KONCEPCJA PRACY

Gminnego Przedszkola w Gierałtowicach

 

 

 

 

"Powiedz mi, a zapomnę.

Pokaż, a zapamiętam.

Pozwól mi wziąć udział, a zrozumiem."

 

Konfucjusz

 

 

 

 

WIZJA 

 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom i pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
 • Oferta edukacyjna stwarza warunki do działań twórczych, zdobywania wiedzy, rozwijania umiejętności, kształtowania
   samodzielności oraz wartości moralnych. Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują
   wysoką jakość pracy przedszkola.
 • Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
 • Przedszkole promuje zdrowy styl życia.
 • Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.
 • Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną i pomocniczą.
 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy. Przedszkole posiada atrakcyjny,
  bezpieczny plac zabaw i zmodernizowaną salę gimnastyczną.
 • Posiłki spożywane przez dzieci są smaczne i zdrowe. Do ich przygotowania nie używa się półproduktów.
 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
 • Przedszkole promuje swoje osiągnięcia i dba o dobrą opinię w środowisku.

 

 

MISJA

 

Działamy by:

 • zapewnić dzieciom bezpieczeństwo i opiekę w oparciu o zasady wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka;
 • stworzyć warunki i zapewnić indywidualny oraz wszechstronny rozwój każdego dziecka;
 • pomóc dzieciom w kształtowaniu ich własnej osobowości;
 • dobrze przygotować dzieci do podjęcia nauki w szkole;
 • kształtować postawy moralne i społeczne;
 • wykształcić zdrowe nawyki żywieniowe, postawy prozdrowotne i proekologiczne;
 • kształtować szacunek dla wartości dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego;
 • wspierać rodziców w wychowaniu i edukacji dzieci.

 

 

KRYTERIA SUKCESU:

 

Dziecko:

 • jest zadowolone, chętnie chodzi do przedszkola;
 • chętnie uczestniczy w zajęciach;
 • odnosi sukcesy małe i duże;
 • jest samodzielne;
 • ma różnorodne zainteresowania;
 • nie ma problemów w szkole;
 • wie, jak się zachować w konkretnych sytuacjach społecznych i zachowuje się adekwatnie do danej sytuacji;
 • szanuje siebie, kolegów i dorosłych.

 

Nauczyciel:

 • jest kompetentny, odpowiedzialny, otwarty i kreatywny;
 • angażuje się w to, co robi;44
 • jest zadowolony z efektów swojej pracy, ze współpracy z rodzicami i osiągnięć dzieci;
 • jest miły i przyjazny w stosunku do dzieci i dorosłych;
 • lubi swoją pracę i dzieci;
 • pracuje z pasją, w której się realizuje;
 • dba o swój dobry wizerunek i o wizerunek przedszkola.

 

Rodzic:

 • jest zadowolony ze współpracy z przedszkolem;
 • usatysfakcjonowany z osiągnięć i postępów dziecka;
 • wspiera działalność przedszkola (duchowo i materialnie);
 • aktywnie uczestniczy w życiu grupy;
 • ma bardzo dobrą opinię o przedszkolu.

 

 

Cele do realizacji na najbliższą przyszłość:

 • wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola – poszerzenie bezpłatnej oferty zajęć dodatkowych, wykorzystanie potencjału
  przedszkolnej kadry do ich organizowania, organizacja ciekawych wycieczek dla dzieci, urozmaicenie form pobytu dzieci
  na powietrzu;
 • wzrost skuteczności pracy przedszkola, poszerzenie metod i form pracy, opracowanie i realizacja programów własnych,
  podjęcie działań innowacyjnych, szersze wykorzystanie tablicy multimedialnej;
 • doskonalenie systemu wspierania rozwoju każdego dziecka, większe zindywidualizowanie pracy w grupach, objęcie pomocą
  psychologiczno-pedagogiczną wszystkich dzieci, które tego wymagają;
 • wypracowanie wspólnie z rodzicami programu kształtującego u dzieci właściwe postawy społeczne i uświadomienie im zalet
  wynikających z respektowania norm społecznych;
 • zwiększenie udziału rodziców w życiu przedszkola, zachęcenie ich do wypowiadania się w sprawach organizacji pracy,
  podejmowanych przez przedszkole działań;
 • kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach ogólnopolskich, kampaniach społecznych, akcjach charytatywnych;
 • kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania placówki i wymiany doświadczeń na temat
  pracy z dzieckiem;
 • upowszechnienie i akceptacja praw dziecka;
 • poprawa stanu przedszkolnego ogrodu, zorganizowanie miejsca do prowadzenie przez dzieci różnorodnych doświadczeń;
 • wzbogacenie wyposażenia sali gimnastycznej, zakup nowych instrumentów muzycznych;
 • zmodernizowanie bazy przedszkola, wzbogacenie o nowe pomoce dydaktyczne, księgozbiór, płytotekę, materiały metodyczne,
  zakup nowych zabawek i gier;
 • prowadzenie skutecznej polityki kadrowej (zwiększenie zatrudnienie pracowników obsługi  - woźna oddziałowa w każdej
  grupie;
 • urozmaicenie jadłospisów, rezygnacja z wykorzystywania półproduktów przy sporządzaniu posiłków dla dzieci;
 • wzrost zadowolenia nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i wzrost motywacji w dążeniu do osiągnięcia sukcesu.
 • przebudowanie strony internetowej, zwiększenie jej funkcjonalności i wykorzystanie jako narzędzia do promowania działań
  placówki i wymiany informacji z rodzicami.

 

 

 

 

(32) 301 15 70

przedszkole@zspgieraltowice.pl

GMINNE PRZEDSZKOLE w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gierałtowicach

OGŁOSZENIA DYREKTORA

KONTAKT

KALENDARZ

JADŁOSPIS

RADA RODZICÓW

KADRA

GRUPY

HOME

DO POBRANIA

PODSTAWY PRAWNE

(32) 301 15 70

STREFA NAUCZYCIELA

MADE IN THE WORKSHOP OF "ArtMir" Mirosław Pietrzyk  2016

e-mail administrator@zspgieraltowice.pl

 • All rights reserved PRZEDSZKOLE W GIERAŁTOWICACH