody i pory roku.

Pokonuj uprzedzenia do niektórych potraw poprzez ich próbowanie.

Myj ręce przed posiłkami i po wyjściu z ubikacji.

Zasłaniaj usta przy kichaniu i kasłaniu.

Prawidłowo wydmuchuj nos.

Formy realizacji:

wycieczki oraz spacery wokół przedszkola;

pogadanki zachęcające dzieci do czynnego wypoczynku, do ograniczania czasu spędzanego przed telewizorem;

organizowanie teatrzyków o tematyce prozdrowotnej;

nauka wierszy i piosenek;

czynny udział w gimnastyce korekcyjnej;

ćwiczenia poranne i gimnastyczne;

przenoszenie (przy sprzyjającej pogodzie) zabaw ruchowych do ogrodu.

Wartość: BEZPIECZEŃSTWO

Zasada: Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych

Normy postępowania:

Akceptujemy cię takiego, jakim jesteś.

Dziel się swoimi wątpliwościami.

Dostrzegaj sytuacje zagrażające bezpieczeństwu twojemu i innych.

Powiedz, czego się boisz.

Mów o swoich uczuciach (odczuciach).

Informuj dorosłych o swoich dolegliwościach (skaleczenie, złe samopoczucie).

Zawsze będziesz wysłuchany.

Nie oddalaj się od grupy z miejsca zabawy.

Przestrzegaj zasad ruchu drogowego dla pieszych.

Pamiętaj swój adres zamieszkania.

Nie zbliżaj się do nieznanych zwierząt.

Nie biegaj po przedszkolu.

Nie popychaj kolegów.

Zachowaj ostrożność w kontaktach z obcymi.

Nie baw się w miejscach niedozwolonych.

Korzystaj z narzędzi i przyborów (np. nożyczek, łopatki) zgodnie z zasadami ich użytkowania.

Nie manipuluj urządzeniami elektrycznymi bez nadzoru dorosłych.

Formy realizacji:

dostarczanie wzorców właściwego zachowania;

spotkania z osobami, które dbają o bezpieczeństwo ludzi i udzielają pomocy, np. z policjantem, strażakiem, 
dzięki którym dzieci dowiadują się, jak należy zachować się w sytuacjach zagrożeń;

poznanie niektórych możliwości radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu niebezpieczeństwu;

ustalenie zasad warunkujących bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu;

zawieranie umów dotyczących zasad zachowania bezpieczeństwa w czasie pobytu w przedszkolu, spacerów 
i wycieczek, prowadzące do zrozumienia konieczności

przestrzegania umów oraz uczące dostrzegania i unikania zagrożeń;

prowadzenie zajęć i zabaw kształtujących rozumienie zasad kodeksu drogowego dla pieszych;

praca z wykorzystaniem ilustracji i historyjek obrazkowych pomagająca dzieciom zrozumieć przyczyny i skutki 
przedstawionych sytuacji, kształtująca umiejętność

dokonywania oceny zdarzeń pod kątem bezpieczeństwa i przewidywania konsekwencji określonych zachowań;

wykorzystanie utworów literackich rozwijających dziecięcą wyobraźnię, pozwalających na ocenę postępowania
bohaterów, umożliwiających identyfikowanie się z postaciami stanowiącymi wzór do naśladowania;

wyjścia poza teren przedszkola (spacery, wycieczki);

zabawy organizowane i swobodne na terenie ogrodu przedszkolnego.

Wartość: WSPÓŁŻYCIE WE WSPÓLNOCIE / KONTAKTY RÓWIEŚNICZE

Zasada: Kontroluj swoje zachowanie / Bądź koleżeński

Normy postępowania:

Wyrażaj swoje emocje w sposób zrozumiały i akceptowany przez innych.

Zwróć się z problemem do nauczyciela.

Nie obrażaj się.

Nie wyrządzaj krzywdy innym.

Nie wyśmiewaj się z kolegi / koleżanki.

Baw się tak, abyś nie przeszkadzał innym.

Pamiętaj o konsekwencjach swojego działania.

Słuchaj, co mówią inni, spokojnie oczekuj na swoją kolej.

Pomagaj młodszym, słabszym, mniej sprawnym.

Dziel się z innymi tym, co masz.

Ciesz się z własnych sukcesów, doceniaj sukcesy innych.

Z godnością przyjmuj porażki.

Formy realizacji:

wrażliwianie na potrzeby innych;

zachęcanie i pomaganie wychowankom we wszelkich działaniach na rzecz innych,

organizowanie zbiórek na rzecz potrzebujących – biednych i chorych dzieci oraz zwierząt ze schronisk;

dostarczanie wzorców właściwego zachowania poprzez teksty literackie, bajki, inscenizacje itp.;

ustalanie i wdrażanie do respektowania zasad i reguł zgodnego współżycia w grupie;

prace zespołowe uczące współpracy i współdziałania w planowaniu i realizowaniu wspólnie wytyczonego celu;

udział w konkursach (plastycznych, muzycznych, recytatorskich) przedszkolnych i międzyprzedszkolnych;

zabawy tematyczne stwarzające okazje do nawiązywania do kontaktów, odtwarzania ról społecznych, wzmacniania
pozytywnych zachowań;

zabawy dydaktyczne utrwalające wiadomości o środowisku społecznym i wskazujące obowiązujące w nim zasady
postępowania;

ustalenie form nagradzania i karania zachowań respektujących / nieprzestrzegających ustalonych przez dzieci norm 
i zasad zachowań.

Wartość: ŁAD, PORZĄDEK, ESTETYKA OTOCZENIA

Zasada: Dbaj o ład, porządek i estetykę otoczenia.

Normy postępowania:

Po skończonej zabawie odkładaj zabawki, przybory na miejsce.

Śmieci wyrzucaj do kosza.

Prace plastyczne odkładaj do teczki.

Dbaj o estetykę swojego wyglądu.

Ubranie i buty zostawiaj w szatni ułożone.

Korzystaj z wycieraczki.

Piasek z butów wytrzepuj do kosza.

Formy realizacji:

ustalanie i wdrażanie do respektowania zasad i reguł utrzymania porządku w sali przedszkolnej oraz w ogrodzie;

przekaz literacki dostarczający prawidłowych wzorców postępowania, wpływający na świadomość i rozumienie 
znaczenia utrzymywania porządku w bliższym i dalszym otoczeniu;

konsekwencja w doprowadzaniu do końca prac porządkowych po skończonej zabawie, pracy plastyczno – technicznej;

metoda zadaniowa (powierzanie konkretnych zadań wychowankom), praktyczne wykonywanie czynności.

Wartość: CUDZA WŁASNOŚĆ

Zasada: Szanuj cudzą własność.

Normy postępowania:

Jeśli chcesz wziąć do ręki, pożyczyć cudzą rzecz, zapytaj o zgodę właściciela.

Nie niszcz cudzej własności.

Oddaj pożyczoną rzecz właścicielowi.

Formy realizacji:

uwrażliwianie na potrzebę bezwzględnego szanowania cudzej własności.

Wartość: ŚRODOWISKO NATURALNE

Zasada: Szanuj środowisko naturalne

Normy postępowania:

Nie hałasuj w lesie.

Nie śmieć.

Nie niszcz grzybów trujących.

Nie łam drzew.

Nie depcz trawników.

Nie zanieczyszczaj zbiorników wodnych.

Nie zrywaj roślin chronionych.

Segreguj odpady

Oszczędzaj wodę.

Oszczędzaj prąd.

Oszczędzaj papier.

Formy realizacji:

prowadzenie zajęć i zabaw kształtujących proekologiczny styl życia;

spacery i wycieczki rozbudzające emocjonalny stosunek do przyrody poprzez ukazanie jej znaczenia dla życia człowieka,
wdrażające do zachowania ostrożności wobec zwierząt i ptaków żyjących na wolności, stwarzające okazję 
do przypominania o zakazie dotykania i jedzenia nieznanych roślin;

umożliwienie dzieciom udziału w pracach hodowlanych, doświadczeniach, eksperymentach;

filmy edukacyjne pomagające zrozumieć konieczność ochrony przyrody;

dostarczanie dzieciom właściwych wzorców zachowania, m. in. poprzez postępowanie nauczyciela, teatrzyki, pogadanki,
bajki, teksty literackie itp.;

udział w projektach oraz akacjach na rzecz ochrony środowiska.

Wartość: RODZINA

Zasada: Poznaj tradycje swojej rodziny

Normy postępowania:

Poznaj swoje nazwisko.

Poznaj dokładny adres zamieszkania.

Poznaj imiona członków swojej rodziny.

Szanuj swoich rodziców i dziadków.

Bądź troskliwy w razie choroby domowników.

Wykonuj stałe obowiązki.

Wykonuj polecenia dorosłych.

Kultywuj tradycje swojej rodziny.

Rozmawiaj z rodzicami, dziadkami o ich pracy.

Pamiętaj o uroczystościach rodzinnych.

Bierz aktywny udział w obchodach świąt rodzinnych (np. Dzień Matki, dzień Babci i Dziadka).

Formy realizacji:

pobudzanie ciekawości do interesowania się tradycjami swojej rodziny;

wzmacnianie więzi poprzez udział rodziców i dziadków w uroczystościach oraz imprezach organizowanych 
w przedszkolu (np. uroczystości okolicznościowe, wycieczki, piknik).

Wartość: OJCZYZNA

Zasada: Bądź małym patriotą

Normy postępowania:

Poznaj i szanuj symbole narodowe: godło, barwy, hymn.

Bierz udział w obchodach świąt ogólnopaństwowych.

Poznaj pomniki polskiej historii (m. in. Wawel, Zamek Królewski).

Bądź dumny z kraju, w którym mieszkasz.

Szanuj język ojczysty i tradycje narodowe.

Poznaj piękno swojego miasta.

Formy realizacji:

uświadamianie dzieciom ich przynależności narodowej (podczas zajęć i przy nadarzających się okolicznościach);

spacery i wycieczki, odwiedzanie miejsc pamięci narodowej i zabytków;

czytanie dzieciom utworów literackich w połączeniu z oglądaniem ilustracji umacniających i rozwijających przywiązanie
do kraju rodzinnego, wzbogacających kulturę języka;

baśnie i legendy zapoznające dzieci z przeszłością ojczyzny, przekazujące dzieciom nieprzemijające idee patriotyzmu, 
jak również duchowe wartości kultury narodowej;

oglądanie filmów, albumów i fotografii pokazujących dzieciom najciekawsze miejsca regionu, w którym żyją 
oraz zapoznające z typowymi krajobrazami i folklorami Polski;

kąciki regionalne będące okazją do gromadzenia eksponatów, wytworów sztuki ludowej, fotografii, okazów 
przyrodniczych z regionu;

kultywowanie w przedszkolu tradycji świątecznych, np. malowanie pisanek, śpiewanie kolęd.

Wartość: WARTOŚCI MORALNE

Zasada: Kieruj się wartościami, nie krzywdź innych.

Normy postępowania:

Odnoś się do innych z szacunkiem.

Dbaj o język, używaj zwrotów grzecznościowych oraz form językowych wyrażających szacunek, między innymi trybu
warunkowego, aby twój język, jako twoja wizytówka, określał cię jako człowieka kulturalnego.

Szanuj cudzą godność, odrębność, prywatność. Nie rań uczuć innych. Nie sprawiaj im przykrości.

Umiej prosić o pomoc, ale też bądź gotowy na odmowę pomocy. Odmowę przyjmuj spokojnie, akceptując prawo drugiej
osoby do nieudzielania ci pomocy. Za okazaną pomoc bądź wdzięczny i wyrażaj tę wdzięczność odpowiednimi słowami.

Akceptuj odmienność innych ludzi, niepełnosprawność, bądź tolerancyjny.

Staraj się dotrzymywać danego słowa. Bądź wytrwały w dotrzymywaniu danego sobie słowa.

Mów prawdę.

Nie zaglądaj pod nieobecność właścicieli i bez ich zgody do ich szuflad, toreb, notesów itd.

Odpowiedzialnie wypełniaj swoje obowiązki.

Miej odwagę przyznać sie do winy.

Wiedz, że w niektórych sytuacjach brak odwagi jest czymś zupełnie innym niż tchórzostwo.

Unikaj przemocy, nie bądź agresywny.

Formy realizacji:

pogadanki, uświadamiające dzieciom potrzebę kierowania się w życiu szacunkiem, dbałością o język, grzecznością 
w słowach, grzecznością w gestach i zachowaniu;organizowanie zajęć wychowawczo – dydaktycznych poświęconych ludziom różnych ras i narodów;

zabawy prowadzone metodą pedagogiki zabawy oddziaływujące na sferę emocjonalną dziecka, sprzyjające wyzwalaniu
pozytywnych uczuć, wzmacniające poczucie akceptacji;

scenki dramowe pozwalające na odgrywanie określonych sytuacji;

słuchanie utworów literackich stwarzające okazję do poznawania różnych sytuacji, formułowania ocen i wyciągania
wniosków;

uświadamianie dzieciom, że jest wiele sposobów radzenia sobie z własną złością;

przykład osobowy osób znaczących w życiu dziecka.

 1. SYSTEM MOTYWACJI

Bardzo skutecznym środkiem wychowania są pochwały i nagrody. Mają one właściwości zachęcające i pobudzające do wysiłku każdego człowieka, szczególnie dziecko. Budowanie systemu motywacji opiera się na stosowaniu nagrody zaraz po wystąpieniu zachowania pożądanego, przechodzeniu od nagradzania ciągłego do sporadycznego, nagradzania nie tylko efektów, ale też prób wykonania czynności. Dziecko częściej reaguje na pochwałę niż na karę, dlatego też program wychowawczy przedszkola oparty jest na wzmocnieniach pozytywnych, nauczyciele jednak powinni unikać nadmiaru nagród, zachowując konsekwencję w stosowaniu wzmocnień.

Wychowawcy opracowując wspólnie z  dziećmi „Kodeks postępowania” z jednej strony wspierają je i motywują do przestrzegania norm i zasad, z drugiej – konsekwentnie egzekwują go. Dziecko bowiem potrzebuje precyzyjnego i wyraźnego określenia, co jest dozwolone, a czego nie wolno.

Nagradzamy za podporządkowanie się umowom, zasadom wspólnie ustalonym; bezinteresowną pomoc słabszym, za wysiłek włożony w wykonanie pracy, zadania z uwzględnieniem możliwości dziecka, za bardzo dobre wypełnianie przyjętych na siebie obowiązków (np. dyżury).

Formy nagród:

pochwała indywidualna,

pochwała wobec grupy,

pochwała przed rodzicami

sprawienie dziecku przyjemności zabawy poprzez umożliwienie mu zabawy zabawką wybrana przez niego

pochwała w postaci specjalnego znaczka, nalepki,

pochwała w postaci różnych emblematów uznania (serduszka, minki itp.),

Po ustaleniu norm postępowania wskazane jest ustalenie określonych konsekwencji za brak  podporządkowania się przyjętym normom, umowom i zasadom stosujemy środki zaradcze.

Konsekwencje za nieprzestrzegania ustalonych norm i zasad współżycia w grupie, stwarzanie sytuacji
zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych, agresywne zachowanie skierowane na dorosłych, dzieci 
i przedmioty, przeszkadzanie innym w zabawie, celowe niewywiązywanie się z podjętych obowiązków, niszczenie
cudzej własności oraz wytworów prac innych dzieci:

słowne upomnienie, czyli rozmowa (przypomnienie obowiązujących zasad),

zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie (przeproszenie, naprawienie)

odmówienie dziecku nagrody

czasowe odebranie przyznanego przywileju

odsunięcie na krótki czas od zabawy, czasowe odebranie przyznanego przywileju, np. utrata funkcji dyżurnego 
(spokojna i rzetelna informacja dotycząca czynu, a nie uderzająca w charakter dziecka).

wyrażanie przez nauczyciela swojego smutku i zawodu z powodu zachowania dziecka,

propozycje aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji,

ukazywanie następstw zachowania, aby skłonić do autorefleksji,

poinformowanie rodziców o przewinieniu,

 1. WARUNKI REALIZACJI

Programem wychowawczym objęte są dzieci przedszkolne. Zadania wychowawcze realizowane będą w sposób ciągły przez wszystkich nauczycieli poprzez odpowiedni dobór metod i form pracy, literaturę, pomoce dydaktyczne oraz stosowanie środków wychowawczych wzmacniających pozytywne zachowania dzieci. Nauczyciele będą współpracować z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. Dzieci zaangażują się we wspólne tworzenie i przestrzeganie Kodeksu przedszkolaka. Pracownicy niepedagogiczni będą wspierać działania nauczycieli.

Program obejmuje funkcjonowanie dziecka grupie w zakresie podstawowych dziedzin życia przedszkolnego:

samoobsługi i czynności higienicznych,

zabaw samorzutnych,

zajęć i zabaw zorganizowanych, uroczystości,

spożywania posiłków,

spacerów, wycieczek, zabaw na powietrzu.

Zadania wychowawcze nauczycieli:

1) Systematyczne poszerzanie zakresu kompetencji wychowawczych, zwłaszcza skutecznej komunikacji interpersonalnej

2) Poznanie środowiska wychowawczego dziecka;

3) Poznanie oczekiwań rodziców wobec przedszkola

4) Tworzenie bezpiecznej dla dziecka atmosfery warunkującej zdrowie fizyczne i psychiczne

5) Kształtowanie postaw wychowanków zgodnie z normami określonymi w programie wychowawczym

6) Stosowanie metod wychowawczych wzmacniających pozytywne zachowana dzieci i eliminujące zachowania niepożądane, 
     zgodnie z obowiązującymi w przedszkolu zasadami

7) Ścisłe współpracowanie z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych

8) Przekazywanie rodzicom informacji o stanie rozwoju dziecka według zaleceń określonych w warunkach realizacji podstawy
    programowej

9) Wzajemne wspieranie swoich działań wychowawczych w ramach pracy zespołowej nauczycieli

10) Monitorowanie efektywności własnej pracy.

11) Prowadzenie systematycznych obserwacji dziecka i diagnozowanie jego rozwoju społecznego

12) W relacjach z dziećmi okazywanie cierpliwości, wyrozumiałości, serdeczności, jak również konsekwencji w działaniu, dotrzymywaniu umów, przyrzeczeń i tajemnic.

Zadania wychowawcze rodziców:

1) Współdziałanie z nauczycielami w celu ujednolicenie oddziaływań wychowawczych i utrwalenie efektów pracy wychowawczej przedszkola.

2) Angażowanie się w proponowane przez przedszkole działań w celu doskonalenie swoich kompetencji wychowawczych

3) Wspomaganie dziecka w rozwoju wg wskazówek udzielanych przez nauczycieli lub specjalistów

4) Otwarte mówienie o swoich spostrzeżeniach na temat pracy przedszkola.

5) Rozmawianie z nauczycielami o trudnych sprawach wychowawczych.

6) Czynne uczestniczenie w życiu przedszkola i wspieranie go podejmowanych działaniach oferowanie wszechstronnej pomocy.

Zadania pracowników obsługi:

1) Współdziałanie z nauczycielami.

2) Dbanie o bezpieczeństwo dzieci.

3) Przestrzeganie ustalonych w przedszkolu norm zachowania.

4) Nieangażowanie się w kontakty nauczyciela z rodzicami.

„Wszyscy, zarówno rodzice, jak i cały personel przedszkola powinni kierować się zasadą, że jest coś, co w istotny sposób odróżnia nauczanie wartości od edukacji w innych dziedzinach, mianowicie: najważniejszym elementem tej nauki jest przykład dorosłych. Nie teoria, lecz zachowania dorosłych, czyli ich system wartości w działaniu, najdobitniej przemawiają do dzieci. Trzeba być bardzo uważnym, by praktykowane przez nas w codziennym życiu wartości, które dzieci dostrzegają i nieomylnie interpretują, były spójne z tymi, które głosimy i których chcemy dzieci nauczyć. A niewątpliwie „nauczenie dziecka wartości jest najważniejszym zadaniem wychowawczym dla rodziców i nauczycieli”, bowiem „mocny system wartości moralnych i umiejętność kierowania się nim w życiu to najważniejszy kapitał, w jaki powinniśmy wyposażyć dziecko”, ponieważ „wartości moralne

stoją na straży życia i jego jakości, skłaniają nas do zachowań, które są dobre dla wszystkich i

nikogo nie krzywdzą”

[Irena Koźmińska i Elżbieta Olszewska]

 1. KRYTERIA SUKCESU (spodziewane efekty)

Dziecko:

1) Dostrzega i rozumie potrzeby innych, akceptuje ich odrębność i indywidualność, jest tolerancyjne.

2) Rozumie i przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie.

3) Potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych.

4) Ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności.

5) Potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje.

6) Szanuje wolność innych, cudze zdanie.

7) Rozumie potrzebę poszanowania cudzej własności.

8) Wyraża swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania, a także dostrzega je u innych.

9) Rozumie znaczenie dialogu w rozwiązywaniu sporów, potrafi argumentować swoje racje, oceny i odczucia.

10) Zna i kultywuje tradycje lokalne, regionalne i narodowe.

11) Ma świadomość przynależności narodowej: rozpoznaje godło i barwy narodowe, rozumie pojęcie ojczyzna.

12) Rozumie konieczność przestrzegania zasad zgodnego współżycia ze światem przyrody, przejawia postawy proekologiczne.

13) Rozumie potrzebę stosowania profilaktyki prozdrowotnej.

14) Zauważa sytuacje bezpieczeństwu własnemu i innych, potrafi unikać zagrożeń.

15) Umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętym powszechnie kanonem norm społecznych.

16) Zna swoje prawa i obowiązki.

17) Zna i ceni wartości moralne, takie jak: prawda, dobroć, piękno, sprawiedliwość, uczciwość, życzliwość, szacunek,
      wyrozumiałość.

18) Rozumie swoje prawo do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach.

19) Ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości decydujące o doprowadzaniu do końca rozpoczętej pracy.

20) Potrafi cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy innych, umie z godnością przyjmować porażki.

21) Interesuje się otaczającym światem, poszukuje odpowiedzi na nurtujące go pytania.

VII. EWALUACJA

Program poddany zostanie ewaluacji. Ewaluacja uwzględniać powinna opinię wychowanków, rodziców, nauczycieli, pracowników przedszkola, wytwory dzieci.

Sposoby ewaluacji:

ankiety (skierowane do realizatorów programu);

analiza dokumentów (zapisy w dziennikach, plany miesięczne w poszczególnych grupach, arkusze obserwacji dziecka,  hospitacje diagnozujące, sprawozdania z realizacji programu, ocena realizacji programu na końcowo rocznym spotkaniu
Rady Pedagogicznej);analiza dokumentacji współpracy z rodzicami (protokoły zebrań z rodzicami, informacje zwrotne od rodziców);

analiza twórczości dziecięcej (słownej, muzycznej, plastycznej, teatralnej);

rozmowy z dziećmi, rodzicami, wychowawcami grup;

ocena grupy przez nauczyciela,

prezentacje dokonań dzieci w formie wystawki prac;

materiał reportażowy (kronika przedszkola).

 

Opracowanie: Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną

 

--

Program Profilaktyczny

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Gminnego Przedszkola w Gierałtowicach

 

 

 

 

Podstawa prawna:

art. 54 ust. 2 pkt 1) lit. b) ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

poz. 2572)

 1. Założenia programu

Profilaktyka jest niezbędnym elementem wychowania, które jest procesem  i polega m. in. na wspomaganiu  dziecka w jego naturalnym rozwoju, kształtowaniu społecznie pożądanych postaw i zapobieganiu zagrożeniom. Według W. Okonia profilaktyką nazywamy „ogół działań zapobiegających  niepożądanym skutkom rozwoju i zachowaniu ludzi” (Słownik pedagogiczny). Inaczej rzecz ujmując profilaktyka to proces przygotowania dziecka do radzeniu sobie z trudnościami i eliminowanie czynników  zagrażających jego prawidłowemu rozwojowi, bezpieczeństwu i zdrowemu życiu.

Jednym z celów wychowania przedszkolnego jest organizowanie warunków umożliwiających dzieciom nabywanie wiedzy 
i umiejętności w zakresie dbałości o zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych w różnych sytuacjach oraz rozwijanie sprawności fizycznej, która w dużym stopniu determinuje stan zdrowia dziecka.

Niniejszy program jest dokumentem, który zawiera określone powyżej cele, porządkuje i wyznacza kierunki pracy w zakresie organizowania warunków umożliwiających nabywanie przez dzieci pożądanych postaw i zachowań w obliczu zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa.

Prezentowany program zakłada prowadzenie działań profilaktycznych w sposób planowy i celowy przy ścisłej współpracy 
z rodzicami od najwcześniejszych lat  pobytu dziecka w przedszkolu.

Realizacja programu zakłada również, że dzięki współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym oddziaływania profilaktyczne utrwalą wśród dzieci wzorce zdrowego i bezpiecznego stylu życia w środowisku rodzinnym w celu osiągnięcia skuteczności 
w utrwalaniu wzorców zdrowego

i bezpiecznego stylu życia.

 1. Cele ogólne programu:
 2. Ukierunkowane na dziecko

Nabywanie wiedzy o obowiązujących zasadach bezpiecznego zachowania się w aspekcie  fizycznym, psychicznym 
i społecznym w przedszkolu, w domu i środowisku przyrodniczym oraz świadome ich przestrzeganie.

Nabywanie wiedzy na temat zasad bezpiecznego poruszania się na drodze i skutków ich nieprzestrzegania

Kształtowanie nawyków higienicznych warunkujących zdrowie.

Rozwijanie nawyków zdrowego odżywiania się.

Rozwijanie odporności i sprawności ruchowej.

Kształtowanie postaw i przyzwyczajeń zdrowotno-kulturalnych.

Kształtowanie czynnych postaw prozdrowotnych.

Rozwijanie umiejętności radzenie sobie w różnych sytuacjach życiowych (umiejętność odmowy, właściwe reagowanie 
w sytuacji zetknięcia się z przemocą, agresją).

Wzmacnianie poczucia własnej wartości i budowanie pozytywnego obrazu siebie.

Wzmacnianie odporności emocjonalnej, nabywanie umiejętności nazywania i wyrażania własnych emocji.

Uświadomienie szkodliwego wpływu na organizm różnego rodzaju używek.

Zdobycie wiedzy na temat zagrożeń dotyczących obcowania ze światem wirtualnym.

 1. Ukierunkowane na nauczyciela:

Wzbogacanie warsztatu pracy o nowe metody i formy.

Doskonalenie zawodowe w zakresie edukacji prozdrowotnej.

Rozwijanie kompetencji wychowawczych.

Dbanie o własny wizerunek i autorytet w oczach dziecka i rodziców

Ciągły monitoring własnych działań na rzecz zdrowia dzieci w celu podnoszenia ich jakości.

Przekazywanie przykładem osobistym wzorców zdrowego stylu życia

Wzbogacanie wiedzy na temat zagrożeń współczesnego świata i unikania ich.

Zachowanie  właściwych proporcji zajęć w pomieszczeniu zamkniętym i na powietrzu, między zajęciami odbywającymi się w pozycji siedzącej i w ruchu, wprowadzanie przerw odpoczynkowych, regularne spożywanie posiłków itp.

 1. Ukierunkowane na rodzica:

Przekazywanie przykładem osobistym wzorców zdrowego stylu życia.

Współdziałanie z nauczycielami w organizowaniu środowiska sprzyjającego edukacji dla bezpieczeństwa.

Udział rodziców w działaniach prowadzonych w przedszkolu na rzecz profilaktyki zdrowia i właściwych zasad higieny.

Prezentowanie przez rodziców postaw propagujących kształtowanie przyzwyczajeń i nawyków prozdrowotnych.

III. Zagadnienia programu

 1. Bezpieczeństwo.
 2. Higiena i kultura życia codziennego

1) Odżywianie

2) Korzystanie ze świeżego powietrza

3) Czystość i higiena osobista

4) Higiena narządów zmysłowych i układu nerwowego

5) Czystość i higiena otoczenia – zapobieganie chorobom

 1. Aktywność ruchowa.
 2. Inne działania związane z profilaktyką zdrowia
 3. Metody i formy pracy (sposoby osiągania celów)

Program profilaktyczny pozwala nauczycielowi zadbać o harmonijny rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny wychowanków 
przy ścisłej, partnerskiej współpracy z rodzicami i innymi podmiotami edukacji. Proponowane działania służą wyzwoleniu aktywności własnej wychowanków, zmierzającej do coraz bardziej świadomego dbania o własne, bezpieczeństwo i szeroko pojęte zdrowie. Działania te obejmują swoim zasięgiem profilaktykę zdrowia wraz z edukacją prozdrowotną oraz kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia, bezpieczeństwa, higieny i kultury życia codziennego, sprawności ruchowej.

W trakcie rozmaitych zabaw inicjowane będą sytuacje edukacyjne, które w naturalny sposób pozwolą wykorzystywać dziecięcą twórczą ekspresję; np. drama, techniki twórczego myślenia oraz konkursy i różne techniki plastyczne.

W realizacji programu wykorzystywane będą różnorodne metody, przede wszystkim metody aktywne, aby umożliwić dzieciom doświadczanie i przeżywanie tego, co jest przedmiotem zajęć.

 1. Treści programowe realizowane przede wszystkim za pomocą następujących metod:

1) metody organizowania środowiska wychowawczego - ponieważ wiek przedszkolny charakteryzuje się dużą skłonnością
   dziecka do naśladownictwa, dlatego skłonność tą należy mieć na uwadze w organizowaniu i  stworzeniu poprawnego 
    i wzorcowego środowiska życia codziennego dzieci  i warunków materialnych, na co składają się:

prezentowanie wzorów osobowych - osobisty przykład nauczyciela  i innych pracowników przedszkola,

estetyka i prawidłowe funkcjonowanie otoczenia budynku przedszkolnego i placu zabaw,

właściwe warunki sanitarno-higieniczne,

właściwa organizacja życia codziennego w zakresie higieny,

2) metody odtwórcze polegające na odtwarzaniu czynności, ruchów, pozycji zademonstrowanych oraz  zachowań
    zaobserwowanych  w środowisku. Charakterystycznym dla tej grupy elementem jest wzór, pokaz;

3) metoda oddziaływania przez świadomość (przekazu wiedzy) polegająca na instruowaniu, przekazywaniu informacji,
    wyjaśnianiu, np. wykorzystaniem literatury (szczególnie przydatna w nowych sytuacjach lub w celu uzupełnienia wiedzy);

4) metoda pobudzania zachowań korzystnych dla zdrowia polegająca na wyzwalaniu u dzieci chęci do samodzielności 
    w działaniach mających na celu dbałość o zdrowie (stawianie wymagań, inspirowanie do podejmowania działań, 
    współzawodnictwo);

5) metoda utrwalania pożądanych zachowań i przyzwyczajeń polegająca na powtarzaniu werbalnym i czynnościowym. 
    Utrwalanie odbywa się przez powtarzanie czynności w warunkach naturalnych, celowo organizowanych oraz spontanicznie
    prowokowanych przez dzieci.

6) metody aktywizujące wykorzystujące dziecięcą ekspresję (np. drama, techniki plastyczne, burza mózgów,  gimnastyka
    twórcza R. Labana i system C. Orffa,  metoda  ruchu rozwijającego W. Sherborne,  konkursy, twórcze zabawy ruchowe,
    metoda problemowa itp.);

7) metoda przekazu wiedzy – dotycząca sposobów informowania, wyjaśniania oraz instruktażu, za pomocą której nauczyciel 
   oddziałuje na świadomość dziecka. Jest ona istotna zwłaszcza w nowych sytuacjach, gdy dzieciom brak odpowiedniej
    wiedzy i doświadczeń. Najważniejsze jest wyjaśnienie dziecku (stosownie do jego wiedzy i wieku) konieczności oraz sensu 
  określonych form zachowań. Bardzo przydatne będzie stworzenie swoistego kodeksu postępowania w określonych 
    sytuacjach.

Niezwykle ważną rolę w procesie wychowania zdrowotnego odgrywa zabawa. Podejmowana przez dziecko dla przyjemności, dla zaspokojenia potrzeby ruchu i działania ma duże znaczenie kształcące i wychowawcze, sprzyja rozwojowi fizycznemu 
i psychicznemu dziecka. Zabawa jest doskonałą okazją do inicjowania przez dorosłych sytuacji edukacyjnych, służących przekazaniu lub utrwalaniu treści zdrowotnych. Sprzyja kierowaniu procesem wdrażania i utrwalania nawyków 
i przyzwyczajeń, a w konsekwencji - kształtowaniu postaw w taki sposób, aby działania dziecka nabrały cech dobrowolności 
i wypływały z jego osobowości.

 1. Realizacja programu profilaktyki
 2. Bezpieczeństwo

To pierwszy obszar, w którym dziecko, mając na względzie swoje poczucie bezpieczeństwa, poczucie własnej autonomii 
i wolności musi nauczyć się przestrzegania nakazów i zakazów zapewniających bezpieczeństwo innym. Dziecko musi nauczyć się przewidywać i radzić sobie w sytuacjach zagrożenia poprzez właściwą ocenę ewentualnego niebezpieczeństwa, jakie może zaistnieć podczas wspólnej zabawy, wspólnego funkcjonowania z innymi dziećmi w przedszkolu.

1) Cele szczegółowe do realizacji zagadnienia:

Stosuję się do zasad: „Ja pilnuję swojej mamy, mama pilnuje mnie”. 
                                   „Jestem blisko swojej pani, pani jest blisko mnie”.

Jestem ostrożny podczas zabaw zabawkami.

Omijam nieznane i niebezpieczne przedmioty.

Uważam na innych podczas zabaw w domu i w przedszkolu.

Nie skarżę, ale zgłaszam nauczycielowi, gdy się dzieje coś złego mnie i moim kolegom.

Uważnie przechodzę przez ulicę i chodzę po chodniku.

Poznaję przepisy ruchu drogowego.

Nie dowierzam wszystkim, złych ludzi też mogę spotkać na swojej drodze.

Znam swój adres zamieszkania, bo dobrze wiedzieć, gdzie mieszkam, gdy się np. zgubię, wiem, do kogo mogę się zwrócić o pomoc.

Poznaję pracę policjanta i strażaka, dowiaduję się, że te osoby pomagają wszystkim w razie potrzeby.

Poznaję urządzenia elektryczne, ale obsługiwanie ich nie jest dla mnie bezpieczne.

Nie bawię się środkami do mycia i do czyszczenia, gdyż są to substancje trujące.

Lekarstwa podaje mi tylko osoba dorosła, której ufam.

Poznaję podstawowe sposoby udzielania pierwszej pomocy. Pamiętam numery alarmowe.

Dowiaduję się o skutkach nałogów,  np.  palenia papierosów, picia alkoholu. Nałogi szkodzą zdrowiu.

Dowiaduję się, że należy zgłosić rodzicom, nauczycielowi, gdy ktoś bez potrzeby dotyka moje ciało.

2) Sposoby realizacji celów (działania edukacyjne):

Wykorzystanie codziennych zdarzeń w przedszkolu; zwracanie uwagi na dydaktyczny i wychowawczy aspekt codziennych sytuacji.

Organizowanie sytuacji  edukacyjnych, w których dzieci mają okazję zrozumieć pożądane zachowania i nauczyć się ich stosować w codziennym życiu  w domu  i w przedszkolu.

Organizowanie zabaw z elementem dramy oraz przygotowywanie inscenizacji z udziałem dzieci;

Organizowanie scenek rodzajowych (sprzyjających przeżywaniu).

Obserwowanie zachowania się ludzi na chodniku i ulicy.

Organizowanie zajęć na temat:

Bezpieczeństwo na drodze.

Bezpieczeństwo w domu i w przedszkolu.

Zorganizowanie spotkań i wycieczek do Straży Pożarnej i  na Policję

Zabezpieczenie kontaktów i sprzętów elektrycznych

Sprawdzanie i konserwacja zabawek i sprzętów w przedszkolu.

Wykorzystanie przykładów z literatury.

Organizowanie  quizu dla dzieci na temat zdobytych wiadomości.

Współpraca z oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża działającym w Zespole

Zorganizowanie zajęć dotyczących udzielania Pierwszej pomocy.

3) Standardy osiągnięć:

Dziecko:

przestrzega zasad bezpiecznego poruszania się w różnych pomieszczeniach przedszkola i w ogrodzie, bawi się ostrożnie, by nikomu nie wyrządzić krzywdy;

nie oddala się samodzielnie od grupy;

potrafi korzystać z zabawek, sprzętu, narzędzi zgodnie z zasadami ich użytkowania;

rozumie, że zachowania typu: wyrywanie zabawek, popychanie, sypanie piaskiem mogą zagrażać bezpieczeństwu własnemu i innych;

potrafi dostrzec niebezpieczeństwo (np. uszkodzone zabawki, sprzęt, rozsypane szkło itp.), informuje o nim nauczycielkę;

rozumie konieczność organizowania zabaw w miejscach do tego przeznaczonych, unika miejsc niedozwolonych 
do zabaw (np. w pobliżu tras komunikacyjnych);

przestrzega zakazu zabawy lekarstwami (w tym połykania lekarstw bez dozoru osób dorosłych), zabaw środkami chemicznymi, niebezpiecznymi nieużytkami (np. szkło, brudne surowce wtórne itp.) zapałkami, rozumie zagrożenia wynikające z takich zabaw;

rozumie konieczność ograniczania niekontrolowanej aktywności ruchowej w sali pobytu ze względu na bezpieczeństwo innych;

rozumie zasadność mówienia umiarkowanym głosem;

rozumie potrzebę odpoczynku i relaksu;

zna różne sposoby na pokonywanie złości;

umie reagować na przejawy agresji;

sygnalizuje poczucie zagrożenia bezpieczeństwa własnego i innych;

rozumie konieczność reagowania na sygnały, polecenia nauczyciela, których celem jest przeciwdziałanie ewentualnym zagrożeniom;

reaguje na hasła: pali się, pożar, ewakuacja itp.;

przestrzega podstawowych zasad ruchu drogowego, potrafi odczytać proste znaki drogowe, np. przejście dla pieszych, właściwie reaguje na barwy sygnalizacji świetlnej;

rozumie, jaką rolę pełni policjant  w życiu społecznym, obdarza go zaufaniem – wie, że może zwrócić się do niego 
o pomoc w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu;

pamięta swój adres zamieszkania, lecz nie ujawnia go osobom nieznajomym (poza takimi sytuacjami, jak zgubienie się  w tłumie – wie, komu może podać swoje dane, np. policjantowi);

orientuje się do kogo zwrócić się po pomoc;

nie zbiera nieznanych owoców i roślin podczas zabaw w ogrodzie, spacerów, wycieczek;

wymienia  skutki spożywania nieznanych owoców, znalezionych produktów, rozumie konieczność zachowania ostrożności wobec nieznanych roślin, grzybów;

rozumie konieczność zachowania ostrożności wobec nieznanych zwierząt (np. z powodu ich np. choroby, agresji itp.);

stosuje podstawowe zasady pierwszej pomocy;

ocenia zachowania innych osób w aspekcie bezpieczeństwa;

radzi sobie w sytuacjach zetknięcia się z  zagrożeniem,  np. złym dotykiem, przemocą;

zna wybrane prawa dziecka;

rozumie potrzeby, uczucia innych;

poprawnie i bezpiecznie – w obecności osoby dorosłej – włącza i wyłącza za pomocą przycisków lub pilota prostych 
w  obsłudze urządzeń technicznych.

 1. Higiena i kultura życia społecznego

Dzieciństwo to okres, w którym dziecko nabywa elementarnych nawyków związanych z dbałością o higienę osobistą i otoczenia, rozumieniem ich znaczenia w utrzymaniu stanu zdrowia. Przedszkole jest instytucją, w której dziecko spędza znaczną część dnia, w której – znalazłszy się w różnych sytuacjach zagrażających zachowaniu zdrowia – musi utrwalać wyniesione z domu nawyki lub je nabywać, jeśli środowisko rodzinne nie wystarczająco wyposażyło dziecko w elementarne umiejętności w tym zakresie. Ugruntowane w tym okresie przyzwyczajenia decydują o jego późniejszym stylu życia. Budowanie „świadomości prozdrowotnej” poprzez edukację oznacza nie tylko wzbogacanie wiedzy, ale i odpowiedzialność za własne zdrowie.

 1. Odżywianie

Przekazywanie wiedzy o zdrowym odżywianiu i kształtowanie nawyków związanych ze spożywaniem tych produktów, które warunkują utrzymanie zdrowia i prawidłowej wagi są kolejnym ważnym zadaniem edukacji przedszkolnej. Jest ono tym bardziej istotne, że środowisko rodzinne nie zawsze jest miejscem, w którym dba się o nawyki żywieniowe. Duża dostępność i niska cena produktów wysokokalorycznych, zawierających duże ilości np. soli, cukru, tłuszczu sprawia, że rodzice sięgają po nie bez zastanawiania się nad konsekwencjami dla zdrowia tych, którzy je spożywają, nawet jeśli są to dzieci.

1) Cele szczegółowe do realizacji zagadnienia:

Ćwiczę posługiwanie się łyżką i  widelcem.

Uczę się jeść sztućcami.

Doskonalę technikę jedzenia.

Próbuję różnych pokarmów, żeby  być silnym  i właściwie się rozwijać.

Uczę się, jak należy zachowywać się  przy stole, nie przeszkadzać innym.

Dowiaduje się o zdrowej żywności i szkodliwości nadmiaru słodyczy dla zdrowia.

Staram się siedzieć prosto przy stole.

Zarazki to mój wróg, trzeba je niszczyć myjąc często ręce i produkty  żywnościowe.

Dowiaduję się, jak można nakryć do stołu.

Kulturalnie jem przy stole.

Znam schemat piramidy zdrowego żywienia

Potrafię komponować zdrowe posiłki i aktywnie uczestniczyć w ich przygotowaniu

Rozumiem konieczność ograniczania spożycia niektórych produktów (np. słodyczy, chipsów, coca-coli, z powodu możliwości  narażenia się na choroby,

Potrafię wymienić  skutki nieprawidłowego odżywiania się m.in.: otyłość, próchnica, cukrzyca itp.

Potrafię rozpoznać wiarygodność reklam, np. słodyczy na podstawie wiedzy posiadanej na temat ich wpływu na zdrowie.

2) Sposoby realizacji celów (działania edukacyjne):

Wykorzystywanie codziennych zdarzeń w przedszkolu.

Organizowanie zabaw i zajęć prowadzących do zrozumienia  zasady kultury zachowania się przy stole.

Hodowla nowalijek w kąciku przyrody.

Wspólnie z dziećmi mycie warzyw i owoców.

Przygotowywanie wspólnie z dziećmi  sałatek i surówek   owocowo - warzywnych. Próby smakowe.

„Podjadanie” w ciągu dnia przez dzieci surowych warzyw, owoców i picie wody.

Podczas uroczystości przedszkolnych wprowadzenie zwyczaju częstowania dzieci zdrowymi produktami.

Wykorzystywanie przykładów z literatury dziecięcej.

Spotkanie z dietetykiem-Piramida zdrowia.

3) Standardy osiągnięć:

Dziecko:

potrafi kulturalnie jeść, w tym umiejętnie posługiwać się łyżką, widelcem, próbuje posługiwać się nożem, zachowuje czystość przy stole, właściwie korzysta z papierowej serwetki, stosuje formy grzecznościowe: proszę, dziękuję, smacznego itp.;

rozumie konieczność spożywania posiłków o stałych porach dnia, zachowywania przerw między nimi;

rozumie konieczność jedzenia pokarmów niezbędnych dla zdrowia, zachowania umiaru w jedzeniu słodyczy;

przestrzega zakazu jedzenia nie umytych warzyw i owoców, picia wody i napojów niezdatnych do spożycia (np. nieprzegotowanej wody, napoju z brudnej butelki).

 1. Korzystanie ze świeżego powietrza

Aktywność ruchowa dziecka, pomimo że jest to naturalna potrzeba rozwojowa, również wymaga szczególnego zrozumienia
i podejścia w organizacji środowiska przedszkolnego. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego zaleca, aby na tę formę aktywności została przeznaczona znaczna część pobytu dziecka w przedszkolu. Umożliwianie dziecku wyzwalania energii podczas zabaw ruchowych, kształtowanie aktywnego stylu życia poprzez uświadamianie braku korzyści dla rozwoju wynikającego z biernego sposobu spędzania czasu wolnego to kolejne ważne zadanie wychowania przedszkolnego. Od nawyków w tym zakresie, rozwiniętych w wieku przedszkolnym, będzie zależała aktywność w dorosłym życiu.

1) Cele szczegółowe do realizacji zagadnienia:

Chętnie spaceruję i bawię się na podwórku.

Dowiaduję się o znaczeniu świeżego powietrza dla zdrowia.

Często przebywam na dworze i podejmuję różne zabawy z nauczycielem i z kolegami.

Ćwiczę na przyrządach i naturalnych przeszkodach terenowych.

Czuję, kiedy jest mi gorąco, a kiedy muszę się rozgrzać, gdy marznie moje ciało.

Uczę się prawidłowo oddychać.

Wykonuję ćwiczenia oddechowe w sali i na powietrzu.

Lubię przebywać w wywietrzonych pomieszczeniach

2) Sposoby realizacji celów (działania edukacyjne):

Codzienny pobyt na świeżym powietrzu o różnych porach dnia.

Organizowanie zajęć na powietrzu:
     - zajęć ruchowych o charakterze gimnastycznym,
     - spacerów w celach zdrowotnych,
     - wycieczek do parku i lasu,
     - ćwiczeń oddechowych.

Organizowanie zawodów sportowych na powietrzu.

Organizowanie spotkań i zabaw z rodzicami na powietrzu - ubieranie się stosownie do temperatury.

Stwarzanie okazji do wspólnej zabawy dzieci młodszych i starszych.

Zabawy na przyrządach znajdujących się w ogrodzie przedszkolnym.

Prowokowanie okazji do spontanicznej aktywności ruchowej, np. zabaw z przyborami: paletki, piłki, skakanki.

Organizowanie zabaw terenowych.

Organizowanie zajęć plastycznych na powietrzu, np. rysowanie i malowanie.

Codzienne wietrzenie sal o różnych porach roku.

3) Standardy osiągnięć:

Dziecko:

korzysta z powietrza i słońca w celach zdrowotnych i relaksacyjnych;

aktywnie wypoczywa (spacery, wycieczki, zabawy i gry na powietrzu) – aktywny wypoczynek jako źródło zdrowia;

próbuje samodzielnie dobrać odzież do temperatury otoczenia.

rozumie szkodliwość spędzania dużej ilości czasu przed komputerem i telewizorem;

rozumie konieczność wietrzenia pomieszczeń bez względu na porę roku;

 1. Czystość i higiena osobista

1) Cele szczegółowe do realizacji zagadnienia:

Używam własnych przyborów do mycia i czesania.

Prawidłowo i dokładnie myję zęby. Rozumiem, dlaczego tą czynność należy wykonywać kilka razy dziennie.

Utrzymuję w czystości przybory do mycia, do czesania.

Dbam o czystość swojego ciała. Kiedy zachodzi potrzeba, myję ręce, buzię szyję.

Sprawdzam swój wygląd w lustrze. W razie potrzeby staram się poprawić swoje ubrania, uczesać włosy, umyć buzię.

Ćwiczę składanie i układanie ubrań.

Staram się samodzielnie przebierać do odpoczynku i do zajęć ruchowych.

Ćwiczę i doskonalę czynność wiązania butów.

2) Sposoby realizacji celów (działania edukacyjne):

Wykorzystywanie codziennych sytuacji w przedszkolu.

Codzienne  mycie rąk przed posiłkami, po wyjściu  z toalety,  po powrocie z podwórka i w innych przypadkach w razie potrzeby.

Organizowanie zabaw i zajęć w przedszkolu:
      - zabaw tematycznych,
      - pantomimicznych.

Wykorzystanie utworów literackich z literatury dziecięcej.

Codzienne mycie zębów w przedszkolu.

Spotkanie z ortodontą

Przebieranie się do odpoczynku i zabaw ruchowych.

Sprawdzanie i mycie przyborów toaletowych

3) Standardy osiągnięć:

Dziecko:

rozumie konieczność codziennych zabiegów higienicznych;

często myje ręce w ciągu dnia (przed posiłkami, po wyjściu z ubikacji, po przyjściu z podwórka, po zajęciach plastycznych). W razie potrzeby myje także twarz (np. ubrudzoną dżemem, czekoladą itp.);

rozumie konieczność codziennej zmiany odzieży, zwłaszcza bielizny;

umiejętnie korzysta (w razie potrzeby) ze szczoteczki do paznokci;

rozumie konieczność systematycznego mycia zębów, zwłaszcza po posiłkach i jedzeniu słodyczy, myje zęby zgodnie
z podanymi zasadami; rozumie konieczność utrzymywania przyborów w czystości (kubek, szczotka);

potrafi samodzielnie zmienić odzież do zajęć gimnastycznych , estetycznie ułożyć ubranie w wyznaczonym miejscu.

 1. Higiena narządów zmysłowych i układu nerwowego

1) Cele szczegółowe do realizacji zagadnienia:

Uczę się umiejętnego posługiwania głosem:
      - staram się nie krzyczeć
      - dowiaduję się, że hałas szkodzi zdrowiu.

Uczę się, co szkodzi moim oczom.

Mogę bawić się tyko w miejscach dobrze oświetlonych.

Umiejętnie korzystam z telewizji, komputera, Internetu.

Nie dotykam oczu brudnymi rękami.

Kiedy jestem zmęczony, powinienem odpocząć.

Po zabawach i zajęciach odpoczywam w ciszy i w spokoju.

Wokół mnie są inne dzieci, które także potrzebują odpoczynku.

Staram się samodzielnie wykonywać różne zadania i czynności. Mimo niepowodzeń i przeszkód, staram się podejmować nowe próby i ćwiczę wytrwałość.

Kiedy potrzebuje pomocy, mówię o tym pani, rodzicom, kolegom i koleżankom.

Uczę się, że należy pomagać innym, nie drwić, nie wyśmiewać, kiedy ktoś płacze, cieszyć się z sukcesów innych.

Staram się nie wyrządzać krzywdy innym, bo nie mam do tego prawa.

Uczę się mówić, o tym, że jestem smutny, zły, zadowolony.

W ogólnie przyjęty sposób wyrażam emocje, nie zachowuję się agresywnie.

Mówię „nie”, kiedy ktoś mnie krzywdzi.

Jestem tolerancyjny  wobec osób chorych, niepełnosprawnych.

2) Sposoby realizacji celów (działania edukacyjne):

Rozmowy indywidualne i grupowe.

Zabawy.

Przestrzeganie rytmu dnia.

Wykorzystywanie codziennych zdarzeń w przedszkolu.

Organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających dziecku poznawanie sposobów wyrażania emocji (m.in. wykorzystanie technik dramowych).

Oglądanie bajek w telewizji i komputerze w celach edukacyjnych, siadanie  w bezpiecznej odległości od sprzętu.

Zapewnienie ciszy i spokoju podczas odpoczynku dzieci młodszych.

Zorganizowanie „kącików” do odpoczynku w grupach starszych.

Prowadzenie zabaw relaksacyjnych i muzykoterapii.

Ćwiczenia oddechowe.

3) Standardy osiągnięć:

Dziecko:

świadomie korzysta z miejsc dobrze oświetlonych podczas pracy z książką, prac plastycznych itp.;

świadomie unika hałasu, nie wywołuje go (np. nie krzyczy, rozumie szkodliwość żartów polegających na wydawaniu ostrych dźwięków blisko ucha innej osoby itp.);

potrafi nazwać swoje stany emocjonalne, (np. radość, smutek, lęk, złość) i źródła ich powstania – próbuje wyrażać je 
w sposób akceptowany, unika zachowań agresywnych;

potrafi dostrzec i nazwać stany emocjonalne innych osób, próbuje zrozumieć stany emocjonalne innych ludzi, uczy się umiejętnie na nie reagować;

podejmuje próby wyrażenia stanów emocjonalnych z wykorzystaniem różnych środków wyrazu;

dostrzega wokół siebie osoby niepełnosprawne, jest gotowe do niesienia pomocy potrzebującym (niepełnosprawnym)

próbuje wyrażać swoje racje zgodnie z przyjętymi normami – próbuje negocjować;

nie traktuje komputera jako największego towarzysza zabaw. Rozpoznaje złe zachowania w grach komputerowych, filmach.

 1. Czystość i higiena otoczenia – zapobieganie chorobom

1) Cele szczegółowe do realizacji zagadnienia:

Załatwiam potrzeby fizjologiczne w miejscach do tego wyznaczonych.

Staram się przestrzegać zasady „Każda rzecz ma swoje miejsce”. Staram się pamiętać o tym w domu, w przedszkolu, na podwórku.

Obserwuję prace porządkowe nauczycieli, pań opiekunek w przedszkolu, rodziców w domu.

Biorę aktywny udział w pracach porządkowych w domu i w przedszkolu.

Dowiaduje się o:
      - chorobach zakaźnych,
      - konieczności wykonywania szczepień ochronnych, 
      - kontroli u lekarza,
      - konieczności zgłoszenia bólu i dolegliwości osobom dorosłym.

Gdy jestem chory, nie przychodzę do przedszkolu, ponieważ mogę zarazić innych.

Gdy jestem chory, cierpliwie stosuje się do zaleceń lekarza i rodziców w domu.

2) Sposoby realizacji celów (działania edukacyjne):

Zachęcanie dzieci do porządkowania miejsca zabaw w sali i na podwórku.

Wspólne z dzieci sprzątanie zabawek w sali i na podwórku.

Częste mycie zabawek.

Udział dzieci w akcji „Sprzątanie świata”.

Podczas zabaw i zajęć odwoływanie się do przykładów z literatury.

Przykład własny personelu przedszkola.

Organizowanie wycieczek do Poradni Zdrowia.

Organizowanie w przedszkolu spotkań ze specjalistami w dziedzinie medycyny.

3) Standardy osiągnięć:

Dziecko:

rozumie potrzebę systematycznych wizyt kontrolnych u lekarza pediatry, u stomatologa, ortodonty;

rozumie konieczność właściwego zachowania się w trakcie badań lekarskich, szczepień ochronnych;

rozumie, co znaczy „właściwy  i pozytywny” stosunek do choroby;

zachowuje środki ostrożności podczas infekcji (zasłania ręką nos i usta podczas kichania  i kaszlu);

dba o porządek najbliższego otoczenia (np. ścieranie kurzu w sali, zbieranie śmieci na placu przedszkolnym 
w rękawiczkach ochronnych) – rozumie celowość tych zabiegów.

 1. Aktywność ruchowa

1) Cele szczegółowe do realizacji zagadnienia:

Biorę aktywny udział w różnych zabawach ruchowych w sali i na powietrzu.

Ćwiczę całe moje ciało.

Bawię się ćwicząc, ćwiczę bawiąc się.

Podejmuję zabawy w wodzie i naukę pływania.

Słucham nauczyciela i wykonuję jego polecenia.

Poznaję zasady zabaw ruchowych w sali i na powietrzu - zasadę „fair – play”.

Dbam o prawidłową postawę swojego ciała podczas stania, siedzenia, wykonywania różnych czynności.

2) Sposoby realizacji celów (działania edukacyjne):

Organizowanie zabaw ruchowych w sali i na powietrzu (orientacyjno-porządkowe, bieżne, z elementami równowagi, czworakowania, wspinania, rzutu, celowania, toczenia, podskoku i skoku).

Organizowanie zajęć na basenie. Prowadzenie ćwiczeń w wodzie przez instruktorów pływania.

Organizowanie spacerów i wycieczek.

Organizowanie wycieczek do ośrodków sportowych.

Prowadzenie zabaw z elementem współzawodnictwa.

Prowadzenie gimnastyki profilaktycznej.

3) Standardy osiągnięć:

Dziecko:

doskonali ogólną sprawność ruchową organizmu;

pewnie porusza się w przestrzeni;

wykonuje ćwiczenia indywidualnie i w grupie zgodnie z instruktarzem i zasadami bezpieczeństwa;

uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach organizowanych przez nauczyciela i swobodnych: z elementami biegu, czworakowania, wspinania, rzutu, celowania, toczenia, podskoku i skoku, posługuje się różnymi przyborami;

uczestniczy w zabawach na śniegu i lodzie;

utrzymuje prawidłową postawę ciała podczas stania, chodzenia, siedzenia.

przedszkolnym w rękawiczkach ochronnych) – rozumie celowość tych zabiegów.

 1. Inne działania profilaktyczne

1) Podejmowanie działań w zakresie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

Praca z dziećmi wymagającymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe 
i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne.

Współpraca z nauczycielami, rodzicami dzieci, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,

w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami 
i placówkami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

2) Profilaktyka wad postawy.:

Udział dzieci w zabawach o charakterze profilaktycznym. W czasie pobytu dzieci w przedszkolu korygowanie postawy, np. podczas posiłków, zajęć

Współpraca z nauczycielami, prowadzenie gimnastyki korekcyjnej

3) Profilaktyka wad postawy.:

Udział dzieci w zabawach o charakterze profilaktycznym. W czasie pobytu dzieci w przedszkolu korygowanie postawy, np. podczas posiłków, zajęć

Współpraca z nauczycielami, prowadzenie gimnastyki korekcyjnej

4) Prowadzenie działań profilaktycznych i promocja zdrowia.:

Współdziałanie z rodzicami w zakresie podejmowanych działań profilaktycznych:

- udział rodziców w zajęciach o tematyce zdrowotnej np. „Komputer przyjaciel i wróg”, w imprezach np. „Owocowy 
           dzień” - wspólne zabawy i zajęcia promujące owoce

Organizowanie wycieczek plenerowych dla dzieci.

Zorganizowanie wycieczki plenerowej dla dzieci z udziałem rodziców.

Przygotowywanie dla rodziców przedstawienia o tematyce zdrowotnej.

Udział dzieci w Olimpiadzie Sportowej Przedszkolaków.

 1. Formy współpracy ze środowiskiem rodzinnym w zakresie realizacji programu profilaktyki przedszkola
 2. Prezentowanie celów programu oraz zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych umożliwiających osiągnięcie celów będzie realizowane poprzez:

1) przekaz nauczycieli podczas zebrań grupowych,

2) umieszczanie zamierzeń (tygodniowych, miesięcznych) na grupowej tablicy

3) ogłoszeń, np. przed salą pobytu dzieci,

4) organizację zajęć otwartych dla rodziców,

5) organizację przedstawień teatralnych,

6) przekaz sposobów pracy, osiągnięć dzieci na łamach gazetki grupowej dla dzieci i rodziców.

VII. Przewidywane osiągnięcia

Realizacja celów programu zakłada stopniowe opanowanie przez dzieci umiejętności, nawyków i przyzwyczajeń związanych 
z profilaktyką zdrowia, a dziecko kończące edukację przedszkolną będzie podejmować samodzielne próby samooceny własnej aktywności oraz refleksji i samokontroli swoich zachowań.

VIII. Uwagi o realizacji programu

Program będzie realizowany we wszystkich grupach wiekowych przez nauczycielki w ścisłej współpracy z personelem obsługi 
i rodzicami.

Treści programu wykorzystywane będą do opracowywania tematyki kompleksowej w ramach planów miesięcznych, a także podczas różnych sytuacji w ciągu dnia. Treści dostosowano do potrzeb i możliwości dzieci. Program umożliwia indywidualizację pracy z dziećmi. Zajęcia i zabawy będą prowadzone zgodnie z zasadą stopniowania trudności.

 1. Metody przeprowadzenia analizy efektywności realizowanego programu
 2. Plan procesu ewaluacji programu

1) Uzasadnienie ewaluacji

Przez cały okres wdrażania programu wszystkie działania podlegać będą kontroli i ocenie, aby stwierdzić skuteczność stosowanych metod, osiąganie lub nieosiągalnie założonych celów i zadań.

2) Celem ewaluacji jest określenie:

jakie zmiany zaszły w poziomie i zakresie wiedzy i umiejętnościach dzieci dotyczących zdrowia (bezpieczeństwa, higieny i kultury życia codziennego) i aktywności ruchowej;

jaką rolę odgrywa przedszkole w kształtowaniu wiedzy prozdrowotnej dzieci, rodziców, pracowników przedszkola;

jak przebiega współpraca z rodzicami, specjalistami, współpracownikami przedszkola, ze środowiskiem lokalnym.

3) Rodzaje ewaluacji

monitoring – bieżąca obserwacja,

ewaluacja wynikowa – po zakończeniu programu.

4) Techniki badawcze:

obserwacja postępów dzieci,

rozmowy z rodzicami,

analiza dokumentów.

5) Wykorzystanie ewaluacji

O wynikach ewaluacji na bieżąco informowani będą: dyrektor,  rodzice.

6) Obszary ewaluacji:

W jaki sposób wykorzystywane metody i formy pracy wpływały na zmiany w rozwoju zdrowotnym dzieci i w ich zachowaniach?

Stopień zadowolenia dzieci z udziału w organizowanych zajęciach.

Stopień zadowolenia rodziców z proponowanych form i metod pracy.

Realizowane Programy Wychowania Przedszkolnego

PROGRAMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO REALIZOWANE

w Gminnym Przedszkolu w Gierałtowicach

 

 

Programy  realizowane w roku szkolnym 2017/2018

 

 

 

 1. Tytuł: „Nasze Przedszkole”

Autor: Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska

Wydawnictwo: MAC

realizowany w grupie:  V, VI

 

 1. Tytuł: „Zbieram, poszukuję, badam"

Autor: Dorota Dziamska, Marzena Buchnat

Wydawnictwo: Nowa Era

realizowany w grupie: II

 

 1. Tytuł: „Od przedszkolaka do pierwszaka”

Autor: Iwona Broda

Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

realizowany w grupie: I, VII

 

 1. Tytuł: „Kolorowy start”

Autor: Iwona Wąsik, Lucyna Klimkowska

Wydawnictwo: MAC Edukacja

realizowany w grupie: III

 

 1. Tytuł: „Kocham przedszkole”

Autor: Mirosława Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek

Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

realizowany w grupie: IV

 

 1. Tytuł: „Kochamy dobrego Boga”

Autor: ks. Władysław Kubik, Teresa Czarnecka

Program zatwierdzony przez Komisję Wychowania Katolickiego konferencji Episkopatu Polski 10 III 2003 roku

realizowany w grupie: II, III, IV

 

 1. Tytuł: „Język angielski dla najmłodszych"

Autor: Aleksandra Grygierowska

Program własny

realizowany w grupie: IV, V, VI, VII

 

 1. Tytuł: „Program nauczania języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym”

Autor: Karolina Pokorny

Program własny

realizowany w grupie: I, II, III

 

 1. Tytuł: „Wspomaganie i korygowanie wad wymowy u dzieci”

Autor: Agnieszka Prostyńska

Program własny

realizowany na zjęciach logopedycznych

 

 1. Tytuł: „Program gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym”

Autor: Elżbieta Niedbała

realizowany na zjęciach z gimnastyki korekcyjnej w grupie: II, III

 

 1. Tytuł: „Śląskie abc”

Autor: Adam Walczak

Program własny

realizowany w grupie:  III

 

 1. Tytuł: „Przygoda z matematyką - program edukacji matematycznej w przedszkolu”

Autor: Karolina Gawlik

Program własny

realizowany w grupie: V

 

 1. Tytuł: „Bezpieczny przedszkolak”

Autor: Katarzyna Kotek, Bożena Neugebauer

Program własny

realizowany w grupie: II