KONCEPCJA PRACY

Gminnego Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

 w Gierałtowicach

 

 

 

 

"Powiedz mi, a zapomnę.

Pokaż, a zapamiętam.

Pozwól mi wziąć udział, a zrozumiem."

 

Konfucjusz

 

 

 

 

WIZJA 

 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom i pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
 • Oferta edukacyjna stwarza warunki do działań twórczych, zdobywania wiedzy, rozwijania umiejętności, kształtowania
   samodzielności oraz wartości moralnych. Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują
   wysoką jakość pracy przedszkola.
 • Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
 • Przedszkole promuje zdrowy styl życia.
 • Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.
 • Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną i pomocniczą.
 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy. Przedszkole posiada atrakcyjny,
  bezpieczny plac zabaw i zmodernizowaną salę gimnastyczną.
 • Posiłki spożywane przez dzieci są smaczne i zdrowe. Do ich przygotowania nie używa się półproduktów.
 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
 • Przedszkole promuje swoje osiągnięcia i dba o dobrą opinię w środowisku.

 

 

MISJA

 

Działamy by:

 • zapewnić dzieciom bezpieczeństwo i opiekę w oparciu o zasady wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka;
 • stworzyć warunki i zapewnić indywidualny oraz wszechstronny rozwój każdego dziecka;
 • pomóc dzieciom w kształtowaniu ich własnej osobowości;
 • dobrze przygotować dzieci do podjęcia nauki w szkole;
 • kształtować postawy moralne i społeczne;
 • wykształcić zdrowe nawyki żywieniowe, postawy prozdrowotne i proekologiczne;
 • kształtować szacunek dla wartości dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego;
 • wspierać rodziców w wychowaniu i edukacji dzieci.

 

 

KRYTERIA SUKCESU:

 

Dziecko:

 • jest zadowolone, chętnie chodzi do przedszkola;
 • chętnie uczestniczy w zajęciach;
 • odnosi sukcesy małe i duże;
 • jest samodzielne;
 • ma różnorodne zainteresowania;
 • nie ma problemów w szkole;
 • wie, jak się zachować w konkretnych sytuacjach społecznych i zachowuje się adekwatnie do danej sytuacji;
 • szanuje siebie, kolegów i dorosłych.

 

Nauczyciel:

 • jest kompetentny, odpowiedzialny, otwarty i kreatywny;
 • angażuje się w to, co robi;44
 • jest zadowolony z efektów swojej pracy, ze współpracy z rodzicami i osiągnięć dzieci;
 • jest miły i przyjazny w stosunku do dzieci i dorosłych;
 • lubi swoją pracę i dzieci;
 • pracuje z pasją, w której się realizuje;
 • dba o swój dobry wizerunek i o wizerunek przedszkola.

 

Rodzic:

 • jest zadowolony ze współpracy z przedszkolem;
 • usatysfakcjonowany z osiągnięć i postępów dziecka;
 • wspiera działalność przedszkola (duchowo i materialnie);
 • aktywnie uczestniczy w życiu grupy;
 • ma bardzo dobrą opinię o przedszkolu.

 

 

Cele do realizacji na najbliższą przyszłość:

 • wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola – poszerzenie bezpłatnej oferty zajęć dodatkowych, wykorzystanie potencjału
  przedszkolnej kadry do ich organizowania, organizacja ciekawych wycieczek dla dzieci, urozmaicenie form pobytu dzieci
  na powietrzu;
 • wzrost skuteczności pracy przedszkola, poszerzenie metod i form pracy, opracowanie i realizacja programów własnych,
  podjęcie działań innowacyjnych, szersze wykorzystanie tablicy multimedialnej;
 • doskonalenie systemu wspierania rozwoju każdego dziecka, większe zindywidualizowanie pracy w grupach, objęcie pomocą
  psychologiczno-pedagogiczną wszystkich dzieci, które tego wymagają;
 • wypracowanie wspólnie z rodzicami programu kształtującego u dzieci właściwe postawy społeczne i uświadomienie im zalet
  wynikających z respektowania norm społecznych;
 • zwiększenie udziału rodziców w życiu przedszkola, zachęcenie ich do wypowiadania się w sprawach organizacji pracy,
  podejmowanych przez przedszkole działań;
 • kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach ogólnopolskich, kampaniach społecznych, akcjach charytatywnych;
 • kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania placówki i wymiany doświadczeń na temat
  pracy z dzieckiem;
 • upowszechnienie i akceptacja praw dziecka;
 • poprawa stanu przedszkolnego ogrodu, zorganizowanie miejsca do prowadzenie przez dzieci różnorodnych doświadczeń;
 • wzbogacenie wyposażenia sali gimnastycznej, zakup nowych instrumentów muzycznych;
 • zmodernizowanie bazy przedszkola, wzbogacenie o nowe pomoce dydaktyczne, księgozbiór, płytotekę, materiały metodyczne,
  zakup nowych zabawek i gier;
 • prowadzenie skutecznej polityki kadrowej (zwiększenie zatrudnienie pracowników obsługi  - woźna oddziałowa w każdej
  grupie;
 • urozmaicenie jadłospisów, rezygnacja z wykorzystywania półproduktów przy sporządzaniu posiłków dla dzieci;
 • wzrost zadowolenia nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i wzrost motywacji w dążeniu do osiągnięcia sukcesu.
 • przebudowanie strony internetowej, zwiększenie jej funkcjonalności i wykorzystanie jako narzędzia do promowania działań
  placówki i wymiany informacji z rodzicami.

 

 

 

 

(32) 301 15 70

przedszkole@zspgieraltowice.pl

GMINNE PRZEDSZKOLE w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gierałtowicach

OGŁOSZENIA DYREKTORA

KONTAKT

KALENDARZ

JADŁOSPIS

RADA RODZICÓW

KADRA

GRUPY

HOME

DO POBRANIA

PODSTAWY PRAWNE

(32) 301 15 70

STREFA NAUCZYCIELA

admin

MADE IN THE WORKSHOP OF "ArtMir" Mirosław Pietrzyk  2016

e-mail administrator@zspgieraltowice.pl

 • All rights reserved PRZEDSZKOLE W GIERAŁTOWICACH